Search


Search Results (total: 166, showing 50 per page)>
Search Results

Diplomový seminár s doc. Ing. Emíliou Pribišovou, PhD. MPH

Oznamujeme študentom 2. ročníka Mgr., že dňa 8.11.2018 sa prednáška z predmetu Diplomový seminár  s doc. Ing. Emíliou Pribišovou, PhD. MPH, ruší. Náhradný termín prednášky bude dohodnutý so študentami na najbližšom stretnutí.


Výučba s p. rektorom doc. PaedDr. M. Storoškom, PhD.

Výučba s p. rektorom doc. PaedDr. M. Storoškom, PhD. dňa 18.10.2018 (štvrtok) NEBUDE . Náhrada bude dohodnutá dodatočne.


Konzultácie k diplomovým prácam s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

Konzultácie k diplomovým prácam s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. dňa 26.10.2018 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty nebudú. Náhradný termín konzultácií bude 29.10.2018 v čase 13:00 – 15:15.


Erasmus+ výberové konanie

Oznamujeme, že dňa 17. Októbra 2018  o 12.00 hod v študovni VŠ sa uskutoční  výberové konanie na študentské mobility a stáže v rámci programu Erasmus + na akademický rok 2018/19.Bližšie informácie u koordinátorky PhDr. Radvanskej, č. dverí 324 a mailom radvanska@ismpo.sk


Výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

V termíne od 8.10.2018 – 22.10.2018 nebude výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA z dôvodu jej pobytu v zahraničí.


Hodiny s Ing. Sedlákovou, PhD.

Dňa 2.10. a 3.10. 2018 nebudú vyučovacie hodiny s Ing. Sedlákovou – Financie a mena, Národohospodárska politika a Ekonomicko finančné poradenstvo. Náhrada prebehne nasledujúci týždeň po dohode na vyučovacej hodine.


Oznam o elektronickom predzápise predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na AR 2018/2019

V rámci predzápisu si študent zapisuje predmety – povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré bude študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2018/2019 (podľa zverejneného harmonogramu). UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!! Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do…


HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.) 2.   ročník denné štúdium            06.09.2018      10:00 – 11.00 hod. 3.   ročník denné štúdium            06.09.2018      12:00 – 12:30 hod. 2.   ročník externé štúdium          07.09.2018      12:30 – 13:00 hod. 3.   ročník externé štúdium          07.09.2018      13:00 – 13:30 hod.    …


POZOR !!!! Úprava úradných hodín na študijnom oddelení.

V čase letných prázdnin od 01.08. 2018 do 24.08.2018 budú úradné hodiny na študijnom oddelení každý deň od 10.00 hod do 13.00 hod.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne 31.08.2018 prostredníctvom AISu do 31.07.2018! Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety. POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU:…


KNIŽNICA ISM – oznam

Knižnica ISM bude z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch od 10.07.2018 do 23.07.2018 zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.


UPOZORNENIE – žiadosť o mimoriadny opravný termín skúšky

Dňa 30.06.2018 sa ukončilo skúšobné obdobie za letný semester AR 2017/2018, preto upozorňujeme študentov, ktorí boli na skúškach neúspešní (maximálne z dvoch predmetov), že  majú možnosť požiadať o mimoriadny opravný termín skúšky na základe písomnej žiadosti študenta, ktorý môže povoliť rektor, a to do jedného týždňa po skončení skúškového obdobia (od 02.07. – do 06.2018).


Konzultačné hodiny u Mgr. I. Vaňkovej, PhD.

Konzultačné hodiny u Mgr. I. Vaňkovej, PhD. dňa 29.6.2018 nebudú.


Oznam pre absolventov – PROMÓCIE

Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2017/2018     Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla) dňa 28.06.2018   Akúkoľvek zmenu je nutné nahlásiť (osobne alebo mailom: studijne@ismpo.sk) na študijnom oddelení najneskôr do 25.06.2018. Do mailu uvádzajte prosím odbor + formu štúdia (DŠ,…


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátne záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 11.06.2018 do 15.06.2018 prostredníctvom  AISu do 10.05.2018. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky(neabsolvované) štátnicové predmety!! Postupujte podľa…


Odovzdanie záverečných prác s externými vedúcimi

Záverečné práce, ktoré majú externých vedúcich, ktorí nie sú pravidelne na škole, resp. práce u ktorých je vedúcou doc. Lachytová preberá vedúci katedry spoločenských vied PhDr. Jozef Polačko, MBA na č. dverí 350, mail admin@ismpo.sk


Odovzdávanie záverečných prác

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Povinnosti študenta pri odovzdávaní zp.doc“. Taktiež je študent povinný nahrať si svoju ZP do AiSu !! Na tomto linku http://www.ismpo.sk/files/VkladanieZavPrac.pdf je priložený návod.


Doplňujúce voľby do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove

V súlade so zásadami volieb do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove podľa článku 7., ods. 7. „doplňujúce voľby sa vyhlasujú i v prípade nedostatočného počtu členov AS podľa § 8 ods. 1 zákona 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,“  a na základe uznesenia Akademického senátu zo dňa 12.04.2018 Akademický senát VŠMP ISM Slovakia v Prešove…