Dokumenty a legislatíva


Organizačný poriadok

Organizačný Poriadok ISM

Študijný poriadok

Studijný poriadok.pdf

Smernica 5 / 2014 – Pokyny k vykonavaniu odbornej praxe.pdf

Pokyny k vykonávaniu odbornej praxe.pdf
Zoznam zariadení.xls

Smernica o určení školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Urcenie skolneho SK.pdf
Dodatok 1.jpeg
Dodatok 2.jpeg

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

3 2013 Smernica zaverecne prace.doc

Štipendijný poriadok

Stipendijny_poriadok.pdf

Smernica č.10/2015 Realizácia mobilít v rámci programu LLP – Erasmus na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Realizacia mobilit v ramci programu LLP Erasmus.pdf

SMERNICA č.4 /2015 K ZAVEDENIU JEDNOTNÉHO POSTUPU PRI VZNIKU REGISTROVANÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRAZU…

Registrovany_Skolsky_uraz.pdf

Oznámenie rektora č. 1 – Úprava výpožičnej doby

Uprava vypoz doby VSMP.tif

Rokovací poriadok Vedeckej rady VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Rokovací poriadok VR VSMP.pdf

Smernica o rigoróznej skúške na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Smernica o rigoroznej skuske na VSMP ISM Slovakia v Presove.pdf

SMERNICA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI A ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

Smernica_SVOC_SVK.pdf

Zásady administratívneho riadenia vedeckovýskumných grantových projektov na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Zasady riadenia grantovych projektov.pdf

Štatút vysokej školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 3 a § 103 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaregistrovalo Štatút Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove dňa 21. novembra 2008.

Štatút VŠMP ISM Slovakia v Prešove.pdf

Zásady výberového konania

.
Zásady výberového konania VŠMP ISM Slovakia v Prešove.pdf

 

Dlhodobý zámer školy 2011-2016.doc

Aktualizácia dlhodobého zámeru školy na rok 2016.pdf

SMERNICA č. 2/2012

Smernica rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove o metodike zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania (metodhs.pdf)

Interný predpis č.1/2012

Interný predpis pre systém priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na VŠMP ISM Slovakia v Prešove (intpriebezkv.pdf)

Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2009.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016.pdf