PRIJÍMACIE KONANIE

 

Termín podania prihlášky:

prvé kolo: do 31. marca
druhé kolo: do 30. júna
tretie kolo: do 30. septembra

Adresa na podanie prihlášky:

Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1
080 01 PrešovPoplatok za prijímacie konanie (Bc., Mgr., Ing.): 40,00€
Poplatok za prijímacie konanie (PhDr.): 150,00€
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN): SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.

Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.

Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.

Uchádzači o MBA a LL.M. štúdium musia mať ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Uchádzači o rigorózne konanie musia mať ukončené magisterské štúdium. 

© 2023 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.