Vyučujúci


marian_ambrozyPhDr. Marián Ambrózy, PhD. (ambrozy@ismpo.sk)

„Vždy som si obľúbil to, čo robiť musím a nielen to, čo by som chcel. Ak prestáva existovať rozdiel medzi prácou a zábavou, prácou a osobným záujmom, vtedy sa život stáva radosťou a má zmysel“

/Anton Blažej/

Hoci niektorí filozofi vidia medzi vedou a filozofiou neprekonateľnú priepasť, treba sa usilovať o ich kooperáciu pri zachovaní bytostnej profesionálnej diferenciácie. Oživenie metafyziky skrze analytickú filozofiu nesmie byť sektárskym uzatváraním do siete pojmov, metód a problematických štruktúr, predovšetkým bez dialógu s fenomenológiou. Philosophia perennis, nevnímaná už europocentricky, má reflektovať výsledky vedy, veda by mala rešpektovať vyjadrenia filozofie, na ktoré sama nemá kompetencie. Uvedený pokus o symbiózu v zmysle postupu v poznaní by mal byť vovádzaný do kurikula vyučovania, v súlade s poznatkami pedagogiky a didaktiky i za využitia alternatívnych pedagogických a didaktických metód, avšak v príkrom rozpore s nezmyselnými experimentmi o radikálne školské reformy. Vzdelávanie by malo byť postavené na overených predpokladoch a nemalo by byť priestorom na hazardné experimenty nedoukov s politickým vplyvom.

Marián Ambrozy je absolventom gymnázia v Rimavskej Sobote, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Dizertačnú prácu z filozofickej evaluácie fyziky obhájil pod vedením Júliusa Krempaského. Zaoberá sa filozofiou prírodných vied, vybranými otázkami filozofie Martina Heideggera a didaktikou filozofie. Pracoval na viacerých vysokých a stredných školách. Prednášal na mnohých domácich i zahraničných vedeckých konferenciách (Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Moldavsko, Taliansko, Turecko, Irán, Chile).


lev_bukovskyprof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (lev.bukovsky@upjs.sk)

Po štúdiu matematiky na Prírodovedeckej fakulte Komenského univerzity v Bratislave, v rokoch 1961 až 1965 pracoval v Matematickom ústave Československej akadémie vied v Prahe. Od roku 1965 do roku 2010 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, od roku 1984 ako profesor matematiky. Od roku 2011 pôsobí na UPJŠ ako profesor emeritus. Hodnosť Doktora vied získal v roku 1983 na Karlovej univerzite v Prahe. Vedecký výskum bol zameraný na matematickú teóriu nekonečna a jej aplikácie v iných matematických disciplínach. Je autorom alebo spoluautorom viac ako päťdesiatich  vedeckých prác, štyroch monografií a jednej vysokoškolskej učebnice. Posledná monografia The Structure of the Real Line bola vydaná v nakladateľstve Springer — Birkhäuser, Bazilej v roku 2011. Niektoré jeho výsledky sú dnes uvádzané v učebniciach po celom svete. V rokoch 1991 – 1996 bol rektorom Univerzity P. J. Šafárika. Potom bol členom a predsedom Akreditačnej komisie a predsedom Slovenskej matematickej spoločnosti. Je nositeľom Krištáľového krídla, člen  Academia Scientiarum et Artium Europaea v Salzburgu a člen Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Od roku 2010 do roku 2015 pôsobil ako rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM, Prešov.


 

dusan_curilaJUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (curila@ismpo.sk)

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde absolvoval magisterské, doktorandské a rigorózne štúdium. Na katedre spoločenských vied vyučuje od roku 2014 právne a právu príbuzné predmety. Okrem pedagogickej činnosti pôsobí v advokátskej kancelárii. Pracuje v oblasti občianskeho, trestného, medicínskeho, obchodného, pracovného a správneho práva.

 


 

dupkalova_mariaMgr. Mária Dupkalová, Ph.D. (dupkalova@ismpo.sk)

………………………………………………………….

 


hvizdova_evaIng. Eva Hvizdová, PhD., MBA (hvizdova@ismpo.sk)

je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty ekonomiky a manažmentu. Doktorandské štúdium v odbore Ekonomika a management ukončila na VŠB – TU, Ekonomická fakulta Ostrava. Špecializačné inovačné štúdium – Základy cestovného ruchu a manažment cestovného ruchu absolvovala na Pedagogickom inštitúte v Salzburgu v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave. V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti sa špecializuje na hotelový manažment, cestovný ruch a marketingové disciplíny.

