Search


Search Results (total: 114, showing 50 per page)>
Search Results

Oznam – konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD.

Dňa 16.2.2018 konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD. z dôvodu pracovnej cesty nebudú. Náhradný termín konzultácií k záverečným prácam je 14.2.2018 v čase 12:30-14:45.


Prevzatie diplomu – oznam

Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …


Oznámenie o úhrade školného

Oznamujeme študentom, že do 31.01.2018 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2017/2018 nasledovne: 680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách) 425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo) 425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)         650€    všetci študenti magisterského štúdia Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848 Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača Konštantný symbol: 0308…


OZNAM – Knižnica ISM

Dňa 10.01. a 12.01.2018 bude knižnica ISM zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.


Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. budú dňa 19.12.2017 v zmenenom čase- 12:45- 15:00.


Výučba s doc. PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.

Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú výučbu s doc. Storoškom dňa 12.12.2017 (Filozofia výchovy), že táto výuka NEBUDE. Náhrada bude oznámená dodatočne.  


ROZPIS ŠTUDENTOV NA DECEMBROVÉ ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – KATEDRA KSV

Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove Dátum: 18. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď  1. Bc. Bělohlavová Lucie 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10 2. Bc. Budínová Dagmar 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30 3. Bc. Čížková Pavlína 09.10 – 09.30 09.30 –…


Výberové konanie v programe ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na letný semester akademického roka 2017/2018  na študijné pobyty a pracovné stáže . Prihlášky zasielajte do 10.12.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 13,00 hod. v študovni.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – DECEMBROVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na DECEMBROVÉ štátne záverečné skúšky!!

Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v decembri 2017, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS najneskôr do 01.12. 2017. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)! POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf


Oznam pre externých poslucháčov končiacich ročníkov magisterských študijných programov

Podľa HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 je potrebné odovzdať a nahrať diplomovú prácu do systému do 11.11.2017. Každý poslucháč odovzdáva diplomovú prácu po dohode – školiteľovi.


Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Katedra spoločenských vied Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu                                     P R O G R A M   PONDELOK 6.11.2017     9:00 – 10:00 (miestnosť 343)   Mgr. Patrik Lompart   Niektoré aspekty rodinnej a sociálnej starostlivosti v Nemecku a na Slovensku v súčasnosti   10: 00 – 11: 00 (miestnosť 342)…


Oznam pre študentov končiacich ročníkov

Žiadame študentov končiacich ročníkov v AR 2017/2018, aby sa prihlásili na témy záverečných prác prostredníctvom systému AIS do 27.10.2017 a po akceptácií vedúceho práce ho následne kontaktovali ohľadom zadávacieho listu. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté v rámci predmetu Seminár k záverečnej práci.


Knižnica

Dňa 13.10. 2017 bude knižnica zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.


Prevzatie diplomu

Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …


Zmena v rozvrhu 13.10 pre 2SSaPm (d+e)

Probácia a mediácia z 13.10 o 17:35 až 20:35 NEBUDE Náhrada bude v sobotu 16.12.2017 po predmete Diplomový seminár s doc. Lachytovou, ktorý končí o 12:30


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KEMM

Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách Študijný odbor: 3.3.9. Obchodné podnikanie     Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky v náhradnom termíne  konané dňa 31. 8. 2017      P.č.   Priezvisko meno Čas na prípravu Čas na odpoveď 1.   Kundrátová  júlia 8.30 –   9.00 9.00  –    9.30 2.   Vojtaššák…


Oznam o elektronickom predzápise predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na AR 2017/2018

Žiadame študentov, aby si na AR 2017/2018 navolili v systéme AIS všetky povinné,povinne voliteľné a výberové predmety,  ktoré budú študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2017/2018 (podľa zverejneného harmonogramu).   Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.8.2017. Týka sa to všetkých…


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KSV

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove   Dátum: 30. 08. 2017                                          Akademický rok:  2016/2017 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď   1. Molnárová Timea 08.30   – 08.50 08.50   – 09.10 2. Osifová Ľudmila 08.50   – 09.10 09.10   – 09.30 3. Jaseňák   Miloš 09.10…


HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

  Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)   2.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      14:00 – 15:00 hod.   Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)   2.   ročník denné a externé š        05.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       05.09.2017      14:00 – 15:00 hod.…