Medzinárodné podnikanie v obchode a službách


Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

 

Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo udelené VŠMP ISM Slovakia v Prešove právo udeľovať akademický titul bakalár absolventom dennej formy štúdia 3-ročného bakalárskeho študijného programu a externej formy štúdia 4-ročného bakalárskeho študijného programu Medzinárodné podnikanie v obchode a službách v študijnom odbore 3.3.9. Obchodné podnikanie.

Plánovaný počet prijatých: 120 denná forma štúdia, 120 externá forma štúdia

 

Výška školného pre všetky ročníky: 680€/semester

Prečo študovať tento študijný program? Pretože je:

ATRAKTÍVNY
Sprostredkúvame kontakt na možné budúce zamestnanie už počas štúdia.

MODERNÝ
Používame najmodernejšiu didaktickú techniku a informačno‐komunikačné technológie.

DYNAMICKÝ
Obsah seminárov a cvičení prispôsobujeme súčasným spoločenským potrebám a najnovším poznatkom.

INOVATÍVNY
Nové poznatky získavame na medzinárodných vedeckých podujatiach a prepájame ich s praxou.

ODBORNÝ
Organizujeme semináre pod vedením odborníkov z podnikateľského prostredia a manažérov firiem a podnikov.

Uplatnenie absolventov:

- manažér na strednom stupni riadenia (medzinárodné obchodné spoločnosti, nadnárodné korporácie),
- obchodný zástupca (obchodné a distribučné spoločnosti, poisťovne…),
- obchodný prevádzkar (obchodné podniky, podniky služieb a cestovného ruchu…).

Harmonogram akademického roka

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce