Ekonomia i zarządzanie
Ekonomia i zarządzanie w biznesie
Etyka biznesu
Etyka public relations i protokół biznesowy

ISM College w Preszowie

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (zwana dalej: „VŠMP ISM“ ) jest prywatną szkołą wyższą. Działalność VŠMP ISM oparta jest na zgodzie wydanej przez rząd Republiki Słowackiej decyzją No. 639 z 24. sierpnia 2005.

Obecnie, dzięki wysokiej jakości kształcenia, atrakcyjnym kierunkom studiów związanych z szeroko rozumianym biznesem oraz elastycznymi, ciągle aktualizowanymi, dopasowanymi do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno- ekonomicznej programami, VŠMP ISM jest instytucją, która zajmuje ważne miejsce w przestrzeni edukacyjnej Republiki Słowackiej oraz poza jej granicami. Potwierdzeniem tego jest wielonarodowa społeczność akademicka. W Preszowie kształcą się studenci z wielu krajów Europy, którzy słuchają uznanych na arenie międzynarodowej wykładowców oraz praktyków biznesu.

Preszowska VŠMP ISM, to niemiecko-słowacka firma należąca do grupy niemieckiej ISM z uczelniami w Dortmundzie, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Köln, Stuttgarcie oraz najmłodszej w Berlinie. Studenci VŠMP ISM, w ramach międzyuczelnianej wymiany, mogą korzystać z niemieckiej zdigitalizowanej biblioteki mającej w swoich zbiorach ponad 60 tysięcy woluminów, studiować oraz wyjeżdżać na praktyki do każdego z wymienionych wyżej niemieckich miast.

Preszowska VŠMP ISM prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studiów podyplomowych, w tym doktoranckich, a także MBA i LL.M.

Magisterské študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Útvar kancelára | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

W VŠMP ISM w Preszowie / Republika Słowacka/ można studiować:

 

Kierunek: Ekonomia i zarządzanie

Specjalność: Biznes międzynarodowy w handlu i usługach /studia licencjackie/

studia stacjonarne 6 semestry / studia niestacjonarna 6 semestry
Opłaty za studia:
1. Opłata rekrutacyjna – 40.-€ /płatne przy składaniu dokumentów na studia/
2. Opłata za semestr – 680.-€ /płatność na początku semestra/
3. Opłata administracyjna za semestr – 200.-€ /płatność na początku semestru/
4. Opłata za korzystanie z systemu informacyjnego-10.-€ /płatność na początku roku/

 

 


Ekonomia i zarządzanie w biznesie /studia inżynierskie/

studia stacjonarne 4 semestry / studia externe 4 semestry

Opłaty za studia:
1. Opłata rekrutacyjna – 40.-€ /płatne przy składaniu dokumentów na studia/
2. Opłata za semestr – 700.-€ /płatność na początku semestra/
3. Opłata administracyjna za semestr – 210.-€ /płatność na początku semestru/
4. Opłata za korzystanie z systemu informacyjnego-10.-€ /płatność na początku roku/

 

 

Kierunek: Etyka biznesu


Specjalność: Etyka ekonomiczna i biznesowa /studia licencjackie/

studia stacjonarne 6 semestry / studia niestacjonarna 6 semestry
Opłaty za studia:
1. Opłata rekrutacyjna – 40.-€ /płatne przy składaniu dokumentów na studia/
2. Opłata za semestr – 425.-€ /płatność na początku semestra/
3. Opłata administracyjna za semestr – 125.-€ /płatność na początku semestru/
4. Opłata za korzystanie z systemu informacyjnego-10.-€ /płatność na początku roku/

 


Etyka public relations i protokół biznesowy /studia magisterskie/

studia stacjonarne 4 semestry / studia niestacjonarne 4 semestry
Opłaty za studia:
1. Opłata rekrutacyjna – 40.-€ /płatne przy składaniu dokumentów na studia/
2. Opłata za semestr – 700.-€ /płatność na początku semestra/
3. Opłata administracyjna za semestr – 195.-€ /płatność na początku semestru/
4. Opłata za korzystanie z systemu informacyjnego-10.-€ /płatność na początku roku/

 

Útvar kancelára | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Knižnica | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Dokumenty i opłaty rekrutacyjne /studia licencjackie/

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

1. Notarialnie potwierdzona kopia świadectwa maruralnego,
2. CV kandydata na studia /może być w języku ojczystym kandydata/
3. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
4. Wniosek w załączniku na stronie internetowej VŠMP ISM w Preszowie

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 40,00 EUR należy uiścić:
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Symbol zmienny: PESEL kandydata
Symbol stały: 0308 Prijímacie konanie

Dokumenty na studia należy składać w siedzibie VŠMP ISM
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1
lub w biurze rekrutacyjnym w Polsce


Dokumenty i opłaty rekrutacyjne /studia magisterskie/

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

1. Notarialnie potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
2. Aneks do dyplomu- wystarczy zwykła kserokopia
3. CV kandydata na studia /może być w języku ojczystym kandydata/
4. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
5. Wniosek w załączniku na stronie internetowej VŠMP ISM w Preszowie

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 40,00 EUR należy uiścić:
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Symbol zmienny: PESEL kandydata
Symbol stały: 0308 Prijímacie konanie

Studia MBA i LL.M:

1. MBA. – etyka w zarządzaniu
2. MBA. – Zarządzanie przedsiębiorstwem i public relations
3. LL.M. – Stosunki prawa handlowego
Studia MBA oraz LL.M trwają dwa semestry- kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Warunki przyjęcia na strudia MBA i LL.M:
1. Kandydat na studia MBA/LL.M musi mieć ukończone studia przynajmniej pierwszego stopnia,
2. Przy składaniu dokumentów w siedzibie VŠMP ISM w Preszowie:
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1
lub biurze w Polsce należy dołączyć potierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i za studia.

Opłaty za studia MBA/LL.M
Opłata rekrutacja – 40.-€ /płatne razem składając wniosek/
Opłata za cale studia – 3.000.-€ /płatne na początku studiów/
Wydanie dyplomu w języku angielskim i słowackim 60,00 EUR
Opłatę należy uiścić:
Bank: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Symbol zmienny: PESEL kandydata
Specyficzny symbol dla MBA: 4422
Specyficzny symbol dla LL.M: 5599
Uwaga dla odbiorcy: imię nazwisko kandydata

ISM Prešov | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
© All rights reserved for the Collage of International Business ISM Slovakia in Prešov
Select your privacy settings to continue. Please read our privacy policy and cookie policy for more information.