RIGORÓZNE KONANIE

Študijný program

Rigorózne konanie na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Získaný titul  doktor filozofie - philosophiae
doctor (PhDr.)
Poplatok 750 € za celé konanie
(nie sme platca DPH)
Informácie:

 

PhDr. Ivana Mašlejová
+421 (0) 911 856 082
sekretariatrektora@ismpo.sk

Akreditované rigorózne konanie
VŠMP ISM Slovakia v Prešove má právo uskutočňovať rigorózne konanie a udeľovať akademický titul PhDr. v dvoch študijných odboroch:
-Filozofia / Philosophy
- Sociálna práca / Social Work

Pre koho je určené rigorózne konanie?
Pre uchádzačov, ktorí majú ukončené magisterské (Mgr.) štúdium v danom alebo v príbuznom študijnom programe

 

Charakteristika študijného programu

Rigorózne konanie zahŕňa rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce. Obvykle trvá jeden rok, počas ktorého uchádzač píše rigoróznu prácu. Uchádzač má na základe samostatného štúdia preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, naviac je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Po úspešnom obhájení rigoróznej práce získava absolvent akademický titul PhDr. (titul Mgr. je nahradený titulom PhDr.).

Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Študijný odbor

Filozofia

Študijný odbor filozofia vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky teoretickej povahy, v ktorých sa reflektujú otázky filozofickej logiky, ontológie, epistemológie, metodológie vied, a poznatky praktickej povahy, ktoré sa týkajú otázok etiky, estetiky, politickej a sociálnej filozofie. Okrem poznatkov systematickej povahy obsahuje poznatky z oblasti dejín filozofie, dejín etiky a dejín estetiky. Uvedené témy sa rozvíjajú a prehlbujú pomocou intelektuálnych zručností, ktoré kultivujú kritické myslenie a analytické schopnosti.

Študijný odbor prepája filozofický a špeciálno-vedný výskum, ako vo filozofii vedy, kognitívnych vedách, v aplikovanej etike a estetike.

Študijný odbor

Sociálna práca

Sociálna práca je akademická disciplína a profesia, ktorá reflektuje vzťah človeka a jeho okolia a úsilie jednotlivcov, rodín, skupín alebo komunít zlepšiť svoje sociálne fungovanie a celkovú situáciu. Podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj posilňovanie schopností jednotlivca v jeho samostatnom sociálnom fungovaní. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce, teórie, metódy a formy sociálnej práce, cieľové skupiny sociálnej práce, teoretické koncepty sociálnej politiky, sociálne zabezpečenie, jeho systém, sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzácia ťažko zdravotne postihnutých, služby zamestnanosti, inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania, supervízia v sociálnej práci, manažment a projektovanie v sociálnej práci a metodológia výskumu v sociálnej práci.

Študijný odbor identifikuje a využíva poznatky z práva, psychológie, filozofie, sociológie a pedagogiky na výkon praxe sociálnej práce a rozvoj jej poznania.

Sociálna práca | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii