Search


Search Results (total: 124, showing 50 per page)>
Search Results

Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátne záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 11.06.2018 do 15.06.2018 prostredníctvom  AISu do 10.05.2018. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky(neabsolvované) štátnicové predmety!! Postupujte podľa…


Výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

Dňa 28.04.2018 sa neuskutoční výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA (externé štúdium Marketing). Náhradný termín bude dohodnutý na najbližšom stretnutí 04.05.2018.


Odovzdávanie záverečných prác

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Povinnosti študenta pri odovzdávaní zp.doc“. Taktiež je študent povinný nahrať si svoju ZP do AiSu !! Na tomto linku http://www.ismpo.sk/files/VkladanieZavPrac.pdf je priložený návod.


Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. dňa 20.4.2018 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty nebudú. Konzultácie k záverečným prácam budú v náhradnom termíne dňa 17.4.2018 v čase 12:30-14:45.


Prednáška o pracovných stážach

Vážení študenti, pozývame Vás na prednášku WORKSPACE o možnostiach študentských mobilít a pracovných stážach v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ , ktorá sa uskutoční 18.4.2018 o 12,00 hod. v miestnosti č. 340.


Výuka s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

Dňa 4.4.2018 (streda) sa výuka s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA neuskutoční (2. roč. UCT; odbor medzinárodné podnikanie) a rovnako nebudú ani konzultačné hodiny. Náhrada výuky bude dohodnutá na najbližšej prednáške.


Študentská vedecká konferencia

Vážení študenti, vážení kolegovia, dňa  10. apríla 2018 o 08:30 hod. sa na VŠ medzinárodného podnikania v Prešove uskutoční Študentská vedecká  konferencia (miestnosť 340). Priebeh ŠVK bude v  súlade s článkom 4 Smernice č. 3/2011 o Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a študentskej vedeckej konferencie. Konferencia bude mať multidisciplinárny charakter a bude pozostávať z prác…


OZNAM pre študentov 1. a 2. ročníka DŠ a EŠ – Nemecký jazyk

OZNAM pre študentov 1. a 2. ročníka DŠ a EŠ Hospodárska nemčina 2, 4 a Nemecký jazyk 2, 4 sa v sobotu, 24.03.2018 z dôvodu práceneschopnosti PhDr. Z. Karabinošovej neuskutoční. Náhrada výuky bude oznámená dodatočne a po dohode so študentmi.


Oznam pre prvákov denného štúdia 1HPEb a 1MPb.

Hodiny s PhDr. Jozefom Polačkom v stredu dňa 21.3.2018 NEBUDÚ z rodinných dôvodov.   Predmety: INFORMATIKA (1MPb) a PREHĽAD ETICKÝCH KONCEPCIÍ (1HPEb) budú pokračovať riadne o týždeň neskôr, teda 28.3.2018, kedy bude pokračovať aj náhrada za vynechaný týždeň.


Oznam – konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD.

Dňa 16.2.2018 konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD. z dôvodu pracovnej cesty nebudú. Náhradný termín konzultácií k záverečným prácam je 14.2.2018 v čase 12:30-14:45.


Prevzatie diplomu – oznam

Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …


Oznámenie o úhrade školného

Oznamujeme študentom, že do 31.01.2018 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2017/2018 nasledovne: 680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách) 425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo) 425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)         650€    všetci študenti magisterského štúdia Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848 Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača Konštantný symbol: 0308…


OZNAM – Knižnica ISM

Dňa 10.01. a 12.01.2018 bude knižnica ISM zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.


Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. budú dňa 19.12.2017 v zmenenom čase- 12:45- 15:00.


Výučba s doc. PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.

Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú výučbu s doc. Storoškom dňa 12.12.2017 (Filozofia výchovy), že táto výuka NEBUDE. Náhrada bude oznámená dodatočne.  


ROZPIS ŠTUDENTOV NA DECEMBROVÉ ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – KATEDRA KSV

Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove Dátum: 18. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď  1. Bc. Bělohlavová Lucie 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10 2. Bc. Budínová Dagmar 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30 3. Bc. Čížková Pavlína 09.10 – 09.30 09.30 –…


Výberové konanie v programe ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na letný semester akademického roka 2017/2018  na študijné pobyty a pracovné stáže . Prihlášky zasielajte do 10.12.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 13,00 hod. v študovni.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – DECEMBROVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na DECEMBROVÉ štátne záverečné skúšky!!

Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v decembri 2017, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS najneskôr do 01.12. 2017. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)! POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf