ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA

Študijný odbor 12

FILOZOFIA

Filozofia je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods.1 zák.131/2002 Z.z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods.1 zák.131 Z.z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Študijný odbor filozofia vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky teoretickej povahy, v ktorých sa reflektujú otázky filozofickej logiky, ontológie, epistemológie, metodológie vied, a poznatky praktickej povahy, ktoré sa týkajú otázok etiky, estetiky, politickej a sociálnej filozofie. Okrem poznatkov systematickej povahy obsahuje poznatky z oblasti dejín filozofie, dejín etiky a dejín estetiky. Uvedené témy sa rozvíjajú a prehlbujú pomocou intelektuálnych zručností, ktoré kultivujú kritické myslenie a analytické schopnosti.

 

Podanie prihlášky na rigorózne konanie

Uchádzač o rigoróznu skúšku podá žiadosť a prihlášku na rigoróznu skúšku spolu s prílohami uvedenými v prihláške. V prihláške uchádzač uvedie, o ktorý termín má záujem (k niektorému z dvoch termínov v kalendárnom roku – jarný a jesenný termín)

VŠMP ISM Slovakia v Prešove
sekretariát rektora
Duchnovičovo nám. č. 1
080 01 Prešov
+421 (0) 911 856 082
sekretariatrektora@ismpo.sk

Poplatok za rigorózne konanie (výber zo Smernice 7/2016)

100 € (Podanie prihlášky na rigorózne konanie)

550 € (Rigorózne konanie)

100 € (Vydanie diplomu o priznaní titulu PhDr.)

25 € (Slávnostná promócia)

150 € (Poplatok za zmenu termínu rigorózneho konania)

Platobný styk

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet: 0502611848 / 0900
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Poplatok za rigorózne konanie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Akreditované rigorózne konania
VŠMP ISM Slovakia v Prešove má právo uskutočňovať rigorózne konanie, obhajovať rigorózne práce a udeľovať akademický titul PhDr. vo všetkých akreditovaných študijných programoch magisterského štúdia.

Podmienky na prihlásenie na rigorózne konanie sú:
- ukončené magisterské štúdium v danom alebo v príbuznom študijnom programe

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii