SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO

Študijný program

Sociálne služby a poradenstvo

Študijný odbor Sociálna práca
Social Work
Forma štúdia denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky / 4 roky
Garant doc. PaedDr. Marek
Storoška, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúci študijný program

magisterský študijný program
Sociálne služby a poradenstvo

Školné 425 €/semester
Informácie:


ISM Slovakia
študijné oddelenie
+421/51/75 81 797
studijne@ismpo.sk

 

Čo vás najviac oslovilo na štúdiu tohto študijného programu?

 Môj študijný program som si vybrala, pretože ma baví práca s ľuďmi, respektíve práca s jednotlivcom. Najviac sa mi páčili predmety ako: Filozofia výchovy, Sociológia a Rodinná výchova. Po ukončení bakalárskeho štúdia som sa len utvrdila v tom, že v programe budem pokračovať aj na druhom stupni. Oceňujem odbornosť vyučujúcich, ako aj ich prístup k študentom.

Ivana - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Ivana

Školu, ktorú som si vybrala môžem ohodnotiť len pozitívne. Všetky predmety mi dali niečo do reálneoh života. Spomedzi nich by som chcela najviac vyzdvihnúť predmety: Sociálna komunikácia, Výchova k asertivite a empatii, ale aj Sociálne poradenstvo. Myslím si, že výberom tejto školy som urobila najlepšie rozhodnutie pre svoju budúcnosť.

Michaela - referencie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
— Michaela

Charakteristika študijného programu

Študijný program Sociálne služby a poradenstvo v prvom stupni štúdia ponúka znalosti zo základov teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva, metód a techník sociálnej práce, znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov, neštátnych a neziskových organizácií v oblasti sociálnej politiky.

 Ponúka znalosti potrebné pre výkon sociálno-poradenských činností, sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej prevencie, krízovej intervencie, vyjednávania a zastupovania klienta v hmotnej a sociálnej núdzi, zriaďovania, koordinovania a organizovania rozličných sociálnych služieb. Program tiež ponúka znalosti z problematiky z oblasti sociologických a psychologických vied, aplikovanej pedagogiky, sociálnej práce, teórie výchovy a práva, ďalej vedomosti v oblasti práce s klientom v konkrétnej sociálnej skupine a poznatky o efektívnom využívaní voľného času. Napokon program zahŕňa štúdium cudzieho jazyka na úrovni zodpovedajúcej prvému stupňu vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa uplatní ako: 

  • sociálno‐právny poradca (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčná sféra, tretí sektor…)
  • špecializovaný personálny poradca (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, personálne agentúry…)
  • ergoterapeut (edukačné a reedukačné zariadenia, domovy sociálnych služieb…)
  • riadiaci pracovník na strednom stupni riadenia (zariadenia sociálnych služieb, detské domovy, domovy dôchodcov, inštitúcie azylového typu…)
  • asistent sociálnej práce v zmysle Zákona č. 219/2014 Z.z.

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo

Uplatnenie absolventa | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vybrané predmety, s ktorými sa stretnete počas štúdia

Krízová intervencia 

Vidíš čo si urobil? Toto si nemal. A čo, to nie je problém. Takých situácií som už zažil. Zajtra si na to ani nespomenieš. Možno ste takéto vety smerovali na človeka v ťažkej situácii. Urobili ste dobre? Neurobili ste dobre? Okrem iného aj o tom nám napovie viac tento predmet.


Krízová intervencia  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Sociálna psychológia  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Sociálna psychológia 

Všetky vzťahy, v ktorých fungujeme, majú svoje zákony. Tento predmet napovie, ako byť vo vzťahoch (partnerské, rodinné, priateľské, pracovné...) úspešný. Prezradí vám, ako čo najlepšie zapôsobiť na iných, byť pozitívne vnímaný a byť expertom v posudzovaní ostatných.

Rodinná výchova 

Rola otca, matky i starých rodičov, dôležitosť rodinnej atmosféry i autority, rodinné prostredie a výchova v ňom, ohrozenia súčasnej rodiny a formovanie hodnotového systému, citová a sexuálna výchova, i sociálno-pedagogická pomoc rodinám – to všetko vám priblíži tento predmet.


Rodinná výchova  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Základy sociológie | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Základy sociológie

Čo je to vzťah, v čom spočíva a ako
ho budovať? Dozviete sa veľa o vzťahoch
na všetkých úrovniach spoločenského života človeka a ich budovaní.
Sociálna pedagogika 

Má vôbec niekto právo vychovávať dospelých ľudí? Kto má vplyv na vás a na koho pôsobíte vaším správaním vy? Ako pomôcť s problémom jednotlivcovi alebo skupine ľudí, ktorí o rady nestoja? Tento predmet hľadá prepojenia teórie a praxe v pomáhajúcich profesiách a často aj v osobných životoch.

Sociálna pedagogika  | Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
©
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Viac informácii