Sociálne služby a poradenstvo


Študijný odbor Sociálne služby a poradenstvo zo Sústavy študijných odborov stanovených Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. l Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. l Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:

· Sociálna práca,

· Pedagogika,

· Andragogika,

· Psychológia,

· Teológia.

Uvedené príbuzné študijné odbory predstavujú akademické disciplíny s rôznou mierou priamej aplikovateľnosti v praxi. Sociálna práca, pedagogika a andragogika sú disciplíny, vychádzajúce prevažne z tzv. vzdelávacej, terapeutickej a poradenskej paradigmy, kým psychológia je predovšetkým teoreticko-empirická veda, s ťažiskom na riešenie sociálnych a psychologických problémov. Osobitné postavenie má vo vzťahu príbuznosti študijného odboru teológia (katolícka, pravoslávna, evanjelická), ktorá sleduje utváranie ľudskej osoby so zameraním na jej posledný cieľ a zároveň pre dobro spoločnosti, ktorej je človek členom.

Vo vzťahu k tomuto odboru vystupujú i širšie príbuzné disciplíny, ktoré predovšetkým pomáhajú sociálnym službám i poradenstvu svojimi poznatkami (právne, politologické, sociologické a ošetrovateľské študijné odbory).

 

Podanie prihlášky na rigorózne konanie:
Uchádzač o rigoróznu skúšku podá žiadosť a prihlášku na rigoróznu skúšku spolu s prílohami uvedenými v prihláške. V prihláške uchádzač uvedie, o ktorý termín má záujem (k niektorému z dvoch termínov v kalendárnom roku – jarný a jesenný termín)

VŠMP ISM Slovakia v Prešove, sekretariát rektora, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
Tel.: 051/7581798, e-mail: sekretariatrektora@ismpo.sk

Poplatok za rigorózne konanie:

Poplatok za rigorózne konanie (výber zo Smernice 7/2016) :

100,-  Eur (Podanie prihlášky na rigorózne konanie)

550,- Eur (Rigorózne konanie)

100,- Eur (Vydanie diplomu o priznaní titulu PhDr.)

25,- Eur (Slávnostná promócia)

150 ,- Eur (Poplatok za zmenu termínu rigorózneho konania)

Platobný styk:
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet: 0502611848 / 0900
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Akreditované rigorózne konania
VŠMP ISM Slovakia v Prešove má právo uskutočňovať rigorózne konanie, obhajovať rigorózne práce a udeľovať akademický titul PhDr. vo všetkých akreditovaných študijných programoch magisterského štúdia.
Podmienky na prihlásenie na rigorózne konanie sú:
- ukončené magisterské štúdium v danom alebo v príbuznom študijnom programe

 

Žiadosť a prihláška na rigorózne konanie

Príloha Veľkosť
Ziadost RS.docx 43 KB
Prihlaska RS.docx 45.5 KB

 

Smernica o rigoróznej skúške

Príloha Veľkosť
Smernica o rigoroznej skuske na VSMP ISM Slovakia v Presove.pdf 405.54 KB

Smernica o náležitostiach záverečných prác

Príloha Veľkosť
3 2013 Smernica zaverecne prace.pdf 434.29 KB
Licenčná zmluva 2014.rtf 94.28 KB

 

Uznesením Kolégia rektora zo dňa 26.02.2015 bolo rozhodnuté: „Rozsah rigoróznej práce 80 – 100 strán“