Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
SSaPb - Sociálne služby a poradenstvo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.16. - sociálne služby a poradenstvo
garant :
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
 

Študijná časť
Min. 180 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/ZPP/10  Základy psychológie a pedagogiky 62P + 1C    Gažiová 
KSV/ZPRV/11  Základy práva 62P    Čurila 
KSV/SK/10  Sociálna komunikácia 62P + 1C    Lachytová 
KSV/FV/10  Filozofia výchovy 62P + 1C    Storoška 
KSV/ZS/10  Základy sociológie 62P + 1C    Kmec 
KSV/TV/10  Teória výchovy 62P + 1C    Ružbarská 
KSV/TMSP/11  Teória a metódy sociálnej práce 62P + 1C    Lachytová 
KSV/KI/10  Krízová intervencia 62P + 1C    Storoška 
KSV/ZE/10  Základy etiky 62P + 1C    Polačko 
KSV/FA/10  Filozofická antropológia 62P + 1C    Dupkala 
KSV/OPR/10  Oblasti práva SR 62P + 1C    Čurila 
KSV/SV/10  Sociológia výchovy 62P + 1C    Kmec 
KSV/SPY/10  Sociálna psychológia 62P + 1C    Gažiová 
KSV/SPE/10  Sociálna pedagogika 62P + 1C    Ružbarská 
KSV/PSZ/11  Právo sociálneho zabezpečenia SR 62P + 1C    Čurila 
KSV/SSAP/11  Sociálne služby a poradenstvo 62P + 1C    Lachytová 
KSV/KMV/11  Kulturológia a multikultúrna výchova 62P + 1C    Dupkala 
KSV/RV/09  Rodinná výchova 52P + 1C    Krajčová 
KSV/MEV/10  Mediálna výchova 52P + 1C    Ambrozy 
KSV/SPP/10  Špeciálna pedagogika 52P + 1C    Skokanová 
KSV/SZP/10  Seminár k záverečnej práci 52C    Lachytová 
KSV/FK/10  Filozofia kultúry 31P + 1C HZ    Dupkala 
KSV/SAP/11  Sociálne aspekty podnikania 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/PVČ/11  Pedagogika voľného času 21P + 1C HZ    Ružbarská 
KSV/ODP/10  Odborná prax 136C    Ružbarská 
KSV/ZP/10  Záverečná práca 106C     

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Blok 1A Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Metodológia vedeckej práce 42C HZ    Lachytová 
KSV/KM/10  Kriminológia 41P + 1C HZ    Jurašek, Marinicová 
KSV/MISP/11  Migrácia a sociálna práca 42C HZ    Storoška 
KSV/KP/11  Kariérové poradenstvo 42C HZ    Karkošková 


Blok - Blok 1B Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Metodológia vedeckej práce 42C HZ    Lachytová 
KSV/SOS/10  Sociologický seminár 42C HZ    Kmec 
KSV/SPT/10  Sociálna patológia 41P + 1C HZ    Kmecová 
KSV/VAE/11  Výchova k asertivite a empatii 41P + 1C HZ    Ružbarská 


Blok - Blok 2A Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/AJ1/10  Anglický jazyk I. 22C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/AJ2/10  Anglický jazyk II. 22C HZ    Vaňková 
COJP/AJ3/10  Anglický jazyk III. 22C HZ    Vaňková 
COJP/AJ4/10  Anglický jazyk IV. 22C HZ    Vaňková 
COJP/AJ5/10  Anglický jazyk V. 52C    Vaňková 


Blok - Blok 2B Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/NJ1/10  Nemecký jazyk I. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/NJ2/10  Nemecký jazyk II. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/NJ3/10  Nemecký jazyk III. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/NJ4/10  Nemecký jazyk IV. 22C HZ    Kášová 
COJP/NJ5/10  Nemecký jazyk V. 52C    Karabinošová 


Blok - Blok 2C Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/RJ1/10  Ruský jazyk I. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ2/10  Ruský jazyk II. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ3/10  Ruský jazyk III. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ4/10  Ruský jazyk IV. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ5/11  Ruský jazyk V. 52C    Sabolová 

 
 
Výberové predmety

Blok - Blok 1 Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/EZ/10  Etika zodpovednosti 21P + 1C HZ    Karkošková 
KEMM/FINP/11  Finančné poradenstvo 21P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/PPSS/09  Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna starostlivosť 22P + 1C    Jurašek 
KSV/PFPV/10  Právne formy podnikateľských vzťahov 31P + 1C HZ    Kuzmišinová 
KSV/MPV/10  Metodológia praktických vied 62P + 1C    Kmec 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Blok A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SEP/11  Sociálne poradenstvo   SS       
KSV/SSaSS/11  Sociálne služby   SS       
KSV/OB/11  Obhajoba záverečnej práce   OB   KSV/SZP/10  *(2)    

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov