GRANTOVÉ PROJEKTY

PREHĽAD PROJEKTOV OD ROKU 2020

Grantové projekty zahraničných
a medzinárodných grantových agentúr

Medzinárodné projekty (Katedra spoločenských vied)

1. IG-KSV-01/2020-12-33/IP

Interdisciplinárne riešenie štúdia vybraných aspektov sociálnych vzťahov v kontexte fenoménov dnešnej doby.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA

01/2020 – 12/2021

2. NP-KSV-ET-01/2021-12/SP

Philosophical and ethical aspects of sports.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA 01/2021 – 12/2022

3. IG-KSV-ET-01-2021/12

Etika v kontexte jej prieniku do diania v spoločnosti.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

 01/2021 – 12/2025

4. IG-KSV-ET-02-2022/12

Filozofická logika Leona Chwisteka.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD., akademik BAV 01/2022 – 12/2022

5. IG-KSV-ET-01-2022/12

Filozofická logika v diele Kazimierza Adjukiewicza.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD., akademik BAV01/2022 – 12/2022

6. IG-KSV-03/2022-12-33/IP

Aplikačná rovina uplatňovania interdisciplinárneho prístupu pri skúmaní aktuálnych fenoménov vo vybraných oblastiach výskumu.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA
01/2022 – 12/2023

7. NP-KSV-ET-01-2023-12/ST

International cooperation in the field of development, management and law in tourism and sports between the Republic of Poland and Slovak Republic.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA a Dr. Dominik Borek, PhD.

01/2023 - 12/2025 

8. IG-KSV-EU-01/2024-12/ST

Research on legal and economic changes in the European Union´s sustainable tourism economy.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. ThLic. Ing. Jozef Polačko, PhD., MBA01/2024 – 12/2028

 

Domáce projekty (Katedra spoločenských vied)

1. IG-KSV-01/2022/33

Problematika právnych odvetví slovenského práva.

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Dušan Čurila, Ph. D.

 

01/2022 – 12/2023

 
 

Domáce projekty (Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu)

1. IG-KEMM-02/2020/8

Podpora vedeckého časopisu Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iveta Sedláková, PhD.

 

01/2020 – 12/2025

2. IG-KEMM-01/2020/8

Kvalita ako determinant konkurencieschopnosti.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

 

 

01/2020 – 12/2021

3. IG-KEMM-01/2021/8

Inovácie, udržateľnosť a kreativita v kontexte podnikania.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA  

 

 

01/2021 – 12/2025

PREHĽAD PROJEKTOV V OBDOBÍ OD 2016-2019

Grantové projekty zahraničných
a medzinárodných grantových agentúr

Medzinárodné projekty (Katedra spoločenských vied)

1. IG-KSV-01/2016/2.1.5

Etické a sociálne konzekvencie vybraných problémov prírodných vied.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marián Ambrozy.

2.400 Є.
01/2016-12/2020

2. IG-KSV-ET-03/2016-2.1.5

Filozofia – dominantná časť občianskej náuky na gymnáziu v SR cez prizmu didaktiky v etickom kontexte.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marián Ambrozy.

1.900 Є.
01/2016-12/2020

3. IG-KSV-ET-06/2016/2.1.5

Súčasná filozofia XX. stoočia.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

2.400 Є.
01/2016-12/2020

Domáce projekty (Katedra spoločenských vied)

1. IG-KSV-ET-02/2016/2.1.5

Etické pohľady na kvalitu života človeka a spoločnosti.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

9.200 Є.

 

01/2016-12/2020

2. IG-KSV-SS-01/2016/3.1.16

Sociálne pohľady na kvalitu života človeka a spoločnosti.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

9.300 Є.

01/2016-12/2020

3. IG-KSV-ET-04/2016/2.1.5

Aplikovaná etika vo vybraných profesiách.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.300 Є.

