Pokyny pre účastníkov konferencie


ISM konferenciaPokyny pre účastníkov konferencie:

 

 

Príspevky sa predkladajú v elektronickej forme (e-mailom), textový editor Word pod operačným systémom Windows, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Požadujeme články s rozsahom max. 15 strán – vrátane príloh, hodnotiace recenzie – 4–5 strán, informatívne recenzie – 2–3 strany, správy – 3–5 strán.

Príspevky sa prijímajú v anglickom, nemeckom, alebo ruskom jazyku. Konferenčnými jazykmi sú slovenský, anglický, nemecký, ruský, český, poľský a ukrajinský jazyk.

Citovanie dokumentov je potrebné uvádzať metódou systému mena a dátumu (tzv. Harvardský systém). Poznámky, ktoré patria pod čiaru, číslujú sa poradovým číslom v texte. Podobne sa poradovými číslami v texte označujú tabuľky, obrázky, grafy a schémy. Grafy treba uviesť v programe Microsoft Excel, a to aj v prílohe vrátane podkladových údajov. Grafické časti rukopisu (tabuľky, schémy, obrázky, grafy, rovnice) nesmú byť naskenované. Matematické vzorce a výrazy majú byť napísané zreteľne a podľa zaužívaných zvyklostí s použitím elektronických vzorov.

Odvolania na literatúru v texte i pod grafickými prílohami sa uvádzajú takto: v zátvorke priezvisko autora, rok vydania; ak zdroj nemá autora, uvádza sa v zátvorke inštitúcia a rok vydania. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení. Príspevky sa predkladajú na posúdenie v anonymnom, náročnom recenznom konaní. O prijatí alebo neprijatí príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe recenzného posudku.

Autor uvádza tiež presnú adresu pracoviska, svoje tituly, e-mailovú adresu. Príspevky nie sú honorované. Neuverejnené príspevky vraciame na požiadanie.

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

The papers shall be submitted in electronic form (e-mail), text editor Word operating under Windows, font size 12, line spacing 1,5. Original articles should contain max. 15 pages – including attachments, evaluation reviews – 4-5 pages, informative reviews – 2–3 pages, news – 3–5 pages.

The conference articles are accepted in English, German, or Russian. The conference languages are Slovak, English, German, Russian, Czech, Polish and Ukrainian.

Citation to work should always give the name of author and date ( i.e. the Harvard system). Footnotes should be as few and as brief as possible and are numbered in the text. Similarly, the tables, pictures, graphs and schemes are numbered in the text. The graphs should be in Microsoft Excel programme also in appendix including the underlying data. The graphic parts of manuscript (tables, schemes, pictures, graphs, equation) should not be scanned. Mathematical formulas and expressions should be written in clear and obvious way using electronic designs.

References in the text and under graphic attachments are cited as follows: in brackets/ surname of the author, year of publishing/, if the source does not have the author the name of institution and the year of publishing are given in brackets. The list of bibliography with full bibliographic information is placed at the end of article in alphabetical order. The articles submitted will be the subject to peer-review process. Editorial committee makes decision on publishing resp. rejecting the paper based on reviewer’s assessment.

The author also gives the full address of their workplace, their titles and e-mail address. The papers are not remunerated. Non-published papers are returned on request.

—————————————————————————————————————————————————————————-

conference Quality of Life-guidelines for text editing.doc  
konferencia Kvalita života-pokyny k úprave textu.doc

 Konferenčný poplatok:

80 EUR – v prípade aktívnej účasti na konferencii (poplatok zahŕňa organizačné náklady, elektronický zborník, certifikát, obed, občerstvenie, spoločenský večer.)
40 EUR – len publikovanie článku (v prípade úspešného recenzentského procesu
bez účasti na konferencii). Poplatok je potrebné uhradiť na č.účtu:
IBAN: SK8409000000000502611848 BIC: GIBASKBX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2504

Aktívni účastníci zo zahraničia môžu poplatok uhradiť aj v hotovosti pri registrácii v deň konania konferencie. Ubytovanie si účastníci konferencie zabezpečujú vo vlastnej réžii – V prípade potreby môže škola zabezpečiť sprostredkovanie ubytovania.

Texty príspevkov:

* Texty zasielajte na emailovú adresu: konferencia@ismpo.sk
* Predkladané texty môžu mať rozsah maximálne 37 000 znakov (vrátane medzier)
* Texty sú akceptované v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Budú publikované v spolupráci s ISM Dortmund ako výstup z konferencie v nemeckom vydavateľstve.

 

Dôležité termíny:

* Do 31. marca 2019: zaslanie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára
dostupného na http://www.ismpo.sk/formulare a uhradenie konferenčného poplatku
* Do 10. apríla 2019: zaslanie textov príspevkov / článkov

Miesto konania:

VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov
—————————————————————————————————————————————————————————-

 Conference fee:

80 EUR – for active participation at the conference (fee includes organization costs, CD collections of articles, certificate, lunch, snack, social event)
40 EUR – only publishing of the article (if succesful – reviewed process without attending the conference. Fee to be paid to account number: IBAN: SK8409000000000502611848 BIC: GIBASKBX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2504

Active participants from abroad may also pay the fee in cash at the conference on registration. Accomodation to participants is provided at their own expense. If necessary, the school can mediate secure accommodation.

Texts of conference papers:

* Send texts to an e-mail address: konferencia@ismpo.sk
* Tabled texts can range up to 37 000 characters (including spaces)
* The conference papers are accepted in English, German and Russian languages. The papers will be published in cooperation with ISM Dortmund like Proceedings from the conference in German publisher.

 

Important deadlines:

* to 31 march 2019: submission of an application through the electronic form available on http://www.ismpo.sk/formulare and payment of registration fee
* to 10 april 2019: full text submission

Location of the Conference:

VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov

 

plénum 2018

 

program sekcie business

program sekcie quality of life A

program sekcie quality of life B

INVITATIONconferencePIPA2019a

INVITATIONconferencePIPA2019b

INVITATIONconferenceKZ2019a

INVITATIONconferenceKZ2019b

 

Registration / Formuláre prihlášky:   FORMULÁR PRIHLÁŠKY