 


karabinosova_zuzana PhDr. Zuzana Karabinošová (karabinosova@ismpo.sk)

Po ukončení štúdia nemeckého jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite v Prešove absolvovala PhDr. Zuzana Karabinošová štúdium nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka na Univerzite v Lipsku (SRN), zúčastnila sa ročného vzdelávacieho pobytu v rámci programu PAD v Plauen (SRN), prednáškových pobytov v mnohých európskych krajinách. Vo svojej práci sa venuje hospodárskej nemčine a nemčine v sociálnej oblasti.Ťažiskom jej vedecko-výskumnej činnosti je textová analýza, lexika a osobnosť študenta, jeho motivácia a perspektívy.

Od roku 2013 je taktiež koordinátorkou programu Erasmus+. 

kuzmisinova_viera2doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. (kuzmisinova@ismpo.sk)

 

 

„Prirodzené ekonomické zákony a zákonitosti sú v praxi determinované ekonomickými záujmami a politickými rozhodnutiami. Aj ekonomická teória okrem hľadania objektívnej pravdy, môže mať aj charakter obhajoby ekonomických záujmov a apologetiky existujúcej reality.“

doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. je docentkou v odbore ekonomiky a manažmentu podniku a pôsobí na International School of Management Slovakia Prešov (Slovensko). Jej výskum a publikácie sú zamerané na podnikanie, konkurencieschopnosť podniku a kvalitu podnikateľského prostredia na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni. Je autorkou 3 monografií a mnohých vedeckých článkov v odborných domácich i zahraničných časopisoch, napríklad Journal of Economics, E + M ekonomiky a manažmentu. Na účely výučby vydala niekoľko materiálov vo vysokoškolských učebniciach aj v medzinárodnom rámci. Je riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov v uvedených oblastiach výskumu.


lachytova_lenkaDoc. PhDr. ThDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA  (lachytova@ismpo.sk)

 

Je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove. Na akademickej pôde

pôsobí od roku 2004. Na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM

Slovakia v Prešove pracuje od roku 2008 ako odborná asistentka. V rámci

pedagogickej činnosti zabezpečuje predmety Teória a metódy sociálnej

práce, Sociálne služby a poradenstvo, Sociálna komunikácia a Teória

komunikácie. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na

indikátory progresu kvality vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom v

sociálnych službách a poradenstve.


mokrisova_viera2PhDr. Viera Mokrišová, MBA  (mokrisova@ismpo.sk)

 

 

je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti vysokoškolského vzdelávania pôsobí od r. 2010. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje daňovej problematike, manažérskym a marketingovým disciplínam.

 

 


polacko_jozef2PhDr. Jozef Polačko  (admin@ismpo.sk)

Úlohou učiteľa je neustále rozširovať svoje poznatky v oblastiach, s ktorými pracuje a obohacovať nimi študentov. V oblasti etiky sa sústreďujem na komparáciu jednotlivých prístupov. Mojim cieľom nie je prezentovať nejaký domnelý výsledok výskumu, ale naopak povzbudiť študentov, aby dokázali brať do úvahy rozdielne pohľady rôznych autorov. Nehľadáme jedinú správnu definíciu, ale zamýšľame sa nad problematikou z čo najširšieho hľadiska. Takéto poznávanie nás učí objektivite, pričom však zdôrazňujem, že jeho vyústením nemá byť relativizmus.

 

PhDr. Polačko je vyštudovaný politológ a etik. Venoval sa európskej spolupráci vo funkcii koordinátora poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v Rzeszowe.  Na škole vyučuje predmety v oblasti etiky a politologických základov.

 


radvanska_katarina2PhDr. Katarína Radvanská  (radvanska@ismpo.sk)

Po ukončení štúdia na FF UPJŠ v Prešove v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk – anglický jazyk pracovala na rôznych stredných školách v Prešove vyučujúc slovenský jazyk a anglický jazyk. V rokoch 1992 – 2006 pôsobila na PHF EU Košice,  kde sa špecializovala na výučbu odbornej ekonomickej angličtiny. Od septembra 2006 pôsobí na VŠMP ISM Slovakia v Prešove v Centre odbornej jazykovej prípravy, kde učí hospodársku angličtinu. Absolvovala rôzne kurzy a študijné pobyty doma aj v zahraničí zamerané na výučbu odbornej angličtiny ( Course of Business Correspondence – Banská Bystrica, Lexical Approaches to Language Teaching – University of Wales in Swansea, Extending ELT Skills – Keble College in Oxford). Okrem výučby sa venuje aj prekladu odborných textov z oblasti poisťovníctva, marketingu, manažmentu a spoločenských vied.

