DOKUMENTY A LEGISLATÍVA

Dokumenty a Legislatíva VŠMP ISM

 

• Štatút vysokej školy

• Disciplinárny poriadok

• Organizačný poriadok

• Študijný poriadok

• Štipendijný poriadok

   › Dodatok č. 2 o tehotenskom štipendiu
   › Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia+Prílohy.doc

• Zásady výberového konania VŠMP ISM Slovakia v Prešove

• Rokovací poriadok Vedeckej rady VŠMP ISM Slovakia v Prešove

• Akademický senát
    › Rokovací poriadok Akademického senátu.pdf
    › Zásady volieb do Akademického senátu.pdf
• SMERNICA č. 2/2011 Zásady administratívneho riadenia vedeckovýskumných grantových projektov na VŠMP ISM Slovakia

• SMERNICA č. 3/2011 Smernica študentskej vedeckej a odbornej činnosti a študentskej vedeckej konferencie

• Interný predpis č. 1/2012 pre systém priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania

• SMERNICA č. 2/2012 o metodike zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania

• Smernica č. 1/2014 o určení školného a poplatkov spojených so štúdiom (platné od 27.01.2014 do 30.09.2016!)
    › Dodatok č.1 k Smernici č. 1/2014.pdf (platné od 19.02.2015 do 30.09.2016!)

• Smernica č. 5/2014  Pokyny k vykonávaniu odbornej praxe na VŠMP ISM
    › Zoznam subjektov.pdf

• Smernica rektora č. 1/2015 VSK 05-02 o kritériách a pravidlách hodnotenia študentov na VŠMP ISM

• Smernica rektora č. 2/2015 o podpore študentov so špecifickými potrebami

• SMERNICA č. 4/2015 k zavedeniu jednotného postupu pri vzniku registrovaného školského úrazu…

• SMERNICA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY č. 7/2016 o určení školného a poplatkov pre slovenských študentov (platné od 01.10.2016 do 17.03.2021!)

• SMERNICA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY č. 8/2016 o určení školného a poplatkov pre zahraničných študentov (platné od 01.10.2016 do 17.03.2021!)

• Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania ISM Slovakia v Prešove

• Smernica o náležitostiach záverečných prác ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

• Smernica č. 2/2018 o určení kontaktných hodín vysokoškolských učiteľov na VŠMP ISM

• Smernica o rigoróznej skúške na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

• Dlhodobý zámer školy 2016-2021

• Stratégia internacionalizácie VŠMP ISM Slovakia v Prešove 2020-2025

• Smernica rektora č. 03/2020 Stratégia environmentálnej udržateľnosti na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

• Smernica rektora č. 1/2021 k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby 21/22

• Opatrenie predsedu Správnej rady č. 01/2021 Etický kódex Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

• Opatrenie predsedu Správnej rady č. 03/2021 o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

• SMERNICA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY č. 7/2021 o určení školného a poplatkov pre slovenských študentov (platné od 18.03.2021 do 31.08.2022!)

• SMERNICA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY č. 8/2021 o určení školného a poplatkov pre zahraničných študentov (platné od 18.03.2021 do 31.08.2022!)

• Dlhodobý zámer VŠMP ISM na roky 2022-2026

• Opatrenie predsedu Správnej rady č. 03/2022 VSK 03-01 pre riadenie ľudských zdrojov a personálnu prácu na VŠMP ISM

• SMERNICA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY č. 7/2022 o určení školného a poplatkov pre slovenských študentov (platné od 01.09.2022 do 31.08.2024!)

• SMERNICA PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY č. 8/2022 o určení školného a poplatkov pre zahraničných študentov (platné od 01.09.2022 do 31.08.2024!)

• Smernica rektora č. 07/2022 VSK 05-06 o zapojení študentov do VSK na VŠMP ISM

• Smernica rektora č. 8/2022 Stratégia rozvoja vedy a výskumu na VŠMP ISM

• Smernica rektora č. 09/2022 VSK 05-03 Disponovanie informáciami pre riadenie a uskutočňovanie študijných programov na VŠMP ISM

• Smernica rektora č. 11/2022 VSK 05-04 o zverejňovaní informácií o študijných programoch na VŠMP ISM

• Smernica rektora č. 12/2022 Stratégia rozvoja vzdelávania na VŠMP ISM

• Smernica rektora č. 15/2022 o procese určenia zástupcu za študentskú časť do výberových komisií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentom na VŠMP ISM

• Smernica rektora č. 16/2022 o prijímacom konaní na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

• Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

• Informácia o zmene zaradenia študijného programu Sociálne služby a poradenstvo v sústave študijných odborov

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.