RIGORÓZNE KONANIE

Študijný program

Rigorózne konanie na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

   
Získaný titul  doktor filozofie - philosophiae
doctor (PhDr.)
Poplatok (slovenskí študenti) 850 € za celé konanie
(nie sme platca DPH)
   
Poplatok (zahraniční študenti) 1000 € za celé konanie
(nie sme platca DPH)
Informácie:

 

PhDr. Michaela Kmecová
+421 904 183 805
studijne@ismpo.sk

Akreditované rigorózne konanie
VŠMP ISM Slovakia v Prešove má právo uskutočňovať rigorózne konanie a udeľovať akademický titul PhDr. v študijnom odbore:

Filozofia / Philosophy

Pre koho je určené rigorózne konanie?
Pre uchádzačov, ktorí majú ukončené magisterské (Mgr.) štúdium v danom alebo v príbuznom študijnom programe

 

Charakteristika študijného programu

Rigorózne konanie zahŕňa rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce. Obvykle trvá jeden rok, počas ktorého uchádzač píše rigoróznu prácu. Uchádzač má na základe samostatného štúdia preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, naviac je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Po úspešnom obhájení rigoróznej práce získava absolvent akademický titul PhDr. (titul Mgr. je nahradený titulom PhDr.).

Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Študijný odbor

Filozofia

Študijný odbor filozofia vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky teoretickej povahy, v ktorých sa reflektujú otázky filozofickej logiky, ontológie, epistemológie, metodológie vied, a poznatky praktickej povahy, ktoré sa týkajú otázok etiky, estetiky, politickej a sociálnej filozofie. Okrem poznatkov systematickej povahy obsahuje poznatky z oblasti dejín filozofie, dejín etiky a dejín estetiky. Uvedené témy sa rozvíjajú a prehlbujú pomocou intelektuálnych zručností, ktoré kultivujú kritické myslenie a analytické schopnosti.

Študijný odbor prepája filozofický a špeciálno-vedný výskum, ako vo filozofii vedy, kognitívnych vedách, v aplikovanej etike a estetike.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.