ARRA


 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Podklady pre ARRA

·         Počet vedeckých pracovníkov na škole v roku 2014: 0

 

  • Zoznam časopiseckých a knižných publiácií za rok 2014:

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)

Počet záznamov: 4

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)

 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 3

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI Skriptá a učebné texty (0)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy…) (2)

 

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

Počet záznamov: 0

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (0)

 

Skupina C – Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 42

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (0)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (0)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (12)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (9)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (0)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (0)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách (0)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

 

Skupina D – Ostatné – mimo kategórií MŠSR

Počet záznamov: 4

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných) (4)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (0)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (0)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (0)

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (0)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (0)

NEE  (0)

ZDR  (0)

 

Počet záznamov spolu: 53

 

Menný zoznam publikácií:

 

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 

 

AAA015 Eva Hvizdová; Viera Mokrišová; Katarína Radvanská : Comparative analysis of ethics in marketing communication of higher education institutions. – 1. vyd. – Mainz : Logophon Verlag GmbH, 2014. – 84 s. – ISBN 978-3-936172-31-7.

 

Hvizdová Eva [Autor] [34], Mokrišová Viera [Autor] [33], Radvanská Katarína [Autor] [33], Balogová Beáta [Recenzent], Šíra Elena [Recenzent]

 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 3

 

 

 

AAB003 Ingrid Ružbarská – Milan Turek : Kondičné a koordinačné schopnosti v motorike detí predškolského a mladšieho školského veku. – 2007. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2007. – 142 s. – ISBN 978-80-8068-670-3.

 

Ružbarská Ingrid [Autor] [50], Turek Milan [Autor] [50]

 

 

Ohlasy:

2014 [3] Rust a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu

2014 [4] Inovačné trendy so zameraním na pohybové aktivity ako pôsobiaceho faktora na korekciu porúch správania

2014 [4] Využitie tenisových pohybových hier na korekciu porúch správania v školskej telesnej a sportovej výchove

2014 [4] Pôsobenie detského aerobiku v školskej telesnej výchove a športe na hyperaktívne deti

2014 [4] Stimulácia rytmických schopností aerobikom

 

 

 

AAB015 Gabriela Koľveková; Viera Kuzmišinová; Erika Liptáková a kol. a kol. a kol. a kol. a kol. a kol. : Terciárne vzdelávanie v kontexte podnikateľských kompetencií. – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2014. – 204 s. – ISBN 978-80-553-1889-9.

 

Koľveková Gabriela [Autor] [23], Kuzmišinová Viera [Autor] [4], Liptáková Erika [Autor] [4], Nosáľová Oľga [Autor] [20], Palaščáková Daniela [Autor] [11], Petríková Daniela [Autor] [13], Raisová Manuela [Autor] [11], Soroková Tatiana [Autor] [13], Tartaľová Alena [Autor] [1], Farkašová Edita [Recenzent], Schnitzerová Eva [Recenzent], Trebuňa Peter [Recenzent]

 

 

AAB016 Eva Hvizdová : Typológia spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu. – 1. vyd. – Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2014. – 104 s. – ISBN 978-80-89372-60-7.

 

Hvizdová Eva [Autor] [100], Csikósová Adriana [Recenzent], Butoracová-Šindleryová Ivana [Recenzent]

 

 

 

AAB017 Peter Kuzmišin; Viera Kuzmišinová : Vývojové trendy v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a podnikaní a ich národné a regionálne implikácie : otázky teórie a praxe. – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2014. – 210 s. – ISBN 978-80-553-1903-2.

 

Kuzmišin Peter [Autor] [50], Kuzmišinová Viera [Autor] [50], Bobáková Viktória [Recenzent], Farkašová Edita [Recenzent], Miklovda Vasil P. [Recenzent]

 

ABC: Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

 

Počet záznamov: 2

 

ABC Marek Storoška: Application of restorative justice as a security model in its social impacts on individual and society. (cap. 4) In: Komorowska, B., Mazur, P. and kol. Safety children and youth. Current problems, diferent pespektive. Chelm: PWSZ w Chielmie, 2014, ISBN 978-83-61149-70-5.

 

ABC Lachytová, L., 2014. Štandardy kvality sociálnych služieb v SR. In:
Kilíková, M., P. Laca. Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch
sociálna práca a ošetrovateľstvo II. Příbram : Ústav sv. Jána Nepomuka
Neumanna, s. 229-255. ISBN 978-80-905973-1-0.

 

 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

 

ACB001 Milan Turek ; Ingrid Ružbarská : Vybrané kapitoly z didaktiky elementárnej telesnej výchovy. – 1. vyd. – Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta športu, 2010. – 148 s. – ISBN 978-80-555-0184-0.

 

Turek Milan [Autor] [50], Ružbarská Ingrid [Autor] [50]

 

Ohlasy:

2014 [4] Pôsobenie detského aerobiku v školskej telesnej výchove a športe na hyperkaktívne deti

 

 

Miroslav Kmec, Lenka Lachytová, Marek Storoška: Vývoj a formovanie sociálnej práce v kontexte vybraných predstaviteľov, Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, 2014, ISBN 978-80-89372-47-8

 

Autor: Miroslav Kmec [33], Lenka Lachytová [33], Marek Storoška [34]

 

 

 

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet záznamov: 12

 

 

 

ADE043 Pawel Czarnecki : Cele, zadania i funkcje etyki.

