Akreditácia VŠ


Profil vysokej školy

 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.

 

Zriaďovacia listina

 

Zriaďovacia listina

 

 

Akreditácia

Priznanie prava EVP.jpg

Priznanie prava EVP nj.jpg

Priznanie prava EVP rj.jpg

Priznanie prava TRaSK ES Bc.tif

Priznanie prava TRaSK DS Mgr.tif

Priznanie prava TRaSK ES Mgr.tif

Priznanie prava SSaP DS Bc.pdf

Priznanie prava SSaP ES Bc.pdf

Priznanie prava SSaP Mgr. DS.jpeg

Priznanie prava SSaP Mgr. ES.jpeg

Priznanie prava MP DS.jpeg

Priznanie prava MP ES.jpeg

Priznanie prava HPE DS a ES, EVVOP DS.jpeg