  

sedlakova_iveta2Ing. Iveta Sedláková, PhD.  (sedlakova@ismpo.sk)

“Úspech nemá koniec, neúspech nie je osud,  na prvom mieste je odvaha .” Winston Churchill. 

Vysokoškolské vzdelanie získala  na Technickej univerzite v Košiciach, Strojníckej fakulte v odbore Ekonomika a riadenie výroby. Do bankového sektora vstúpila v roku 1996, kde prešla mnohými pozíciami ako analytik, odborný komerčný špecialista pre marketing a napokon bola 8 rokov manažérom klientskych vzťahov v oblasti firemného bankovníctva.

Od roku 2011 pôsobí ako asistentka na Katedre ekonomiky, manažmentu a marketingu Vysokej školy ISM Slovakia v Prešove, kde sa venuje  oblasti financií, problematike Európskej únie ako aj témam súvisiacim s etikou v podnikaní .Aktívne sa spolu so zahraničnými kolegami zapája do medzinárodných výskumných projektov zameraných na potenciál stredných podnikov v Prešovskom kraji..V doktorandskom štúdiu na EU Bratislava Podnikovohospodárska fakulta Košice, sa zameriava  na oblasť krízového  manažmentu a predikciu podnikových kríz.

 

 


 

 

slomski_wojciech

Dr.h.c. prof. PhDr.

Vojtech Slomski, PhD. (slomski@vizja.pl)

 

Profesor Slomski

 

 

 


 

 


 

storoska_marekDr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.  (storoska@ismpo.sk)

 

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalšie vzdelanie získal na Prešovskej univerzite a Katolíckej univerzite v Ružomberku . Od roku 2009 pôsobí ako docent na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti v oblasti sociálnej práce sa špecializuje na tématiku krízovej intervencie, mediácie a filozoficko-etických východík sociálnej problematiky.


 

 

volosin_martin

doc. Ing. Martin Vološin, PhD (volosin@ismpo.sk)

 

Najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť, je vytvárať ju. – Peter Drucker.

V trhovom ekonomickom prostredí, ktoré je charakterizované stále intenzívnejšou konkurenciou a veľmi problematickou predvídateľnosťou vývoja, existujú veľké rozdiely medzi výkonnosťou jednotlivých podnikov. Niektoré podniky sa napriek obťažným podmienkam veľmi dynamicky rozvíjajú, iné v tých istých podmienkach krachujú. Z toho je zrejmé, že príčinou úspechu alebo neúspechu nie je vonkajšie prostredie, ale predovšetkým kvalita podnikového manažmentu a jeho stratégie. Možno namietať, že podniky nedisponujú rovnakými zdrojmi. Ale práve preto, že podnikové zdroje sa vytvárajú v dlhodobom procese, je pre úspech podniku rozhodujúce koncepčné, strategické riadenie, ktoré má cieľavedomý a dlhodobý charakter. Čiže odpoveď na otázku, prečo sú také veľké rozdiely medzi podnikmi spočíva v tom, čo je hlavnou náplňou práce manažéra – v manažmente a stratégii.

Docent Vološin je absolventom Vysokej školy technickej v Košiciach. Diplom kandidáta ekonomických vied a docentúru získal na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po 15-ročnom pôsobení vo výskume prednášal takmer 20 rokov stratégiu a manažment na pobočke Ekonomickej univerzity v Košiciach. Na ISM pôsobí od roku 2008. Prednáša predmety Manažment, Produkt a kvalita a Podnikové hospodárstvo. Vedecky sa orientuje na problémy podnikovej stratégie, manažmentu znalostí, znalostnej ekonomiky a manažmentu inovácií.

 


volosin_martin

Ing. Darina Vološinová, PhD. (volosinova@ismpo.sk)

 

Nejde o to, či máte pravdu, alebo nie, dôležité je, koľko peňazí zarobíte, keď pravdu máte a koľko stratíte, keď ju nemáte. Najviac peňazí som vždy zarobil vtedy, keď som šiel proti trendu. George Soros

Ing. Darina Vološinová, PhD. je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Titul PhD. získala v roku 2008 na Národohospodárskej fakulte EU v odbore Financie. Deväť rokov pracovala ako samostatný ekonóm v priemyselnom podniku. Od roku 1994 prednášala na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach predmety Financie a mena, Stratégia finančného investovania a Všeobecná ekonomická teória. Od roku 2008 pracuje na VŠMP ISM Slovakia v Prešove, kde garantuje a pedagogicky zabezpečuje najmä predmety Financie a mena, Podnikové financie, Dane a Metodológia vedeckej práce. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na otázky financovania podnikateľských aktivít, financovania inovácií, úverového financovania a možností využívania rizikového kapitálu.