Prevzatie diplomov – štúdium ukončené december 2018

Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách.

V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €.

Táto čiastka zahŕňa:

50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu

17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške

20€  poplatok za dodatok k diplomu

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, MP ES

Zaplatenie poplatku je preukázateľné kópiou dokladu o úhrade.

 

Študijné odd.