Akademický senát


Zloženie akademického senátu

Predsedníčka akademického senátu:

Ing. Iveta Sedláková, PhD.

 

Podpredsedníčka akademického senátu za zamestnaneckú časť:

PhDr. Katarína Radvanská


Podpreseda akademického senátu za študentskú časť:

.


Tajomníčka akademického senátu:

PhDr. Bibiána Arvayová


Členovia akademického senátu:

Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
JUDr. Dušan Čurila, PhD.
PhDr. Viera Mokrišová
PhDr. Jozef Polačko, MBA
Mgr. Katarína Polačková
Mgr. Renáta Pribulová
Mgr. Michal Mašlej
Bc. Dagmar Volochová
Bc. Martin Chovanec
Ivana Michalenková
Marcel Chovanec
Peter Bialončík

 

Rokovací poriadok Akademického senátu.pdf
Zásady volieb do Akademického senátu.pdf