Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol


Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo udelené VŠMP ISM Slovakia v Prešove právo udeľovať akademický titul MAGISTER absolventom dennej formy štúdia 2-ročného a externej formy štúdia 2,5-ročného magisterského študijného programu Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol v študijnom odbore 2.1.5. Etika.

Plánovaný počet prijatých: 80 denná forma štúdia, 80 externá forma štúdia

 

Výška školného pre všetky ročníky: 650€/semester

Prečo študovať tento študijný program? Pretože je:

ATRAKTÍVNY
Prvý a doposiaľ jediný študijný program na Slovensku zameraný na moderné ponímanie komunikácie a vzťahov s verejnosťou, ktorej nedeliteľnou súčasťou sú aj z nej vychádzajúce princípy etikety, protokolu a diplomacie.

KOMPLEXNÝ
Formuje osobnosť v kontexte spájania morálnosti konania človeka a jeho činnosti v podobe obchodovania a obchodného vystupovania.

TRENDOVÝ
Je aktuálnou súčasťou spoločenských potrieb, ktoré vychádzajú z najnovších dokumentov Európskej únie a filozofických základov, na ktorých je založená.

PROFESIONÁLNY
Pri výučbe uplatňujeme poznatky profesionálov a využívame najmodernejšiu techniku a informačno-komunikačné technológie.

Uplatnenie absolventov:

- PR manažér,
- Špecialista na obchodný protokol,
- Etický audítor,
- Tvorca etických kódexov (v súkromnom sektore, v medzinárodných inštitúciách Európskej únie, v ústredných orgánoch štátnej správy, v úradoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, v mimovládnych organizáciách).

 

 

Príloha Veľkosť
Podmienky prijatia uchádzaca na studium.pdf 161.93 KB

 

 

Harmonogram akademického roka

 

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce