HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Nezabudnite prosím na predzápis predmetov, ktorý musí študent zrealizovať v AISe do 31.8.2019 . Týka sa to všetkých študentov  2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej aj v externej forme.

 

- študent si musí zapísať všetky povinné predmety pre príslušný AR

- povinne voliteľné predmety sa zapisujú podľa blokov- viď.:

http://www.ismpo.sk/files/zapis1516.pdf

 

UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!!

Administratívneho (fyzického) zápisu sa môžu zúčastniť iba študenti, ktorí si urobili predzápis v AiSe a ich zápisný list je korektný a bez chýb. Pokiaľ sa študent nezúčastní administratívneho zápisu v určenom termíne a predzápis v AISe nie je korektný, môže sa študent zapísať až v náhradnom termíne a musí uhradiť poplatok 10 Euro.

 

 

 

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)

 

2. ročník denné štúdium                        10.09.2019      09:00 – 10.00 hod.

3.   ročník denné štúdium                        10.09.2019      10:00 – 11:00 hod.

2., 3. a 4. ročník externé štúdium            13.09.2019      13:00 – 13:30 hod.

 

Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)

 

2.   ročník denné a externé š.       10.09.2019      12:00 – 12:30 hod.

3.   ročník denné a externé š.       10.09.2019      12:30 – 13:00 hod.

Hospodárska a podnikateľská etika (Bc.)

 

2. a 3.  ročník denné štúdium      10.09.2019      13:00 – 13:30 hod.

2.   ročník  externé štúdium          13.09.2019      13:30 – 14:00 hod.

3. ročník externé štúdium           13.09.2019      14:00 – 14:30 hod

 

Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol (Mgr.)

 

2.   ročník denného štúdia           10.09.2019      13:30 – 14:00 hod

2.   ročník externého štúdia         13.09.2019      14:30 – 15:00 hod

3.  ročník externého štúdia          12.09.2019      14:00 – 15:00 hod.

 

Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

 

2. ročník denné a externé š.          10.09.2019     14:00 –  14:30 hod.

3. ročník externé štúdium             12.09.2019      15:00 –  16.00 hod.

 

Zápis je povinný pre každého študenta.

Na zápis je potrebné so sebou priniesť:

-          doklad o zaplatení poplatku za štúdium/zimný semester

-          doklad o zaplatení poplatku za prolongačnú známku (prvý ročník za študentský preukaz)

-          občiansky preukaz,

-          tlačivo na rodinné prídavky,

Upozorňujeme, že ak študent doklady o zaplatení poplatkov pri zápise nepredloží, nie je možné zápis realizovať.

Poplatok za štúdium:

-          680 €   Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

-          425 €   Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)

-         425 €   Hospodárska a podnikateľská etika

-         700 €   Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

-         650 €   Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

-         650 €   Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

-         180€   3 roč. EVP a  SSaP – magisterské štúdium

 

Poplatok za študentský preukaz (platí len pre denných študentov):

-           22 €    1. ročník všetky odbory (nová karta)

-          12 €     2. a 3. ročník (prolongačná známka)

-     10 €    poplatok za AIS (všetci študenti – každý ročník)

 

Poplatky je potrebné uhradiť:

Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848

Variabilný symbol: uviesť rodné číslo

Konštantný symbol: 0308

Poznámka: meno, priezvisko, ročník, odbor

 

Výučba v akademickom roku 2019/20 začína 23.09.2019

 Rozvrh bude zverejnený v AISe.