Chrakteristika vysokej školy

Profil vysokej školy

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou.

Zriaďovacia listina

V prílohe nájdete kópiu zriaďovacej listiny Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Akreditácia

V prílohe nájdete rozhodnutia ministra školstva SR o priznaní práv konať štátne skúšky v príslušných študijných programoch.