Search


Search Results (total: 109, showing 50 per page)>
Search Results

Výučba s doc. PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.

Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú výučbu s doc. Storoškom dňa 12.12.2017 (Filozofia výchovy), že táto výuka NEBUDE. Náhrada bude oznámená dodatočne.  


ROZPIS ŠTUDENTOV NA DECEMBROVÉ ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – KATEDRA KSV

Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove Dátum: 18. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď  1. Bc. Bělohlavová Lucie 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10 2. Bc. Budínová Dagmar 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30 3. Bc. Čížková Pavlína 09.10 – 09.30 09.30 –…


Výberové konanie v programe ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na letný semester akademického roka 2017/2018  na študijné pobyty a pracovné stáže . Prihlášky zasielajte do 10.12.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 13,00 hod. v študovni.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – DECEMBROVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na DECEMBROVÉ štátne záverečné skúšky!!

Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v decembri 2017, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS najneskôr do 01.12. 2017. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)! POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf


Oznam pre externých poslucháčov končiacich ročníkov magisterských študijných programov

Podľa HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 je potrebné odovzdať a nahrať diplomovú prácu do systému do 11.11.2017. Každý poslucháč odovzdáva diplomovú prácu po dohode – školiteľovi.


Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Katedra spoločenských vied Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu                                     P R O G R A M   PONDELOK 6.11.2017     9:00 – 10:00 (miestnosť 343)   Mgr. Patrik Lompart   Niektoré aspekty rodinnej a sociálnej starostlivosti v Nemecku a na Slovensku v súčasnosti   10: 00 – 11: 00 (miestnosť 342)…


Oznam pre študentov končiacich ročníkov

Žiadame študentov končiacich ročníkov v AR 2017/2018, aby sa prihlásili na témy záverečných prác prostredníctvom systému AIS do 27.10.2017 a po akceptácií vedúceho práce ho následne kontaktovali ohľadom zadávacieho listu. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté v rámci predmetu Seminár k záverečnej práci.


Knižnica

Dňa 13.10. 2017 bude knižnica zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.


Prevzatie diplomu

Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …


Zmena v rozvrhu 13.10 pre 2SSaPm (d+e)

Probácia a mediácia z 13.10 o 17:35 až 20:35 NEBUDE Náhrada bude v sobotu 16.12.2017 po predmete Diplomový seminár s doc. Lachytovou, ktorý končí o 12:30


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KEMM

Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách Študijný odbor: 3.3.9. Obchodné podnikanie     Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky v náhradnom termíne  konané dňa 31. 8. 2017      P.č.   Priezvisko meno Čas na prípravu Čas na odpoveď 1.   Kundrátová  júlia 8.30 –   9.00 9.00  –    9.30 2.   Vojtaššák…


Oznam o elektronickom predzápise predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na AR 2017/2018

Žiadame študentov, aby si na AR 2017/2018 navolili v systéme AIS všetky povinné,povinne voliteľné a výberové predmety,  ktoré budú študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2017/2018 (podľa zverejneného harmonogramu).   Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.8.2017. Týka sa to všetkých…


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KSV

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove   Dátum: 30. 08. 2017                                          Akademický rok:  2016/2017 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď   1. Molnárová Timea 08.30   – 08.50 08.50   – 09.10 2. Osifová Ľudmila 08.50   – 09.10 09.10   – 09.30 3. Jaseňák   Miloš 09.10…


HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

  Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)   2.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      14:00 – 15:00 hod.   Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)   2.   ročník denné a externé š        05.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       05.09.2017      14:00 – 15:00 hod.…


Výberové konanie ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na akademický rok 2017/2018 na študijné pobyty a pracovné stáže pre študentov a mobility zamestnancov. Prihlášky zasielajte do 30.8.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční 31.8.2017 o 13,00 hod. v študovni.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne od 30.08.2017 do 31.08.2017 prostredníctvom AISu do 23.08.2017! Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety. POSTUPUJTE PODĽA…


Oznam (študijné oddelenie)

Dňa 26.07.2017 a 27.07.2017 bude študijné oddelenie z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.


Oznam pre končiace ročníky (odborov SSaPb, SSaPbe, SSaPm, HPEb, HPEbe, EVPm) štátnicujúce v auguste

Poslucháči, ktorí štátnicujú v auguste nech odovzdajú práce dňa 21.07.17 v čase od 11.00 hod.do 13.00 hod. Mgr. Renáte Pribulovej na študijné oddelenie.