Oznámenie k novelizovanému vysokoškolskému zákonu a vyhláške MŠVVaŠ SR č. 246/2019 platnej od 01.09.2019

Vážení študenti,

 

V priebehu tohto roku došlo k novelizácii vysokoškolského zákona a k vydaniu nových vyhlášok pre sústavu študijných odborov a habilitačné a inauguračné konania.

Uvádzame zmeny, ktoré sa týkajú vášho štúdia.

Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 sa stanovuje nová sústava študijných odborov, v ktorých môžu vysoké školy SR poskytovať vysokoškolské vzdelanie. Čo sa týka našej vysokej školy ide o tieto zmeny:

Študijný odbor – 3.3.9 Obchodné podnikanie sa mení na odbor 8. Ekonómia a manažment

Študijný odbor – 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku sa mení na odbor 8. Ekonómia a manažment

Študijný odbor – 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo (aj v prvom aj v druhom stupni) sa menia na odbor 33. Sociálna práca

Študijný odbor – 2.1.5 Etika (aj v prvom aj v druhom stupni) sa mení na odbor 12. Filozofia

Názvy študijných programov (Medzinárodné podnikanie v obchode a službách, Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní, Hospodárska a podnikateľská etika, Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol, Sociálne služby a poradenstvo v obidvoch stupňoch)  zostávajú zachované.

 

Novela vysokoškolského zákona zároveň k vyššie uvedenej problematike stanovuje v §50 ods. 5 toto „Ak sa študijný odbor zo sústavy študijných odborov vypustí alebo ak sa vypustí stupeň, v ktorom je možné získať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, oprávnenia vysokej školy vzťahujúce sa na vypustený študijný odbor alebo stupeň sa stávajú oprávneniami študijného odboru, ktorým sa nahrádza príslušný študijný odbor, a ministerstvo školstva túto skutočnosť vyznačí v registri študijných programov a v registri študijných odborov. Vysokoškolské vzdelanie získané v študijnom odbore, ktorý bol vypustený, sa považuje za rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním získaným v študijnom odbore, ktorým bol príslušný študijný odbor nahradený.“

 

Prípadné ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na vyžiadanie.

Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

rektor