VYUČUJÚCI

PhDr. Marián Ambrózy, PhD. | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA

„Vždy som si obľúbil to, čo robiť musím a nielen to, čo by som chcel. Ak prestáva existovať rozdiel medzi prácou a zábavou, prácou a osobným záujmom, vtedy sa život stáva radosťou a má zmysel“Anton Blažej

Hoci niektorí filozofi vidia medzi vedou a filozofiou neprekonateľnú priepasť, treba sa usilovať o ich kooperáciu pri zachovaní bytostnej profesionálnej diferenciácie. Oživenie metafyziky skrze analytickú filozofiu nesmie byť sektárskym uzatváraním do siete pojmov, metód a problematických štruktúr, predovšetkým bez dialógu s fenomenológiou. Philosophia perennis, nevnímaná už europocentricky, má reflektovať výsledky vedy, veda by mala rešpektovať vyjadrenia filozofie, na ktoré sama nemá kompetencie. Uvedený pokus o symbiózu v zmysle postupu v poznaní by mal byť vovádzaný do kurikula vyučovania, v súlade s poznatkami pedagogiky a didaktiky i za využitia alternatívnych pedagogických a didaktických metód, avšak v príkrom rozpore s nezmyselnými experimentmi o radikálne školské reformy. Vzdelávanie by malo byť postavené na overených predpokladoch a nemalo by byť priestorom na hazardné experimenty nedoukov s politickým vplyvom.

Marián Ambrozy je absolventom gymnázia v Rimavskej Sobote, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Dizertačnú prácu z filozofickej evaluácie fyziky obhájil pod vedením Júliusa Krempaského. Zaoberá sa filozofiou prírodných vied, vybranými otázkami filozofie Martina Heideggera a didaktikou filozofie. Pracoval na viacerých vysokých a stredných školách. Prednášal na mnohých domácich i zahraničných vedeckých konferenciách (Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Moldavsko, Taliansko, Turecko, Irán, Chile).

Dominik Borek, PhD., LL.M.

Dominik Borek je doktorom práv a právnym radcom pôsobiacim vo funkcii riaditeľa Oddelenia turizmu na Ministerstve športu a turizmu Poľskej republiky vo Varšave. Od roku 2013 pôsobí aj ako prednášajúci v akademickom prostredí a zúčastňuje sa mnohých vedeckých projektov i projektov v oblasti rekreácie a turistiky, vrátane implementácie jurisdikcie EÚ. Bo nominovaný v rámci prestížnej súťaže "Rising Stars. Právnici - Lídri budúcnosti 2019", ktorú organizoval denník Gazeta Prawna a Wolters Kluwer Poľsko. Objavuje sa v rebríčkoch najvplyvnejších osôb poľského turizmu, hlavne v oblasti hodnotenia právnych regulácií a riadenia a priebehu legislatívneho procesu. Zároveň je autorom vedeckých publikácií v uvedených oblastiach. Na našej škole vedie a oponuje záverečné práce a pôsobí aj ako prednášajúci pri predmetoch týkajúcich sa práva a manažmentu služieb.

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde absolvoval magisterské, doktorandské a rigorózne štúdium. Na katedre spoločenských vied vyučuje právne a právu príbuzné predmety.

doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.

Vedeckú a pedagogickú kariéru začínal od roku 2006 do roku 2019 na Prešovskej univerzite v Prešove na Fakulte manažmentu a zároveň pôsobil na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach do 31.12.2022.

Je autorom mnohých vedeckých publikácií, monografií a odborných článkov na tému ekonomika priemyslu  a manažmentu, dlhodobo sa venuje problematike daňovej správy, globalizácie a transferového oceňovania ako aj manažérskym prístupom v riadení ľudských zdrojov a procesov oblasti výrobného priemyslu a služieb.

Manažérsku kariéru začal ako podnikateľ v obchode. Pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách napríklad v Slovenskej poisťovni, Obchode s nábytkom š.p., GR Nitra, pracovisko Prešov, Tatra vagónka Poprad, ako aj na pozícií riaditeľa Krajského inšpektorátu Prešov Slovenskej obchodnej inšpekcie a ako námestník GR pre medzinárodné vzťahy na Daňovom riaditeľstve SR v Banskej Bystrici. V samospráve pôsobil ako prednosta Mestského úradu v Prešove a bol súčasne aj poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

 

Ing. Iveta Sedláková, PhD. | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD.