 

01/2016-12/2020

4. IG-KSV-ET-05/2016/2.1.5

Úvod do súčasnej filozofie.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.500 Є.

01/2016-12/2017

5. IG-KSV-ET-07/2016/2.1.5

Pluralizmus kultúr ako alternatíva multikulturalizmu.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

500 Є.

01/2016-12/2017

6. IG-KSV-SS-01/2019/33

Rovnosť a zásluhovosť v práve.

Zodpovedný riešiteľ JUDr. Dušan Čurila, Ph. D.

 

01/2019 – 12/2020

Medzinárodné projekty (Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu)

1. IG-KEMM-04/2015/3.3.9

Analýza vybraných sociálno-ekonomických aspektov a ich vplyv na podnikateľské aktivity. (Analysisof selected socio-economic aspects and their impact on entrepreneurial activities)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Hvizdová, Ph.D.

4.800 Є.

09/2015-12/2019

2. IG-KEMM- 01/2017/3.3.9

Analýza podnikateľských trendov v meniacej sa Európe. (Business trend analysis a changing Europe)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Hvizdová, Ph.D.

6.500 Є.

 

09/2017-12/2020

3. UA/SK.KMB-ISM-01-17

Komparácia podmienok pre podnikanie na Ukrajine a v Európskej únii v kontexte samosprávnych kompetencií.

zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

9000 €.

01/2017-01/2018.

4. UA/SK.KMB-ISM-02-17

Harmonizácia podmienok pre podnikanie na Ukrajine a v Európskej únii v kontexte samosprávnych kompetencií.

Zodpovedná riešiteľka: doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

9000 €.

06/2017-06/2018.

5. PL/SK. NSB-ISM-01-17

Význam spoločensky zodpovedného podnikania pre progres obchodných spoločnostíZodpovedná riešiteľka: Ing. Iveta Sedláková, PhD.

1200 €.

 

11/2017-01/2019.

 

Domáce projekty (Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu)

1. IG-KEMM-03/2015/3.3.9

Zmeny medzinárodného ekonomického prostredia a ich vplyv na medzinárodné podnikanie firiem na Slovensku.

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Vološin, PhD.

4.400 Є.

01/2016-12/2016

2. IG-KEMM-01/2016/3.3.9

Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Viera Mokrišová, MBA.

21.500 Є.

 

01/2016-12/2020

3. IG-KEMM-02/2017-3.3.9

Tradičné ľudovoumelecké remeslá v kontexte kreatívneho priemyslu.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph. D., MBA 

09/2017 – 12/2020

4. IG-KEMM-01/2019-3.3.9

Controlling ako systém skvalitnenia riadenia podniku na základe objektívnej evidencie.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc. 

 

 

01/2019-12/2019

5. IEil/konlurs1/2019

Kreatívne podnikanie v oblasti udržateľnosti tradičných ľudových remesiel.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ing. Eva Hvizdová, Ph. D., MBA 

 

01/2019 – 12/2020

 

PREHĽAD PROJEKTOV V OBDOBÍ OD 2010-2015

Prehľad projektov financovaných v hodnotenom období (2010-2015) na VŠMP ISM Slovakia v Prešove - 8 Ekonómia a manažment

Domáce projekty Inštitucionálnych grantov VŠMP ISM Slovakia v Prešove

1. IG-KSV-01/10-3.2.16/3.3.9

Eticko-spirituálne aspekty kvality života

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

2.600 €

2010

2. IG-KSV-01/2009-2.1.5

Vzájomné prieniky práva a ekonomiky v kontexte etiky a etikety.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

550 €.

2010-2011

3. IG-KSV-04/2010-2.1.5

Kontradiktórne etické trendy v súčasnosti a spôsob ich riešenia.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.250 €.

2010-2011

4. G-KSV-04/2011-2.1.5

Človek vo svete kultúry

Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.250 € / 1.300 €.

2011-2012

5. IG-KSV-01/2011-2.1.5

Kvalita života v kontexte sociálnych služieb a poradenstva.

Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

5.000 €.

2011

6. IG-KSV-05/2011-2.1.5

Podnikateľská etika a spoločensky zodpovedné podnikania

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

2.800 €.

2011

7. IG-KSV.01/2013-2.1.5

Podpora medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis Miedzynarodowe Studia Humanisticzne: Spoleczenstwo i edukacja.

Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

1.500 €.

2013

8. IG-KSV-01/2014-2.1.5

Analýza vybraných problémov z dejín etického myslenia

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

1.400 €.

2014-2015

9. IG-KSV-02/2014-2.1.5

Teoretické skúmanie politického systému

Zodpovedná riešiteľka: Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

2.700 €.

2015

10. IG-KSV-02/2014-2.1.5

Fenomén kvality života v etickom kontexte

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

1.300 €  / 1350 .

2014-2015

 
 

Zahraničné projekty medzinárodnej Grantovej agentúry: Międzynarodowa Fundacja Scientia, Ars, Educatio. Krakow, Poľsko.

1.B.02/SAE/08

Komunikacja marketingowa pozarządowych organizacji
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.
810 Є.
2009-2010

2. B.03/SAE/08

Wybrane problemy etyczne związane ze świadczeniem usług społecznych przez podmioty przedsiębiorcze
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.
670 €.
2009-2010

3. B.05/SAE/09

Etyka v protokole handlowym.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.
2.500 €
2010

Projekty Grantovej agentúry: European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry. Brusel, Belgicko

1. EEIG-EU/P-Kr/09.13/08

Corruption et le clientelisme dans un environment entrepreneurial. (Korupcia a klientelizmus v podnikateľskom prostredí).
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

2.800 €/2.800 €.

2009-2011

 
 

PREHĽAD PROJEKTOV V OBDOBÍ  2010-2015

Prehľad projektov financovaných na VŠMP ISM Slovakia v Prešove – 6 Spoločenské a behaviorálne vedy

Domáce projekty Projekty Inštitucionálnych grantov VŠMP ISM Slovakia v Prešove

1. IG-KSV-01/10-3.2.16/3.3.9

Sociálno-ekonomické aspekty kvality života

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

2.600 €

2010

2. IG-KSV-05/2010-3. 1. 16

Základy sociálnej práce

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

1300 €.

2011

3. IG-KSV-01/2011-3. 1. 16

Kvalita života v kontexte sociálnych služieb a poradenstva

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

5.000 €.

2011

4. IG-KSV-03/2011- 3. 1. 16

Sociálna komunikácia

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

400 €.

2011

5. IG-KSV -02/2011-3. 1. 16

Sociálna patológia

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

500 €.

2011

6. IG-KSV-05/2011-3.1.16

Multilaterálne aspekty života spoločnosti

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

1.300 €.

2011

7. IG-KSV-01/2013-3. 1. 16

Kvalita života v sociálnych, etických a estetických dimenziách

Zodpovedná riešiteľka: Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

1.500 €.

2013

8. IG-KSV-02/2012-3.1.16

Fenomén kvality života v sociálnom kontexte

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

1.300 / 1.350 €.

2014-2015

9. IG-KSV-01/2014-3.1.16

Spoločenstvo-stav a smery rozvoja vo svetle regionálnych podmienok

Zodpovedná riešiteľka: PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD.

1.500 €.

2014

Projekty Grantovej agentúry: European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry. Brusel, Belgicko

1.EEIG-EU/P-Kr/09.12/08

Consulting et supervision sociale comme une des méthodes de detection du progres de la qualite des service sociales
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lenka Lachytová, PhD.
2.500 € / 2.500 Є.
2009-2010-2011

 
 

Projekty Grantovej agentúry: European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry. Brusel, Belgicko

1. B.01/SAE/08

Analiza miejsca usług społecznych z akcentem na współczesną politykę społeczną na Słowacji. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

1.670  €.
2009-2010

2. B.04/SAE/09

Zaradzanie uslug spolecznych
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.

