Etika


ŠTUDIJNÝ ODBOR 2.1.5 ETIKA
Etika je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods.1 zák.131/2002 Z.z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods.1 zák.131 Z.z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov
• filozofia
• psychológia
• pedagogika
• lingvistika
• teológia
• sociológia
• axiológia
• estetika
• kulturológia

 

Podanie prihlášky na rigorózne konanie:
Uchádzač o rigoróznu skúšku podá žiadosť a prihlášku na rigoróznu skúšku spolu s prílohami uvedenými v prihláške. V prihláške uchádzač uvedie, o ktorý termín má záujem (k niektorému z dvoch termínov v kalendárnom roku – jarný a jesenný termín)

VŠMP ISM Slovakia v Prešove, sekretariát rektora, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
Tel.: 051/7581798, e-mail: sekretariatrektora@ismpo.sk

Poplatok za rigorózne konanie (výber zo Smernice 7/2016) :

100,-  Eur (Podanie prihlášky na rigorózne konanie)

550,- Eur (Rigorózne konanie)

100,- Eur (Vydanie diplomu o priznaní titulu PhDr.)

25,- Eur (Slávnostná promócia)

150 ,- Eur (Poplatok za zmenu termínu rigorózneho konania)

Platobný styk:
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet: 0502611848 / 0900
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Akreditované rigorózne konania
VŠMP ISM Slovakia v Prešove má právo uskutočňovať rigorózne konanie, obhajovať rigorózne práce a udeľovať akademický titul PhDr. vo všetkých akreditovaných študijných programoch magisterského štúdia.
Podmienky na prihlásenie na rigorózne konanie sú:
- ukončené magisterské štúdium v danom alebo v príbuznom študijnom programe

Žiadosť a prihláška na rigorózne konanie

Príloha Veľkosť
Ziadost RS.docx 43 KB
Prihlaska RS.docx 45.5 KB

 

Smernica o rigoróznej skúške

Príloha Veľkosť
Smernica o rigoroznej skuske na VSMP ISM Slovakia v Presove.pdf 405.54 KB

 

Smernica o náležitostiach záverečných prác

Príloha Veľkosť
1 2018 Smernica zaverecne prace.pdf 434.29 KB
Licenčná zmluva.rtf 94.28 KB