MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE V OBCHODE A SLUŽBÁCH

Študijný program

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

Študijný odbor Ekonómia a manažment/
Economics and Management
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky / 4 roky
Garant Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)    
Nadväzujúci
študijný program

inžiniersky študijný program
Ekonomika a manažment
v obchodnom podnikaní

Školné 680 €/semester
Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 (0) 903 617 817
studijne@ismpo.sk

 

Charakteristika študijného programu

Študijný program zahŕňa znalosti súvisiace so všeobecnou ekonomickou teóriou, finančnou a menovou problematikou, základné východiskové poznatky podnikovo-hospodárskej náuky o podstate a postavení podniku a jeho hospodárení.

 Zahŕňa tiež poznatky z matematiky, ako aj z práva a štatistiky v kontexte aplikácie v obchodných činnostiach. Program ďalej obsahuje základné poznatky z oblasti marketingu a jeho úlohy v rozvoji podniku, informatiku a uplatňovanie jej technológií v praxi. Obsahuje poznatky z oblasti národohospodárskej politiky, manažmentu, podnikových financií a účtovníctva v súvislosti s národnými i medzinárodnými štandardami. Program sa sústreďuje aj na otázky medzinárodného obchodu, obchodného podnikania a služieb. Ponúka poznatky z oblasti strategického a medzinárodného marketingu, distribučných systémov a logistiky, obchodnej prevádzky, výskumu trhu a z oblasti cestovného ruchu. Nemenej dôležitými poznatkami sú aj jazykové zdatnosti nadobúdané v rámci programu.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

  • riadiaci pracovník s medzinárodne orientovaným vzdelaním na úrovni stredného manažmentu v malých a stredných podnikoch so zameraním svojich aktivít na oblasť medzinárodného obchodu
  • obchodný zástupca pre regionálne zastúpenie obchodných a distribučných spoločností
  • obchodný prevádzkar v hoteloch, reštauráciách, kúpeľných zariadeniach
  • vedúci pracovník v cestovných kanceláriách, rekreačných zariadeniach
  • je schopný zriadiť a viesť vlastnú obchodnú spoločnosť, živnosť

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Ing.) vysokoškolského štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Obchodné podnikanie a obchodná prevádzka

Chcete mať ucelený prehľad problematiky obchodného podnikania z viacerých uhlov pohľadu ako je ekonomika, právo, manažment,
či logistika? Získate najnovšie poznatky a prístupy pre založenie podnikania i pre obchodnú prax.

Ekonomika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
MBA štúdium | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Medzinárodný obchod

Chcete byť zbehlí v otázkach teórií a koncepcií cez vývojové trendy až k operáciám v medzinárodnom obchode? Máte záujem dozvedieť sa viac o medzinárodných menových systémoch, investičnej politike a medzinárodnej konkurenčnej schopnosti krajiny? Tento predmet je na to ako ušitý.

Manažment v hotelových a gastronomických službách

Zorientujte sa v podnikateľských aktivitách v sfére poskytovania služieb v hotelových a gastronomických zariadeniach, uvedomte si ekonomické prínosy a súčasné trendy v tejto oblasti.

ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Marketingové aplikácie a manažérske hry

Poviete si, že na výške sa s nami nikto nebude hrať? Nie je to celkom tak. Tento predmet vám okrem iného ukáže manažérske hry, priblíži vám fungovanie podniku v konkurenčnom prostredí pri simulovaní rôznych ekonomických podmienok.

Medzinárodný marketing

Chcete ovládať medzinárodné marketingové aktivity firmy, výber zahraničných trhov, vstup na zahraničný trh, či tvorbu medzinárodných marketingových stratégií? Tento predmet vám vo všetkom pomôže.


Študijné oddelenie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii