HOSPODÁRSKA A PODNIKATEĽSKÁ ETIKA

Študijný program

Hospodárska a podnikateľská etika

Študijný odbor Filozofia/Philosophy
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky / 4 roky
Garant prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúci študijný program

magisterský študijný program
Etika vzťahov s verejnosťou
a obchodný protokol

Školné 425 €/semester
Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421/51/75 81 797
studijne@ismpo.sk

 

Čo vás najviac oslovilo na štúdiu tohto študijného programu?

Na tomto odbore ma oslovili najmä veľmi zaujimavé predmety od psychológie, filozofie až po etiketu alebo estetiku. Taktiež je tu aj možnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia, byť špecializovanou pracovníčkou v oblasti etiky a mnoho ďalších možností ktoré sa týkajú najmä etiky, ktorá je veľmi zaujímavá nie len pre mňa ale aj pre mnoho ľudí, ktorí zvažujú svoj odbor.

Nikoleta - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Nikoleta

Dnešná spoločnosť častokrát zabúda na to, ako je potrebné sa správať. Čo si človek smie dovoliť, kde sa začína a kde končí hranica dobra a slušnosti. Práve toto je v rámci nášho študijného odboru často rozoberané z rozličných uhlov pohľadu.

— Viliam

Zaujíma ma správanie sa v podnikoch, hlavne z pohľadu etických kódexov. To, že sa často stáva, že sa v praxi neuplatňuje dodržiavanie týchto kódexov a zamestnanci sú diskriminovaní, šikanovaní a utláčaní zo strany manažérov. Je žiaľ veľmi málo podnikov na Slovensku, v ktorých sa etické princípy reálne uplatňujú. V tom vidím veľký priestor na využitie získaných poznatkov z nášho štúdia v budúcnosti vo firemnej praxi.

— Pavol

Charakteristika študijného programu

Študijný program Hospodárska a podnikateľská etika ponúka študentovi poznatky, po zvládnutí ktorých dokáže analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov a východiskových poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky.

 Program obsahuje podstatné informácie, všeobecné fakty, základné pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k etike, filozofii a metodike týchto disciplín. V programe sú obsiahnuté poznatky o riešení etických problémov hospodárskej a podnikateľskej etiky, aj praktické postupy a nástroje riešenia týchto otázok v tejto oblasti.

 Program tiež ponúka znalosti, ktoré umožňujú zhodnotiť etickú situáciu podniku, firmy, organizácie alebo inštitúcie v štátnom, verejnom i v súkromnom sektore, špecifikovať problém a navrhovať zlepšenia v etických aspektoch práce manažmentu pôsobiaceho na strednom stupni riadenia. Študijný program obsahuje aj znalosti o mieste eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a rozhodovaní sa v priestoroch morálnych konfliktov v každodennom praktickom živote, ako aj v hospodárskej a podnikateľskej praxi. Program charakterizuje aj ponuka znalostí z oblasti základov psychológie, sociológie, teórie kultúry a komunikačných techník, aj v oblasti znalostí cudzieho jazyka na zodpovedajúcej úrovni.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

  • špecialista v oblasti aplikovanej etiky
  • člen nižšieho a stredného manažmentu v oblasti uplatňovania a dodržiavania etických kódexov v domácom i medzinárodnom obchode
  • špecializovaný pracovník v oblasti etiky v štátnej službe a verejnej správe
  • špecializovaný poradca pre oblasť ľudských a občianskych práv

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia v študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Podnikateľská etika 

Je etický kódex vo firme stále na jej prospech, alebo môže byť jeho prítomnosť aj nežiaduca? Ako sa brániť proti cieleným osobným útokom na pracovisku? Na tieto a mnoho iných otázok vám odpovie tento predmet.


Podnikateľská etika | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Spoločensky zodpovedné podnikanie  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Spoločensky zodpovedné podnikanie 

Čo je dobré a čo naopak škodí podnikateľskému prostrediu a mnoho iných informácií z oblasti sociálno-etických pohľadov podnikania ponúka tento predmet. Orientuje sa na zodpovednosť voči ľuďom, životnému prostrediu a zisku z podnikania. Sú podniky, ktoré to dokážu a iné sa to musia ešte učiť.

Sociálna etika 

Od socializácie dieťaťa po globálne problémy ľudstva. Obsahom predmetu sú etické otázky, ktoré sa riešia v dnešnom spoločenskom a politickom živote i pohľad na budúcnosť.Sociálna etika  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Kulturológia a multikultúrna výchova  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Kulturológia a multikultúrna výchova 

Animista, budhista, hinduista, kresťan, moslim, žid. Každý je človekom, každý je však iný. Môžu žiť spoločne v jednom dome? Aj o tom budeme hovoriť v rámci toho predmetu.©
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii