Doplňujúce voľby do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove

V súlade so zásadami volieb do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove podľa článku 7., ods. 7. „doplňujúce voľby sa vyhlasujú i v prípade nedostatočného počtu členov AS podľa § 8 ods. 1 zákona 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,“  a na základe uznesenia Akademického senátu zo dňa 12.04.2018 Akademický senát VŠMP ISM Slovakia v Prešove vyhlasuje

 

voľby

 

 

na 2 členov za zamestnaneckú časť akademickej obce VŠMP ISM Slovakia v Prešove

a

na 3 členov za študentskú časť akademickej obce VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

 

 

 

Voľby sa uskutočnia dňa  02.05.2018  v čase 10.00 – 13.00  v študovni VŠMP ISM

 

 

Návrhy kandidátov do AS na predpísanom tlačive predložiť najneskôr do 27.04.2018 do 13.00 hod. predsedovi volebnej komisie (tlačivo si vyzdvihnete u predsedu volebnej komisie).

 

 

Volebná komisia:

Predseda:    PhDr. Jozef Polačko, MBA

Členovia:    Mgr. Katarína Dobránska Polačková

Bc. Dagmar Volochová

Bc. Martin Chovanec