Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
SSaPm - Sociálne služby a poradenstvo - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.16. - sociálne služby a poradenstvo
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Blok 1 Min. 80  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/PZSP/13  Politologické základy sociálnej problematiky 62P + 2C    Bochin, Polačko 
KSV/SF/10  Sociálna filozofia 62P + 2C    Storoška 
KSV/SPV/13  Sociálna a personálna výchova 62P + 2C    Krajčová 
KEMM/EFP/13  Ekonomicko-finančné poradenstvo v sociálnej oblasti 62P + 2C    Sedláková 
KSV/SN/13  Sociológia náboženstva 62P + 2C    Kmec 
KSV/MTSP/13  Metódy a techniky sociálneho poradenstva 62P + 2C    Lachytová 
KSV/PRSJ/13  Prevencia sociálno-patologických javov 62P + 2C    Storoška 
KSV/PPSO/13  Právne poradenstvo v sociálnej oblasti 62P + 2C    Čurila 
KSV/SOCE/13  Sociálna etika 62P + 1C    Polačko 
KSV/MRP/13  Manželské a rodinné poradenstvo 52P + 1C    Storoška 
KSV/PM/13  Probácia a mediácia 52P + 1C    Storoška 
KSV/SOPV/13  Sociálno-psychologický výcvik 51P + 2C    Lachytová 
KSV/TEOR/13  Teória organizácie a riadenia 31P + 1C HZ    Kmec 
KSV/DIPS/13  Diplomový seminár 22C    Kmec 
KSV/ODP/11  Odborná prax 66C    Ružbarská 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Blok 1A Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/PMAN/13  Projektový manažment v sociálnej sfére 41P + 1C HZ    Vološin 
KSV/SM/13  Sociálny manažment 41P + 1C HZ    Storoška 
COJP/SOTAJ/13  Odborná terminológia v anglickom jazyku 41P + 1C HZ    Radvanská 
COJP/SOTNJ/13  Odborná terminológia v nemeckom jazyku 41P + 1C HZ    Karabinošová 
COJP/KOTRJ/12  Odborná terminológia v ruskom jazyku 41P + 1C HZ    Sabolová 


Blok - BLok 1B Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SSSP/13  Supervízia v sociálnych službách a poradenstve 41P + 1C HZ    Lachytová 
KSV/KPSF/13  Komunitné plánovanie v sociálnej sfére 41P + 1C HZ    Lachytová 
COJP/SOTAJ/13  Odborná terminológia v anglickom jazyku 41P + 1C HZ    Radvanská 
COJP/SOTNJ/13  Odborná terminológia v nemeckom jazyku 41P + 1C HZ    Karabinošová 
COJP/SOTRJ/13  Odborná terminológia v ruskom jazyku 41P + 1C HZ    Sabolová 

 
 
Výberové predmety

Blok - Blok 1A Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SEF/10  Seminár zo sociálnej filozofie 21C HZ    Stojáková 
KSV/VIK/13  Viktimológia 21P HZ    Jurašek 
KSV/TK/10  Teória komunikácie 52P + 1C    Lachytová 
KSV/SMTSP/13  Seminár z metód a techník sociálneho poradenstva 21C HZ    Lachytová 
KSV/ESSP/13  Etika v sociálnych službách a poradenstve 21P HZ    Jurašek 
KSV/SE/10  Spoločenská etiketa 62P + 2C    Ambrozy 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Blok 1A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/KOSSP/13  Konvergenčné oblasti sociálnych služieb a poradenstva 7 SS      
KSV/ŠASP/13  Špecializované a aplikované sociálne poradenstvo 7 SS      
KSV/DIPP/13  Diplomová práca 10 OB      

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov