Výberové konanie


Prešov, 29.06.2017

 

Výberové konanie

Predseda správnej rady Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na miesta vysokoškolských učiteľov:

-          1 miesto VŠ učiteľa na funkčné miesto profesor pre Katedru spoločenských vied v odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo alebo 3.1.14 Sociálna práca

-          1 miesto VŠ učiteľa na funkčné miesto docent pre Katedru spoločenských vied v odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo alebo 3.1.14 Sociálna práca

-          1 miesto VŠ učiteľa na funkčné miesto odborný asistent (PhD.) pre Katedru spoločenských vied v odbore 2.1.5 Etika  alebo 2.1.1 Filozofia

-          1 miesto VŠ učiteľa na funkčné miesto odborný asistent (PhD.) pre Katedru spoločenských vied v odbore 3.1. 1 Sociológia

-          1 miesto VŠ učiteľa na funkčné miesto docent pre Katedru ekonomiky, manažmentu a marketingu v odbore 3.3.9 Obchodné podnikanie a príbuzné odbory

Žiadosť o účasť na výberovom konaní doloženú profesijným štruktúrovaným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a praxi a prehľadom publikačnej činnosti, treba zaslať do troch týždňov od uverejnenia oznamu na adresu: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov a označiť heslom „Výberové konanie.“

 

 

Ing. Jozef Polačko

predseda Správnej rady

VŠMP ISM Slovakia v Prešove