“Úspech nemá koniec, neúspech nie je osud,  na prvom mieste je odvaha .” Winston Churchill. 

Vysokoškolské vzdelanie získala  na Technickej univerzite v Košiciach, Strojníckej fakulte v odbore Ekonomika a riadenie výroby. Do bankového sektora vstúpila v roku 1996, kde prešla mnohými pozíciami ako analytik, odborný komerčný špecialista pre marketing a napokon bola 8 rokov manažérom klientskych vzťahov v oblasti firemného bankovníctva.

Od roku 2011 pôsobí ako asistentka na Katedre ekonomiky, manažmentu a marketingu Vysokej školy ISM Slovakia v Prešove, kde sa venuje  oblasti financií, problematike Európskej únie ako aj témam súvisiacim s etikou v podnikaní .Aktívne sa spolu so zahraničnými kolegami zapája do medzinárodných výskumných projektov zameraných na potenciál stredných podnikov v Prešovskom kraji..V doktorandskom štúdiu na EU Bratislava Podnikovohospodárska fakulta Košice, sa zameriava  na oblasť krízového  manažmentu a predikciu podnikových kríz.

Ing. Eva Hvizdová, PhD., MBA | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA, docent

Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty ekonomiky a manažmentu. Doktorandské štúdium v odbore Ekonomika a management ukončila na VŠB – TU, Ekonomická fakulta Ostrava. Špecializačné inovačné štúdium – Základy cestovného ruchu a manažment cestovného ruchu absolvovala na Pedagogickom inštitúte v Salzburgu v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave. V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti sa špecializuje na hotelový manažment, cestovný ruch a marketingové disciplíny.

PhDr. Zuzana Karabinošová | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

PhDr. Zuzana Karabinošová

Po ukončení štúdia nemeckého jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite v Prešove absolvovala PhDr. Zuzana Karabinošová štúdium nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka na Univerzite v Lipsku (SRN), zúčastnila sa ročného vzdelávacieho pobytu v rámci programu PAD v Plauen (SRN), prednáškových pobytov v mnohých európskych krajinách. Vo svojej práci sa venuje hospodárskej nemčine a nemčine v sociálnej oblasti.Ťažiskom jej vedecko-výskumnej činnosti je textová analýza, lexika a osobnosť študenta, jeho motivácia a perspektívy.

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

Vyštudoval dejiny, filozofiu a politológiu na Univerzite P. J. Šafárika a medzinárodnú politiku na Université Libre de Bruxelles. Je docentom v odbore medzinárodné vzťahy. Vyučoval na Prešovskej univerzite, Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, St. Ambrose University (USA), Black Hawk College (USA) a bol rektorom na Academia Rerum Civilium v Kutnej Hore. Absolvoval študijné a prednáškové pobyty v USA, vo Veľkej Británii, Francúzsku, Belgicku, Maďarsku, Rusku a na Ukrajine.

Odborne sa zameriava najmä na problematiku medzinárodných vzťahov, diplomacie a európskej integrácie. Je autorom vyše 60 vedeckých a metodických prác, na ktoré je vyše 110 ohlasov. Bol vedúcim riešiteľom, resp. spoluriešiteľom 11 projektov a získal 6 individuálnych zahraničných grantov (vrátane grantu Fulbrightovej komisie). Za svoju odbornú činnosť získal Cenu Dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (2003), The World Affairs Council of the Quad Cities Award (USA, 2006) a bol Guest Speaker for the Annual Richard E. Geiger History Lecture, St. Ambrose University (USA, 2006). Je dlhé roky jedným z najcitovanejších politológov na Slovensku.

Je členom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, členom expertných tímov International Leadership & Business Academy a Netherlands Business Academy, Breda (Holandsko), členom The Slovak Fulbright Alumni Association a vedie pracovnú skupinu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Bol členom medzinárodných pozorovateľkých misií OBSE a OSN v Bosne a Hercegovine (1998 a 2000), Kosove (2001) a v Bielorusku (2004). Vyše desať rokov vedie firmu na výrobu hnojív. Je Majstrom Slovenska v športovej streľbe.

doc. Alla Medyanyk Domyshche, PhD.

Robte ťažké veci, kým sú ľahké, a robte veľké veci, kým sú malé. Cesta dlhá tisíc míľ musí začať jediným krokom.“

Lao Tzu

Alla Domishche-Medianyk

- docent, PhD na Užhorodskom inštitúte obchodu a ekonomiky, DTEU,

- expert Národnej agentúry pre zabezpečenie kvality vysokého školstva (Ukrajina) v odboroch: 073 Manažment, 241 Hotelové a reštauračné podnikanie, 242 Cestovný ruch, od roku 2019 doteraz.

- člen Asociácie pohostinského priemyslu Ukrajiny.

V roku 2003 ukončila Kyjevskú národnú obchodnú a ekonomickú univerzitu, Fakultu reštauračného a hotelového manažmentu a turizmu, odbor „Organizačný manažment“, kvalifikácia manažér-ekonóm.

V roku 2014 ukončila postgraduálne štúdium na Užhorodskej národnej univerzite, odbor „Ekonomika a manažment národného hospodárstva“

Kurzy: Ekonomika a podnikanie v službách cestovného ruchu, Cestovný ruch , Kreatívna ekonomika a podnikanie, Marketing, Medzinárodný marketing , Medzinárodný manažment a podnikanie

 Autor viac ako 50 vedeckých a metodických prác z oblasti cestovného ruchu a hotelierstva a reštaurácií, ekonomiky a strategického manažmentu.

PhDr. Mgr. Viera Mokrišová, PhD., MBA

Je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti vysokoškolského vzdelávania pôsobí od r. 2010. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje daňovej problematike, manažérskym a marketingovým disciplínam.

PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA, docent

Úlohou učiteľa je neustále rozširovať svoje poznatky v oblastiach, s ktorými pracuje a obohacovať nimi študentov. V oblasti etiky sa sústreďujem na komparáciu jednotlivých prístupov. Mojim cieľom nie je prezentovať nejaký domnelý výsledok výskumu, ale naopak povzbudiť študentov, aby dokázali brať do úvahy rozdielne pohľady rôznych autorov. Nehľadáme jedinú správnu definíciu, ale zamýšľame sa nad problematikou z čo najširšieho hľadiska. Takéto poznávanie nás učí objektivite, pričom však zdôrazňujem, že jeho vyústením nemá byť relativizmus.

PhDr. Polačko je vyštudovaný politológ a etik. Venoval sa európskej spolupráci vo funkcii koordinátora poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v Rzeszowe.  Na škole vyučuje predmety hlavne v oblasti etiky, a politologických základov.

doc. Ing. Emília Pribišová, PhD.

Je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďalšie vzdelanie získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava. V oblasti vysokoškolského vzdelávania pôsobí od r. 2009. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje sociálnej práci, sociálnym službám, základom ekonomiky, a manažmentu v sociálnej oblasti.

prof. Volodymyr Panasovych Prykhodko, DrSc.

Doktor ekonómie, profesor, vedúci Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov Užhorodskej národnej univerzity. Ctihodný školský pracovník Ukrajiny. Pôsobil vo vysokých školách a výskumných inštitúciách, v reálnom sektore hospodárstva, úradoch a miestnej samospráve. Riadil zapojenie a konzultačnú a inžiniersku podporu rozsiahlych investičných projektov domácich a nadnárodných korporácií v automobilovom a elektronickom priemysle.

Kurzy: "Medzinárodné ekonomické vzťahy", "Ekonomika Ukrajiny a zahraničné ekonomické vzťahy", "Medzinárodná ekonomická bezpečnosť", "Manažment medzinárodných spoločností", "Ekonomika regiónov"

Autor viac ako 140 vedeckých a metodických prác (z toho 10 samostatných a kolektívnych monografií) z oblasti zahranično-hospodárskych vzťahov, investičného procesu, rozvoja výrobných síl a regionálnej ekonomiky a štátnej správy.

