Výberové konanie


.

Prešov, 11.01.2019

 

Výberové konanie

Predseda správnej rady Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na miesta vysokoškolských učiteľov:

 

-          1   miesto VŠ učiteľa vo funkcii docent pre Katedru ekonomiky, manažmentu a marketingu

 

Základným kvalifikačným predpokladom je vedecko-pedagogický titul docent v odbore alebo príbuznom odbore.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní doloženú profesijným štruktúrovaným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a praxi a prehľadom publikačnej činnosti, treba zaslať do troch týždňov od uverejnenia oznamu na adresu: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov a označiť heslom „Výberové konanie.“

 

 

 

Ing. Jozef Polačko

predseda Správnej rady

VŠMP ISM Slovakia v Prešove