3.700 €.

2010

3. SAE/G-9/2011

Leksykon osobistości pracy socjalnej.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

3.800 € / 3.800 €

2012 – 2013 

Projekty Grantovej agentúry: Washington D.C. Corporation. Cheryl a. Lewis corporate Agents.

1. WDCS/ USA-08/01.11/01

Development of communication skills in the carrer of the social marketing consultant.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.

4.168 € / 4.168 €

2009-2010-2011

 
 

PREHĽAD PROJEKTOV V OBDOBÍ OD 2010-2015

Prehľad projektov financovaných na VŠMP ISM Slovakia v Prešove – 2 Humanitné vedy

Domáce projekty Inštitucionálnych grantov VŠMP ISM Slovakia v Prešove

1. IG-KEMM- 01/2011-3.3.9

Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.

7.700 €

2011

2. IG-KEMM-01/2012-3.3.9

Externé a interné faktory ovplyvňujúce podnikateľské aktivity

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iveta Sedláková

400€/600€

2013-2014

3. IG-KEMM-01/2013-3.3.9.

Využitie vybraných marketingových nástrojov a koncepcií v podnikateľskej praxi

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Hvizdová, PhD.

1.500 €.

2013

4. IG-KEMM-02/2013-3.3.9.

Skúmanie faktorov ov plyvňujúcich  tvorbu a rozvoj podnikateľského prostredia

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Viera Mokrišová

2.500 € / 2.600 €

2014-2015

5. IG-KEMM-01/2015-3.3.9.

Rozvoj marketingového manažmentu neziskových organizácií v Európskom kontexte

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Eva Hvizdová, PhD.

4.000 €.

2015

6.IG-KEMM-02/2015-3.3.9.

Bariéry a riziká v podnikaní malých a stredných podnikov

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iveta Sedláková

800 € / 1.200 €

2015-2016-2017

7. IG-KEMM-05/2015-3.3.9

Podpora vedecko-výskumnej činnosti VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Vedecký recenzovaný časopis Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí.

Zodpovedná riešiteľka: Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, CSc.

660€.

2015-2019

 
 

Projekty Grantovej agentúry KEGA (MŠVVŠ SR)

1. 3/6127/08

Finančné riziká podnikania

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vojtech Spáčil, CSc.

Financované zo zdrojov VŠMP ISM Slovakia 11.500 €

2008 – 2010

 
 

Projekty získané pre VŠMP ISM z externých zdrojov: Karpatský Euroregión Slovensko-Sever.

1. PL-SK/PO/IPP/I/090

Cezhraničná turistika – zorganizujme to spolu!

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Eva Hvizdová, PhD.

13.800 €

2010

 
 

Zahraničné projekty Grantovej agentúry: European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry. Brusel, Belgicko

1. EEIG-EU/P-Kr/09.14/0

Le develompement de l´environment entrepreneurial dans les pays de Visegrad apres l´annee 2000 et ses perspectives (Vývoj podnikateľského prostredia v krajinách V4 po roku 2000 a jeho perspektívy)

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.

7.000 €

2009-2010

 
 

Projekty Grantovej agentúry: Washington D.C. Corporation. Cheryl a. Lewis corporate Agents.

1. WDCS/ USA-08/01.12/02

Position and particularities of the business services development in the region of Eastern Slovakia

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Martin Vološin, PhD.

2.770 €

2009-2010

2. WDCC-USA/02.11/02

Podnikanie v nových ekonomických a sociálnych podmienkach.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

7.800 €/6.900 €/7.300 €

2012-2013-2014

 

Projekty získané pre VŠMP ISM z externých zdrojov: Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie

1. EEIG-EU/P-Kr/09.14/0

Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renáta Madzinová, PhD. (Za ISM Slovakia)

7.050 €

2011

 
 
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.