Akademický senát


Zloženie akademického senátu

Predsedníčka akademického senátu:

Ing. Iveta Sedláková, PhD.

 

Podpredsedníčka akademického senátu za zamestnaneckú časť:

PhDr. Katarína Radvanská


Podpreseda akademického senátu za študentskú časť:

Bc. Peter Bialončík


Tajomníčka akademického senátu:

PhDr. Bibiána Arvayová


Členovia akademického senátu:

Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
JUDr. Dušan Čurila, PhD.
PhDr. Viera Mokrišová
PhDr. Jozef Polačko
Mgr. Katarína Polačková
Mgr. Renáta Pribulová
Mgr. Michal Mašlej
Bc. Ivana Michalenková
Bc. Marcel Chovanec
Peter Bialončík
Lukáš Pavúr
Andrea Fertaľová

 

Rokovací poriadok Akademického senátu.pdf
Zásady volieb do Akademického senátu.pdf