AKTUALITY

Prešov 04.05.2022                                                                                                                                                                                                                               01/PO/2022

                                                                                                                          Oznámenie

V súlade s čl. 2, ods. 2, písm c) a čl. 3 Smernice rektora č. 14/2022  pre zosúlaďovanie existujúcich študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s požiadavkami zákona č. 269/2018 Z. z. a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a v súvislosti s kreovaním Konventu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia oznamujem celej akademickej obci, že každý jej člen môže podať návrh na kandidáta do vyššie zmieneného orgánu, ktorý je základným orgánom na implementáciu vnútorného systému kvality.

Návrhy na kandidátov na členstvo musia spĺňať podmienky, ktoré stanovuje Štatút Konventu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v čl. 3.

Členmi Konventu sa môžu stať:

  1. zástupcovia zo zahraničných akademických pracovníkov,
  2. zástupcovia z domácich akademických pracovníkov,
  3. zástupcovia zamestnávateľov,
  4. zástupcovia študentskej časti VŠMP ISM,
  5. zástupcovia absolventov VŠMP ISM.

 

Návrhy v písomnej alebo elektronickej forme majú obsahovať meno, priezvisko, (titul), v prípade organizácie meno, priezvisko, (titul) jej predstaviteľa a v prípade akademických pracovníkov aj krátky popis, z ktorého bude vyplývať, že daného akademického pracovníka možno považovať za uznávanú odbornú autoritu.

Návrhy na kandidátov je potrebné doručiť poštou na adresu VŠMP ISM, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, osobne na sekretariáte rektora alebo elektronickou poštou na adresu sekretariatrektora@ismpo.sk do 10.05.2022.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle vysokej školy a je prístupné všetkým zainteresovaným stranám.

 

 

                                                                                                                                                                        doc. PaedDr. ThDr. Marek Storoška, PhD.

                                                                                                                                                                                     rektor VŠMP ISM

 

 

                                                                                                                          Oznámenie

V súlade s čl. 2, ods. 4 Smernice rektora č. 14/2022 pre zosúlaďovanie existujúcich študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s požiadavkami zákona č. 269/2018 Z. z. a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, v súlade s čl. 9, ods. 1 a 3 Smernice rektora č. 2/2022 VSK 05-01 na vytváranie, úpravu, schvaľovanie, zrušenie študijných programov a podávanie žiadostí o udelenie akreditácie študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove a v súvislosti s kreovaním Odborných komisií pre posúdenie zosúladenia študijných programov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia oznamujem celej akademickej obci, že každý jej člen môže podať návrh na kandidáta do vyššie zmieneného orgánu.

Návrhy na kandidátov na členstvo musia spĺňať podmienky, ktoré stanovuje vyššie uvedená Smernica č. 2/2022.

Členmi Odborných komisií sa môžu stať:

  1. zástupcovia zo zahraničných akademických pracovníkov,
  2. zástupcovia z domácich akademických pracovníkov,
  3. zástupcovia zamestnávateľov,
  4. zástupcovia študentskej časti VŠMP ISM,
  5. zástupcovia absolventov VŠMP ISM.

 

Návrhy v písomnej alebo elektronickej forme majú obsahovať meno, priezvisko, (titul), v prípade organizácie meno, priezvisko, (titul) jej predstaviteľa a v prípade akademických pracovníkov aj krátky popis, z ktorého bude vyplývať, že daného akademického pracovníka možno považovať za uznávanú odbornú autoritu.

Návrhy na kandidátov je potrebné doručiť poštou na adresu VŠMP ISM, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, osobne na sekretariáte rektora alebo elektronickou poštou na adresu sekretariatrektora@ismpo.sk do 10.05.2022.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle vysokej školy a je prístupné všetkým zainteresovaným stranám.

 

 

                                                                                                                                                                        doc. PaedDr. ThDr. Marek Storoška, PhD.

                                                                                                                                                                                     rektor VŠMP ISM

Go back

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.