AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Vážení študenti,

Tu nájdete informácie potrebné pre Vaše štúdium, prípadne iné oznamy, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Z dôvodu prehľadnosti sú rozdelené do kategórií
(Študenti denného štúdia, Študenti externého štúdia, Študenti MBA…)

V prílohe návod, ako sa prihlásite na ZADANIE záverečnej práce. Ide o vypísané zadania, ktoré vyučujúci zadali do systému. Rovnako máte možnosť si tému dohodnúť individuálne – vtedy Vás prihlási Váš školiteľ po vzájomnej dohode.

Krátke inštruktážne video pre študenta VŠMP ISM k používaniu systému AiS2.

14. Apr 2021

Tehotenské štipendium

 

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského[1], sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (začiatok 13. týždňa tehotenstva) priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení).

 

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

 

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium:

 • žiadosťje potrebné stiahnuť,
 • vyplniť,
 • nezabudnúť podpísať a
 • doručiť na študijné oddelenie VŠMP ISM Slovakia v Prešove spolu s nižšie uvedenými prílohami: 
 1. lekárske potvrdenieo tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (VZOR je v prílohe žiadosti)
 2. potvrdenie Sociálnej poisťovneo tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského[2] (VZOR je v prílohe žiadosti)
 3. kópia občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike

 

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“).

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a poskytuje sa študentke v mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo študentka poskytne na tento účel VŠMP ISM.

Štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

 1. vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 2. vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 3. skončením tehotenstva alebo
 4. skončením štúdia.

 

Študentka oznámi študijnému oddeleniu VŠMP ISM skutočnosť, na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium (podľa písm. a. až c.) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené aj tehotenské, je povinná vrátiť VŠMP ISM poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium je VŠMP ISM oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. VŠMP ISM Slovakia v Prešove je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

 

[1] Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] O nemocenskej dávke Tehotenské viď: https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s

 

 

Žiadosť a prílohy (doc)

18. Jan 2021

Štátnice Január 2021

Všetky potrebné informácie k januárovému termínu štátnych záverečných skúšok Vám boli zaslané do mailových schránok uvedených v informačnom systéme AiS, vrátane harmonogramu jednotlivých skúšok. V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte. 

02. Sep 2020

HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

14. Apr 2021

Tehotenské štipendium

 

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského[1], sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (začiatok 13. týždňa tehotenstva) priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení).

 

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

 

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium:

 • žiadosťje potrebné stiahnuť,
 • vyplniť,
 • nezabudnúť podpísať a
 • doručiť na študijné oddelenie VŠMP ISM Slovakia v Prešove spolu s nižšie uvedenými prílohami: 
 1. lekárske potvrdenieo tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (VZOR je v prílohe žiadosti)
 2. potvrdenie Sociálnej poisťovneo tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského[2] (VZOR je v prílohe žiadosti)
 3. kópia občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike

 

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“).

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a poskytuje sa študentke v mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo študentka poskytne na tento účel VŠMP ISM.

Štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

 1. vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 2. vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 3. skončením tehotenstva alebo
 4. skončením štúdia.

 

Študentka oznámi študijnému oddeleniu VŠMP ISM skutočnosť, na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium (podľa písm. a. až c.) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené aj tehotenské, je povinná vrátiť VŠMP ISM poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium je VŠMP ISM oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. VŠMP ISM Slovakia v Prešove je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

 

[1] Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] O nemocenskej dávke Tehotenské viď: https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s

 

 

Žiadosť a prílohy (doc)

18. Jan 2021

Štátnice Január 2021

Všetky potrebné informácie k januárovému termínu štátnych záverečných skúšok Vám boli zaslané do mailových schránok uvedených v informačnom systéme AiS, vrátane harmonogramu jednotlivých skúšok. V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte. 

02. Sep 2020

HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

16. Jan 2019
Magisterské študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Business večierok (party) 30.1.2019

Business večer ISM sa konal 30.januára na Hlavnej 129 v Prešove (Botanique Art). Zároveň bol aj súčasťou dňa otvorených dverí VŠ MP ISM Slovakia v Prešove. Celú akciu ukončila netradičná módna prehliadka redizajnovaných odevov. Študentky našej školy osobne predviedli 44 atraktívnych modelov. “Naša vysoká škola v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a…

26. Jun 2017
Magisterské študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Shadowing Programme 2017

Want to spend one day looking behind the scenes at the United Nations in Vienna? The Shadowing Programme taking place from 24 October to 24 November 2017, will offer students the opportunity to accompany employees of the United Nations and Vienna-­based organizations for one entire working day and to gain exciting insights into the world…

12. Oct 2016
Magisterské študijné programy | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Berlin Startup Calling 2016

PONUKA SÚŤAŽE PRE MLADÝCH PODNIKATEĽOV – Berlin Startup Calling 2016 Minulý rok sme uverejnili náš štipendijný program ‘ShopAlike e-commerce Awards 2015′ určený pre perspektívnych...

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii