MANAŽMENT A MARKETING ŠPORTOVÝCH KLUBOV

Študijný program

Manažment a marketing športových klubov

 

 

Študijný odbor

 

 

Ekonómia a manažment/
Economics and Management

 

Forma štúdia

 

externá

 

Štandardná dĺžka štúdia

 

3 roky


Garant


doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.

 

Získaný titul

  

Bakalár (Bc.)

Školné

880 €/semester

Základné informácie o
študijnom programe

 

Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.
+420 775 867 033 (CZE)
horak@znalcivste.cz
 +421 948 212 007 (SVK)
horak@ismpo.sk

Informácie o štúdiu:


PhDr. Michaela Kmecová
študijné oddelenie
+421 904 183 805
studijne@ismpo.sk

 

Informácie k tréningovému procesu (predovšetkým
ľadový hokej)

 

David Oulik
+420 721 263 516

 

 

Na základe novovzniknutej spolupráce medzi Vysokou školou medzinárodného podnikania ISM v Prešove (ďalej len VŠMP ISM) a VŠTE v Českých Budejoviciach (ďalej len VŠTE), vzniká nový študijný program - Manažment a marketing športových klubov.

Tento program umožní najmä športovcom prepojiť ich športovú kariéru, s kvalitným vysokoškolským vzdelaním.

Na spustení tohto študijného programu momentálne pracujeme, rovnako ako aj na jeho zaradení do výuky, v novom akademickom roku 2024/25.


Súvislosti a potrebné čiastkové informácie

Výučba bude prebiehať online, a to pre študentov VŠMP ISM študujúcich v Prešove, ako aj pre študentov študujúcich tento študijný program v rámci pripravovaného konzultačného strediska tejto školy na VŠTE. Vítaní sú teda slovenskí aj českí študenti. Štátne záverečné skúšky sú organizované prezenčne na VŠMP ISM. Všetko ostatné je realizované online, prípadne osobne cez konzultačné stredisko VŠMP ISM na VŠTE či osobne na VŠMP ISM.

VŠTE je do spolupráce a realizácie uvedeného študijného programu zapojená formou konzultačného strediska VŠMP ISM. VŠMP ISM je súkromnou vysokou školou, hlavným organizátorom študijného programu, bude držať akreditáciu tohto študijného programu. Preto je štúdium spoplatnené (nesúvisí s postavením VŠTE, ktorá je verejnou vysokou školou a ponúka vzdelávanie vo svojich akreditovaných študijných programoch vždy zadarmo).

Študenti ktorí sa aktívne venujú ľadovému hokeju, budú mať možnosť zúčastňovať sa tréningového procesu pod hlavičkou univerzitného hokejového tímu VŠTE Black Dogs Budweis (České Budejovice). Pre bližšie informácie k tejto časti kontaktujte prosím Davida Oulíka (kontakt uvedený vyššie).

Program je vhodný pre všetkých, ktorí sa snažia posunúť vo svojej manažérskej kariére v oblasti športu a telovýchovy, prípadne pre športovcov, ktorí už zavesili svoju športovú kariéru na klinec a chcú sa posunúť o krok ďalej. Profesijný vzdelávací program je navrhnutý tak, aby vás efektívne pripravil na postup do vyšších manažérskych pozícií, prípadne na vstup do novej úlohy na úrovni manažmentu. Ponúka primárne predmety so zvláštnym zameraním na vedúce a manažérske úlohy v spoločnostiach v odvetví športového podnikania tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni, vďaka ktorým budú absolventi schopní budovať, zlepšovať a rozširovať služby poskytované práve v tomto odvetví. Tento program môžete študovať 100 % online.

Uplatnenie absolventa

Absolvent má poznatky umožňujúce mu uplatniť sa na pozíciách v športovom manažmente ako aj na ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia v SR i v krajinách EU.

Má schopnosť uplatniť znalosti zo základných oblastí manažmentu a športu. Absolvent tohto študijného programu je schopný aplikovať získané poznatky v praxi vďaka prepojeniu teoretickej výučby s prezentáciami odborníkov z praxe.

Absolvent je schopný efektívne zastávať prácu v tíme a spracovávať odbornú problematiku. Má základné znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky, informatiky, ktoré dokáže aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí.

Absolvent dokáže analyzovať a rozumieť situácii v športových organizáciách, definovať programy, projekty, udalosti a akcie, koordinovať a využívať rôzne zdroje pre splnenie programov a projektov, analyzovať výsledky, správy, hodnotiť a obnovovať procesuálnu stránku športových aktivít. Hodnotiť potreby lokálnych športových klubov, škôl a pod., pomáhať organizovať lokálne športové podujatia. Dokáže viesť klub a fitnes centrum  a organizovať jeho činnosť, koordinovať technický (trénerov) a administratívny personál. Absolvent dokáže prispievať k dobrej organizácii národných a menších medzinárodných športových podujatí, podieľať sa na príprave vzdelávacích programov pre trénerov a rozhodcov, viesť oddelenie v športovej federácii.

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.

Termín podania prihlášky:
prvé kolo: do 30. júna
druhé kolo: do 30. septembra

Študijný program v príprave - zatiaľ nie je možné podávať prihlášky. Váš záujem o štúdium v tomto pripravovanom študijnom programe je pre nás však veľmi dôležitý, preto prosíme záujemcov, aby vyjadrili svoj predbežný záujem o štúdium na vyššie uvedený kontaktný e-mail, platí pre CZE aj SVK. Záujemcovia následne budú informovaní o začiatku zberu prihlášok.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

Požiadavky pre uchádzačov o štúdium študijného programu Manažment a marketing športových klubov v bakalárskom stupni vychádzajú z predpokladu, že na štúdium by sa mali dostať uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Zároveň však nemajú byť obmedzujúce aj pre ostatných uchádzačov. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium - Manažment a marketing športových klubov, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná skúška). Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami ako pre občanov Slovenskej republiky.

Vysoká škola hodnotí v rámci prijímacieho konania celkový výsledok maturitnej skúšky a absolvovaný typ strednej školy.

Vysoká škola požaduje od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium.

Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť vysokej škole do začiatku akademického roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu. Kritéria a požiadavky na uchádzačov sú v zmysle § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňované na webovom sídle vysokej školy.

 

Elektronická prihláška → TU
(Zatiaľ prihlášky nepodávať, potvrdiť len záujem o štúdium! Záujemcovia následne budú informovaní o začiatku zberu prihlášok.)

Poplatok za prijímacie konanie: 40,00 EUR
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK84 0900 0000 0005 0261 1848
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308


Prihláška obsahuje tieto povinné náležitosti
:

• vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník (bežné fotokópie) resp. 5. ročník
• notárom overené maturitné vysvedčenie (tí uchádzači, ktorí maturujú v tomto školskom roku potvrdzujú študijné výsledky za 1. – 3. ročník a 1. polrok zo 4 (resp.5.) roč. na strednej škole, ktorú momentálne navštevujú; bezodkladne po maturitnej skúške je potrebné zaslať notárom overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia)
• životopis
• doklad o úhrade prijímacieho konania
• maturitné vysvedčenie a vysvedčenia zo 4. (resp.5.) ročníka SŠ je nevyhnutnou podmienkou pre prijímacie konanie, preto upozorňujeme uchádzačov, aby kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.