PhDr. Katarína Radvanská | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

PhDr. Katarína Radvanská

Po ukončení štúdia na FF UPJŠ v Prešove v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk – anglický jazyk pracovala na rôznych stredných školách v Prešove vyučujúc slovenský jazyk a anglický jazyk. V rokoch 1992 – 2006 pôsobila na PHF EU Košice,  kde sa špecializovala na výučbu odbornej ekonomickej angličtiny. Od septembra 2006 pôsobí na VŠMP ISM Slovakia v Prešove v Centre odbornej jazykovej prípravy, kde učí hospodársku angličtinu. Absolvovala rôzne kurzy a študijné pobyty doma aj v zahraničí zamerané na výučbu odbornej angličtiny ( Course of Business Correspondence – Banská Bystrica, Lexical Approaches to Language Teaching – University of Wales in Swansea, Extending ELT Skills – Keble College in Oxford). Okrem výučby sa venuje aj prekladu odborných textov z oblasti poisťovníctva, marketingu, manažmentu a spoločenských vied.

Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD. | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

Wojciech Słomski  je známym profesorom, akademikom a autorom veľkého množstva vedeckých i odborných publikácií. Pochádza z  Varšavy, prednáša najmä filozofické a etické predmety. Je nesmierne aktívnym človekom tak v oblasti vedeckej činnosti, ako aj v súkromnom živote, keďže sa na profesionálnej úrovni venuje aj športu, najmä plávaniu a potápaniu. Je držiteľom medzinárodných vedeckých ocenení a členom akadémie vied vo viacerých európskych štátoch. 

Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD. | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalšie vzdelanie získal na Prešovskej univerzite a Katolíckej univerzite v Ružomberku . Od roku 2009 pôsobí ako docent na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti v oblasti sociálnej práce sa špecializuje na tématiku krízovej intervencie, mediácie a filozoficko-etických východík sociálnej problematiky.

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Je absolventkou Drevárskej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, (1979), kandidátka vied (1991) Lesnícka fakulta VŠZ Brno, docentka v odbore inžinierstvo kvality produkcie (1998) MTF STU Bratislava a profesorka v odbore Ekonomika a riadenie podniku (2005) EF UMB Banská Bystrica. Pôsobila na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, neskôr na BIVŠ v Banskej Bystrici a v súčasnosti vo funkcii profesora na ISM, Vysoká škola medzinárodného podnikaním v Prešove. Je autorkou mnohých vedeckých a odborných článkov vydaných doma a v zahraničí, vysokoškolských učebníc a skript, vedeckých štúdií, odborných knižných publikáciám a monografií.

Na jej publikácie je doteraz 76 citácií WoS, 42 citácií Scopus, cca 25 iných zahraničných ohlasov a približne 350 iných domácich ohlasov na vytvorené dielo. V roku 2014 bola ocenená UNMS SR za vedecký  článok  v oblasti kvality práce, produkcie a života : Šatanová, A. - Závadský, J. - Sedliačiková, M. - Potkány, M. - Závadská, Z. - Holíková, M. (2014):    How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable model. Total quality management & business excellence. 2014. zv. Vol. 25 (2014), ISSN 1478-3371.

Prednáša Manažérstvo kvality, Controlling, Ekonomika kvality, Ekonomika podniku, Manažérske účtovníctvo a Kalkulácia a rozpočty. Aj vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje problematike controllingu a manažmentu kvality. Je riešiteľkou 25 projektov, z toho 1 zahraničný a u 8 projektov bola zodpovedným vedúcim. Pôsobí v orgánoch vedeckých spoločností, vo vedeckých a odborných komisiách a výboroch na medzinárodnej a národnej úrovni, vo vedeckých radách periodík, vo výboroch medzinárodných konferencií.

Prof. Satanova sa spoločensky angažuje, je členkou vedeckých rád VŠ, 6 rokov bola vedúci katedry, 5 rokov prodekanka fakulty pre pedagogickú činnosť a 25 rokov ako riaditeľka folklórneho súboru Poľana pri TU vo Zvolene. Je uznávanou vedeckou osobnosťou v národnom a medzinárodnom kontexte.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.