Pokyny pre účastníkov konferencie


Pokyny pre účastníkov konferencie:

 

 

Príspevky sa predkladajú v elektronickej forme (e-mailom), textový editor Word pod operačným systémom Windows, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Požadujeme články s rozsahom max. 15 strán – vrátane príloh, hodnotiace recenzie – 4–5 strán, informatívne recenzie – 2–3 strany, správy – 3–5 strán.

K príspevku je potrebné priložiť: krátky abstrakt (8 – 10 riadkov, maximálne 150 slov) v anglickom a slovenskom, resp. českom jazyku, anglický preklad názvu príspevku, kľúčové slová a klasifikáciu JEL podľa <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>.

Citovanie dokumentov je potrebné uvádzať metódou systému mena a dátumu (tzv. Harvardský systém). Poznámky, ktoré patria pod čiaru, číslujú sa poradovým číslom v texte. Podobne sa poradovými číslami v texte označujú tabuľky, obrázky, grafy a schémy. Grafy treba uviesť v programe Microsoft Excel, a to aj v prílohe vrátane podkladových údajov. Grafické časti rukopisu (tabuľky, schémy, obrázky, grafy, rovnice) nesmú byť naskenované. Matematické vzorce a výrazy majú byť napísané zreteľne a podľa zaužívaných zvyklostí s použitím elektronických vzorov.

Odvolania na literatúru v texte i pod grafickými prílohami sa uvádzajú takto: v zátvorke priezvisko autora, rok vydania; ak zdroj nemá autora, uvádza sa v zátvorke inštitúcia a rok vydania. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení. Príspevky sa predkladajú na posúdenie v anonymnom, náročnom recenznom konaní. O prijatí alebo neprijatí príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe recenzného posudku.

Autor uvádza tiež presnú adresu pracoviska, svoje tituly, e-mailovú adresu. Príspevky nie sú honorované. Neuverejnené príspevky vraciame na požiadanie.

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

The papers shall be submitted in electronic form (e-mail), text editor Word operating under Windows, font size 12, line spacing 1,5. Original articles should contain max. 15 pages – including attachments, evaluation reviews – 4-5 pages, informative reviews – 2–3 pages, news – 3–5 pages.

The paper should be accompanied by: short abstract (8 – 10 lines, maximum 150 words) in English and Slovak, resp. Czech languages, English title of the paper, key words and classification JEL according to <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>.

Citation to work should always give the name of author and date ( i.e. the Harvard system). Footnotes should be as few and as brief as possible and are numbered in the text. Similarly, the tables, pictures, graphs and schemes are numbered in the text. The graphs should be in Microsoft Excel programme also in appendix including the underlying data. The graphic parts of manuscript (tables, schemes, pictures, graphs, equation) should not be scanned. Mathematical formulas and expressions should be written in clear and obvious way using electronic designs.

References in the text and under graphic attachments are cited as follows: in brackets/ surname of the author, year of publishing/, if the source does not have the author the name of institution and the year of publishing are given in brackets. The list of bibliography with full bibliographic information is placed at the end of article in alphabetical order. The articles submitted will be the subject to peer-review process. Editorial committee makes decision on publishing resp. rejecting the paper based on reviewer’s assessment.

The author also gives the full address of their workplace, their titles and e-mail address. The papers are not remunerated. Non-published papers are returned on request.

—————————————————————————————————————————————————————————-

conference Quality of Life-guidelines for text editing.doc  
konferencia Kvalita života-pokyny k úprave textu.doc

 Konferenčný poplatok:

80 EUR – v prípade aktívnej účasti na konferencii (poplatok zahŕňa organizačné náklady, elektronický zborník, certifikát, 2x obed, občerstvenie, spoločenský večer.)
40 EUR – len publikovanie článku (v prípade úspešného recenzentského procesu
bez účasti na konferencii). Poplatok je potrebné uhradiť na č.účtu:
0502611848/0900, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 272804
IBAN: SK8409000000000502611848 BIC: GIBASKBX

Aktívni účastníci zo zahraničia môžu poplatok uhradiť aj v hotovosti pri
registrácii v 1.deň konania konferencie. Ubytovanie si účastníci konferencie
zabezpečujú vo vlastnej réžii – je zabezpečená možnosť ubytovania priamo v objekte,
v ktorom sa koná konferencia

Texty príspevkov:

* Texty zasielajte na emailovú adresu: pipa@ismpo.sk, resp. kz@ismpo.sk (podľa konferencie)
* Predkladané texty môžu mať rozsah maximálne 37 000 znakov (vrátane medzier)
* Texty, ktoré úspešne prejdú recenzentským procesom budú publikované v elektronickom
konferenčnom zborníku a vybrané texty aj v časopise (Perspektívy)

 

Dôležité termíny:

* Do 1. marca 2016: zaslanie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára
dostupného na http://www.ismpo.sk/formulare
* Do 15.marca 2016: uhradenie konferenčného poplatku
* Do 1. apríla 2016: Zaslanie textov príspevkov / článkov

Miesto konania:

Chata Pieniny, Lesnica, Lesnica 147, www.chatapieniny.sk

 

 

 

 

 

POZVANKAkonferencia2016-pipa

POZVANKAkonferencia2016-pipa2stranaWEBPOZVANKAkonferencia2016-kz

POZVANKAkonferencia2016-kz2stranaWEB

 

Registration / Formuláre prihlášky:   www.ismpo.sk/formulare