Inovovať vo vzdelávacom procese znamená zavázdať novinky

Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, si pamätám. Čo si vyskúšam, tomu rozumiem.
Kung Fu Tzu

Spôsoby vzdelávania, ktoré je možné v súčasnosti aplikovať vo vyučovacom procese sú rôzne. Avšak najbežnejšie a zároveň najviac využívané je konvenčné tradičné vyučovanie ponúkané na všetkých typoch vysokých škôl. Ide predovšetkým o prednášky, semináre, cvičenia v laboratóriách, dialógy, exkurzie, štúdium v knižniciach alebo výskumných centrách. Existujú však aj inovatívne, netradičné a moderné formy a metódy výučby, ktoré sa málo praktizujú vzhľadom na ich náročnú prípravu a realizáciu zo strany študentov aj učiteľov. Sú to metódy, ktoré simulujú prax a študenti si majú možnosť prakticky overiť svoje teoretické vedomosti. Formy vzdelávania sa budú neustále meniť, ale školy budú do nich musieť investovať značné zdroje, aby mohli vzdelávať študentov pre znalostnú spoločnosť, teda pre dobu v ktorej žijeme. Preto je potrebné, aby vysoké školy sprostredkovávali študentom vedomosti a zručnosti takým spôsobom, ktoré sú akceptované a vyžadované 21. storočím. Orientovať viac pozornosti aj na mäkké zručnosti študentov. Ovládanie mäkkých zručnosti, avšak v žiadnom prípade nevynímajúc ani teoretické vedomosti, prinesú študentom na trhu práce lepšie uplatnenie.

V akademickom roku 2011/2012 sa na pôde Vysokej školy Medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove vyprofiloval nový predmet: Marketingová komunikácia v obchode a službách, v rámci ktorého sa otestovala nová metóda výučby a to formou situačnej hry, ktorej úlohou bolo praktické predvedenie teoretických poznatkov v praxi. Do situačnej hry boli zapojení študenti druhého ročníka – prvého stupňa vysokoškolského štúdia, pre ktorých je daný predmet určený. Primárnym prieskumom, formou dotazníka sme chceli zistiť, aké názory a postoje majú vysokoškolskí učitelia k novej forme vzdelávania, ktorá vyústi hodnotením. Na druhej strane sme chceli zistiť, ako reagujú študenti na inovatívnu formu vzdelávania. Boli spracované dva dotazníky, ktoré obsahovali otázky, ktoré boli predmetom nášho prieskumu orientované na učiteľov a na študentov.

Stručné zdhodnotenie výsledkov
Zmena starých prístupov k vzdelavaniu a vytvorenie nových prístupov a spôsobov výučby vyžaduje zo strany vyučujúcich veľa energie, záťaže a kreatívnych nápadov. Avšak nová forma prezentácie vedomosti môže pozitívne ovplyvniť postoj študentov k štúdiu, študijným výsledkom ako aj k vzdelávacej inštitúcii – vysokej školy. Zavádzať takéto formy vzdelávania má zmysel v tom prípade, ak aj študenti zdieľajú rovnaký názor, v opačnom prípade by vynaložené úsilie bolo kontraproduktívne. Motivácia zo strany učiteľov je pri aplikácii inovatívnych metód nevyhnutnou súčasťou výučby.

V Prešove dňa 24. 1. 2012

Ing. Eva Hvizdová

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.