EKONOMIKA A MANAŽMENT V OBCHODNOM PODNIKANÍ

Študijný program

Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

Študijný odbor Ekonómia a manažment
Economics and Management
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 2 roky / 2,5 roka
Garant prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Získaný titul Inžinier (Ing.)
Nadväzujúci študijný program

inžiniersky študijný program
Ekonomika a manažment
v obchodnom podnikaní

Školné 700 €/semester
Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421 (0) 903 617 817
studijne@ismpo.sk

 

Charakteristika študijného programu

Študijný program zahŕňa znalosti súvisiace s problematikou strategického manažmentu a marketingu, medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania, finančného manažmentu, finančnej analýzy a finančného plánovania. Ďalej sú v rámci štúdia ponúknuté poznatky z oblasti informačných systémov podniku, využívania komunikačných techník v manažmente, organizácie manažérskej práce a stimulačných systémov zamestnancov podnikov, metód riadenia ľudských zdrojov a podnikovej kultúry.

V neposlednom rade program ponúka poznatky z oblasti pracovného práva, podnikovej logistiky a manažmentu výroby, manažmentu kvality, inovácií, ďalej kreatívnej ekonomiky, cenového rozhodovania a podnikateľského rizika, vnútropodnikového controllingu a daní podnikateľských subjektov. Napokon dôležitým obsahom štúdia v rámci tohto programu je aj nadobudnutie primeraných jazykových zdatnosti na úrovni zodpovedajúcej druhému stupňu vysokoškolského vzdelania.

Uplatnenie absolventa

Absolvent odboru dokáže analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačuje sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má hlboké znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokáže pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazuje vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie.

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

  • manažér na vrcholovom stupni riadenia v národných, medzinárodných obchodných spoločnostiach alebo nadnárodných korporáciách
  • manažér univerzalista i špecialista 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej pokračovať na 3. stupni vysokoškolského štúdia, rozširovať svoje vzdelanie v rámci postgraduálneho štúdia, pričom sa môžu zamerať na profesijný vzdelávací program Master of Business Administration alebo postgraduálne štúdium Master of Laws v obchodno-právnom zameraní.

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Komerčný marketing

Štruktúra a fungovanie komunikačnej agentúry, vývoj a pozícia značky a produktu, imidž firmy, tvorba stratégie, výber médií, kreatívne riešenie, produkcia a realizácia, reklamné akcie, pojmy vzdialené? Tento predmet vám to predstaví.
MBA štúdium | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Kreatívna ekonomika a podnikanie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Kreatívna ekonomika a podnikanie

Chcete pochopiť fungovanie a potreby firiem pôsobiacich v kreatívnom odvetví? Chcete vedieť ako sa vytvára alebo prináša na trh kultúrny alebo kreatívny produkt či služba? Odpovede nájdete v tomto predmete, ktorý vás usmerní pri spracovaní vlastných návrhov v oblasti kreatívneho podnikania.

Projektový manažment

Projektové riadenie, metódy operačnej analýzy pri výbere, plánovaní, realizácii a kontrole projektu, metóda logického rámca, metóda získanej hodnoty, vybrané metriky a kľúčové indikátory na hodnotenie projektu. Nebojte sa, nie je to také strašné ako to znie :).Projektový manažment | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Ekonomika a podnikanie v službách cestovného ruchu | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Ekonomika a podnikanie v službách cestovného ruchu

Chcete vedieť viac o ekonomických súvislostiach podnikateľských rozhodnutí podnikov cestovného ruchu? Ako zvládnuť metódy, postupy a procesy podnikateľského zámeru v oblasti cestovného ruchu? Osvojíte si nástroje pre formuláciu, ekonomickú analýzu a implementáciu podnikateľskej stratégie podniku cestovného ruchu.

Medzinárodný manažment a podnikanie

Odlišnosti riadenia podnikov v domácom vlastníctve od nadnárodných spoločnosti, pochopenie úlohy, významu a postavenia nadnárodných spoločností v medzinárodnom kontexte, vznik a rozvoj medzinárodného podnikania, existencia nadnárodných spoločností a ich manažovanie. Po absolvovaní tohto predmetu v tom budete dobrí

Medzinárodný manažment a podnikanie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii