Oznam o elektronickom predzápise predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na AR 2017/2018

Žiadame študentov, aby si na AR 2017/2018 navolili v systéme AIS všetky povinné,povinne voliteľné a výberové predmety,  ktoré budú študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností.

Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2017/2018 (podľa zverejneného harmonogramu).

 

Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.8.2017. Týka sa to všetkých študentov  2. a 3. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej aj v externej forme.

UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!!

- študent si musí zapísať všetky povinné predmety pre príslušný AR

- povinne voliteľné predmety sa zapisujú podľa blokov

- ak študent nemá absolvovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet z predchádzajúceho AR, je povinný si ho zapísať do nasledujúceho AR (tieto predmety sa nezarátavajú do celkového počtu  kreditov).

Návod pre elektronický zápis nájdete tu: http://www.ismpo.sk/files/zapis1516.pdf

Dôležité upozornenie: Prosíme študentov, aby si zvolili presne tie POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY, ktoré sú vypísané pre jednotlivé študijné odbory v návode na strane 10 !!!