Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
EVPm - Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
2.1.5. - etika
garant :
Dr.hon.c. Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
 

Študijná časť
Min. 120 Kreditov
Povinné predmety

Blok - Blok 1 Min. 104  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/FET/10  Súčasné filozoficko-etické smery a teórie 62P + 2C    Ambrozy 
KSV/SF/10  Sociálna filozofia 62P + 2C    Storoška 
KSV/EPR/10  Etika public relations 62P + 2C    Ambrozy 
KSV/ZD/10  Základy diplomacie 62P + 2C    Čurila 
KSV/AX/10  Axiológia 62P + 2C    Vaňková 
KSV/EKP/10  Etická kazuistika a poradenstvo 52P + 1C    Ambrozy 
KSV/AS/10  Aplikovaná sociológia 52P + 1C    Kmec 
KSV/TK/10  Teória komunikácie 52P + 1C    Lachytová 
KSV/DS/10  Diplomový seminár 52C    Kmec 
KSV/PKG/10  Postmoderná kultúra a globalizácia 62P + 2C    Kmec 
KSV/KET/10  Kontradiktívne etické trendy 62P + 2C    Vaňková 
KSV/ME/10  Manažérska etika 62P + 2C    Polačko 
KSV/SE/10  Spoločenská etiketa 62P + 2C    Ambrozy 
KSV/EEOP/10  Etika a etiketa v obchodnom protokole 31P + 1C HZ    Ambrozy 
KSV/AP/11  Aplikovaná psychológia 31P + 1C HZ    Gažiová 
KSV/TOR/10  Teória organizácie a riadenia 31P + 1C HZ    Kmec 
KSV/ODP/11  Odborná prax 66C    Ružbarská 
KSV/DP/11  Diplomová práca 156C     

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Blok 1A Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SEPR/10  Seminár z etiky public relations 42C HZ    Ambrozy 
KSV/SSP/10  Seminár zo spoločenskej etikety 42C HZ    Ambrozy 
KSV/SAX/10  Seminár z axiológie 42C HZ    Vaňková 


Blok - Blok 1B Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/OTAJ/10  Odborná terminológia v anglickom jazyku 41P + 1C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/EDAJ/10  Etiketa a diplomacia v anglickom jazyku 41P + 1C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/ERAJ/10  Etika reklamy v anglickom jazyku 41P + 1C HZ    Radvanská, Vaňková 


Blok - Blok 1C Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/OTNJ/10  Odborná terminológia v nemeckom jazyku 41P + 1C HZ    Karabinošová 
COJP/EDNJ/10  Etiketa a diplomacia v nemeckom jazyku 41P + 1C HZ    Kášová 
COJP/ERNJ/10  Etika reklamy v nemeckom jazyku 41P + 1C HZ    Kášová 


Blok - Blok 1D Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/OTRJ/10  Odborná terminológia v ruskom jazyku 41P + 1C HZ    Sabolová 
COJP/EDRJ/10  Etiketa a diplomacia v ruskom jazyku 41P + 1C HZ    Sabolová 
COJP/ERRJ/10  Etika reklamy v ruskom jazyku 41P + 1C HZ    Sabolová 

 
 
Výberové predmety

Blok - Blok 1 Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SED/10  Seminár z diplomacie 21C HZ    Sedláková 
KSV/SEF/10  Seminár zo sociálnej filozofie 21C HZ    Stojáková 
KSV/SME/11  Seminár z manažérskej etiky 21C HZ    Ambrozy 
KSV/SKET/12  Seminár z kontradiktívnych etických trendov 21C HZ    Vaňková 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/ETFE/11  Teória filozofie a etiky 7 SS       
KSV/EKOE/11  Konvergenčné oblasti etiky 7 SS       
KSV/OBP/11  Obhajoba záverečnej práce 15 OB       
KSV/ODIP/11  Etika public relations a biznis protokol 7 SS       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov