Search


Search Results (total: 158, showing 50 per page)>
Search Results

Výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

Dňa 11.4.2019 nebude výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Z tohto dôvodu nebudú ani 12.4.2019 konzultácie k záverečným prácam. Termíny náhrady výučby z 11.4.2019 budú dohodnuté s vyučujúcou.


KNIŽNICA ISM

Knižnica ISM bude dňa 08.03.2019 (piatok) zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.


Zmena výuky

Výuka predmetu Oblasti práva SR v dňoch 7.3.,14.3., 21.3. a 28.3 sa ruší. Náhrada sa uskutoční v dňoch 4.4., 11.4, 18.4. a 25.4. od 12.50 do 14.20 v miestnosti 342. Výuka predmetu Právo sociálneho zabezpečenia SR dňa 16.03. sa ruší. Náhrada bude dohodnutá dodatočne.


Konferencie 25.4.2019

POKYNY K MEDZINÁRODNÝM KONFERENCIÁM Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIV. a Kvalita života X. – 25.4.2019


Info o zmene výuky

Prednáška z predmetu Právne poradenstvo v sociálnej oblasti  zo dňa 08.03.2019 sa ruší a ako náhrada za ňu sa uskutoční prednáška vopred a to dňa 16.02.2019 od 8.30 do 10.45 v P342.


OZNAM – študijné oddelenie

OZNAMUJEME, že dňa 07. a 08.02.2019 bude študijné oddelenie zatvorené. Za porozumenie ďakujeme.   Mgr. Katarína Dobránska Polačková


Zmena termínu skúšky z predmetu “Súčasné filozofické a etické smery”

Skúška Súčasné filozofické a etické smery z 30. 01. o 10 hodine sa z organizačných dôvodov ruší. Nový termín je 31. január 2019 o 10 hodine.


Konzultácie k záverečným prácam u Mgr. I. Vaňkovej, Phd.

Konzultácie k záverečným prácam u Mgr. I. Vaňkovej, Phd. sú z dňa 1.2.2019 preložené na 31.1.2019 v čase 12:00 – 14:15.


Prevzatie diplomov – štúdium ukončené december 2018

Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …


Úhrada školného na LS 18/19

Upozorňujeme študentov na blížiaci sa termín začiatku letného semestra AR 2018/2019 a na základe Zmluvy o zabezpečení štúdia na súkromnej vysokej škole Vás žiadame o úhradu školného. Školné je potrebné uhradiť do 31.01.2019. Výučba v letnom semestri začína 04.02.2019.   U P O Z O R N E N I E:   ŠKOLNÉ SA UHRÁDZA VÝLUČNE BEZHOTOVOSTNE, NA ÚČET ŠKOLY Banka: Slovenská sporiteľňa…


Výučba s Dr. Mokrišovou

Výučba s Dr. Mokrišovou v dňoch 12.12 a 13.12. 2018 z dôvodu jej neprítomnosti nebude. Náhrada bude uskutočnená po dohode so študentami.


Výučba s PhDr. Vierou Mokrišovou, MBA a PhDr. Katarínou Radvanskou

V dňoch 28.11- 29.11.2018 nebude výučba s PhDr. Vierou Mokrišovou, MBA a PhDr. Katarínou Radvanskou z dôvodu ich účasti na pracovnej ceste. Náhrada výučby bude realizovaná po dohode so študentami.


2EVPm, 2EVPme: Seminár z axiológie

Upozorňujeme všetkých študentov druhého ročníka odboru EVPm (2EVPm) v dennej aj externej forme, ktorí mali mať predmet: Seminár z axiológie s Mgr. Ingrid Vaňkovou, PhD. dňa 23.11.2018 v čase o 14:15, že táto hodina sa presúva na náhradný termín 14.12.2018, ako pokračovanie po skončení hodiny o 16:45 v zmysle pôvodného rozvrhu.


Výučba s dr. Mariánom Ambrozym 22. 11. 2018

Dňa 22. novembra 2018 sa neuskutočnia prednášky a cvičenia z predmetu Súčasná filozofia, pretože dr. Marián Ambrozy je odcestovaný na konferencii. Náhradné matérie budú realizované 23. novembra 2018 so začiatkom o 13. hodine.


ERASMUS+ Výberové konanie na mobility zamestnancov

Dňa 21.11.2018 o 12.00 hod. sa v študovni VŠ uskutoční výberové koananie na mobility zamestnancov  vrámci programu ERASMUS +  na AR 2018/2019. Uchádzači musia predložiť  vyplnený formulár Teaching agreement  a prezentovať možné prínosy mobility. Minimálny počet odučených hodín  je 8 , čomu je potrebné adekvátne prispôsobiť aj témy a obsah prednášok . Uvedené prosím zaslať elektronicky koordinátorke programu ERASMUS+…


Výučba s JUDr. Dušanom Čurilom, PhD.

Výučba s JUDr. Dušanom Čurilom, PhD. v termíne 15.11.-16.11.2018 nebude. Náhrada výučby bude dohodnutá neskôr.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – DECEMBROVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na DECEMBROVÉ štátne záverečné skúšky!!

Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v decembri 2018, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS najneskôr do 11.11. 2018. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)! POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf


Oznam pre externých študentov končiacich ročníkov magisterských študijných programov

Podľa HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019 je potrebné odovzdať a nahrať diplomovú prácu do systému do 10.11.2018. Každý študent odovzdáva diplomovú prácu po dohode – školiteľovi.


Diplomový seminár s doc. Ing. Emíliou Pribišovou, PhD. MPH

Oznamujeme študentom 2. ročníka Mgr., že dňa 8.11.2018 sa prednáška z predmetu Diplomový seminár  s doc. Ing. Emíliou Pribišovou, PhD. MPH, ruší. Náhradný termín prednášky bude dohodnutý so študentami na najbližšom stretnutí.