Dôležité: Nové názvy odborov!!!

Ako už bolo avizované, vzhľadom na novelizovaný vysokoškolský zákon a vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 246/2019 sa uvádzajú všade (na záverečné práce, licenčné zmluvy,…) nasledovné odbory k študijným programom:

Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Odbor: 8. Ekonómia a manažment

Študijný program: Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
Odbor: 8. Ekonómia a manažment

Študijný program: Sociálne služby a poradenstvo (Bc. aj Mgr.)
Odbor: 33. Sociálna práca

Študijný program: Hospodárska a podnikateľská etika
Odbor: 12. Filozofia

Študijný program: Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Odbor: 12. Filozofia