AKTUALITY

POVINNOSTI ŠTUDENTA PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Záverečná práca sa nahráva do systému AIS do 09.05.2022.

Záverečná práca sa odovzdáva v printovej podobe osobne na študijnom oddelení (každý deň od 09.00 – 14.00 hod.), alebo zaslaním poštou, najneskôr 13.05.2022
(Táto práca sa po obhajobe záverečnej práce naspäť odovzdá študentovi).

 

Študent odovzdáva záverečnú prácu jedenkrát v tlačenej podobe, čierna väzba obalu, zlaté písmo podľa Smernice o písaní záverečných prác, článok 3, ods. 4.

Pred odovzdaním práce je potrebné prácu nahrať do AiS2.

POSTUP nahrávania ZP do AiS2 nájdete na tomto odkaze  → NÁVOD PRE NAHRÁVANIE ZP DO AIS2

 

Za obalom nasleduje titulný list upravený podľa Smernice o písaní záverečných prác, článok 3, ods. 5.

Za titulným listom nasleduje Zadávací list vytlačený z AISu.

Evidenčné číslo práce sa v záverečnej práci neuvádza.

Obsah záverečnej práce uvedený v Zadávacom liste sa zhoduje s obsahom vytlačenej aj elektronickej verzie záverečnej práce.

Názov záverečnej práce, ktorý je na tlačenej verzii práce je totožný so Zadávacím listom a s elektronickou verziou práce.

V printovej aj elektronickej verzii práce sa nachádza abstrakt a kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku, každý na osobitnej strane. Abstrakt nie je totožný s anotáciou práce uvedenou v Zadávacom liste.

V prípade, že je práca napísaná v inom ako slovenskom jazyku, je potrebné na záver práce uviesť resumé v slovenskom jazyku.

Študent prostredníctvom AISu vyplní Licenčnú zmluvu s Centrálnym registrom záverečných prác o sprístupnení elektronickej verzie diela.

Na stránke školy v prílohe k tomuto dokumentu vypíše študent druhú Licenčnú zmluvu medzi VŠ a študentom. V zmluve študent nič nemení a vypisuje iba tie formuláre, ktoré sú mu dostupné. V čl. 3, ods.2 môže študent zamietnuť sprístupnenie diela max. na dobu 12 mesiacov, po súhlase rektora na 36 mesiacov (Vyhláška č. 233/2011 Z.z.). Zmluva musí byť vyplnená elektronicky, dva krát vytlačená a podpísaná študentom.

Záverečná práca sa odovzdáva v printovej podobe osobne na študijnom oddelení ( každý deň od 09.00 – 14.00 hod.), alebo zaslaním poštou, najneskôr 13.05.2022

PO TOMTO TERMÍNE NIE JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ ZÁVEREČNÚ PRÁCU.

Spolu s prácou odovzdáva študent 2 krát vytlačenú a podpísanú Licenčnú zmluvu so školou. Licenčnú zmluvu si študent stiahne na tomto odkaze → LICENČNÁ ZMLUVA

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.