In: Jaczynowski, Lech : Rocznik naukowy : Wydzialu Zarzadzania w Ciechanowie : Wyzsza Szkola Menedzerska, 2014. – ISSN 1897-4716. – Roč.VIII, č.1-4 (2014), s.115-142.

 

Czarnecki Pawel [Autor], Chojnacki Wojciech [Recenzent], Dupkala Rudolf [Recenzent], Goryszewski Roman [Recenzent], Halavach Emma [Recenzent]

 

 

 

ADE045 Eva Hvizdová : Culture – important factor for tourism development towards economic growth of the country.

In: Dyr, Tadeusz : Central European Review of Economics and Finance [elektronický zdroj] : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 2014. – ISSN 2082-8500. – Roč.6, č.3 (2014), s.online 61-74.

 

Hvizdová Eva [Autor]

 

 

ADE046 Iveta Sedláková; Andrea Sedláková : Development of indicators of poverty and social exclusion in the years 2009-2012 in Slovakia.

In: : Visnyk Charkovskej národnej univerzity im.B.H. Karazina : Ministerstvo osvety a vedy Ukrajiny, 2014. – ISSN 0453-8048. – Č.1083 (2014), s.123-128.

 

Sedláková Iveta [Autor] [50], Sedláková Andrea [Autor] [50]

 

 

 

ADE049 Ingrid Ružbarská : Factor model of motor performance and its evaluation in primary educational programme.

In: Scheuer, Claude, Antala, Branislav, Holzweg, Martin : Psysical Education: Quality in Management and Teaching : Logos Verlag, 2014. – ISBN 978-3-8325-3802-6. – ISSN 1866-1653. – (2014), s.s.88-97.

 

Ružbarská Ingrid [Autor], Bund Andreas [Recenzent], Labudová Jela [Recenzent], Mačura Peter [Recenzent]

 

 

ADE057 Eva Hvizdová; Eva Hvizdová ml.; Katarína Radvanská : Slovakia – The Country of Cultural monuments.

In: Voronkova, Valentina, Grigorovna : Gumanitarnij visnik Zaporožskoj deržavnoj inženernoj akademii [elektronický zdroj], 2014. – ISSN 2072-1692. – Č.56 (2014), s.266-275.

 

Hvizdová Eva [Autor] [34], Hvizdová ml. Eva [Autor] [33], Radvanská Katarína [Autor] [33]

 

 

ADE058 Pawel Czarnecki : Social pedagogy and the system of care and social assistance.

In: Jerzy Chorazuk, Darius Pater, Anna Wawrzonkiewicz-Slomska,Edyta Lyszkowska, Maria Marinicová, Marek Žukowski : Spoleczenstwo i Edukacja : Miedzynarodowe studia humanistyczne : Instytut Studiow Miedzynarodowych i Edukacji Humanum, 2014. – ISSN 1898-0171. – Č.14(2)2014 (2014), s.139-153.

 

Czarnecki Pawel [Autor]

 

 

ADE060 Anton Blažej; Marián Ambrozy : Some aspects of the problems of keeping sustainable development in the philosophy of Martin Heidegger.

In:  International Journal of Multidisciplinary Thought, 2013. – ISSN 2156-6992. – Roč.3, č.4 (2013), s.385-391.

 

Blažej Anton [Autor] [50], Ambrozy Marián [Autor] [50]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Energetický zdroj lokalizovaný na Trebišovskej tabuli – vplyv na poľnohospodársku výrobu a ekosystém

 

 

 

ADE061 Marián Ambrozy : Some conclusions of chaos and non predicability in physics to theologia naturalis.

In: : Spoleczenstwo i Edukacja : Miedzynarodowe studia humanistyczne : Instytut Studiow Miedzynarodowych i Edukacji Humanum, 2014. – ISSN 1898-0171. – Č.13(1)2014 (2014), s.69-76.

 

Ambrozy Marián [Autor]

 

 

ADE062 Mária Marinicová : Spoločenský a právny kontext podnikateľskej etiky.

In: : Visnyk Charkovskej národnej univerzity im.B.H. Karazina : Ministerstvo osvety a vedy Ukrajiny, 2014. – ISSN 0453-8048. – Č.1083 (2014), s.44-51.

 

Marinicová Mária [Autor]

 

 

ADE064 Pawel Czarnecki : The definition of social work.

In: Jerzy Chorazuk, Darius Pater, Anna Wawrzonkiewicz-Slomska,Edyta Lyszkowska, Maria Marinicová, Marek Žukowski : Spoleczenstwo i Edukacja : Miedzynarodowe studia humanistyczne : Instytut Studiow Miedzynarodowych i Edukacji Humanum, 2014. – ISSN 1898-0171. – Č.13(1)2014 (2014), s.193-198.

 

Czarnecki Pawel [Autor]

 

 

ADE065 Renáta Madzinová; Daniela Marcinčáková; Roman Kozel : The influence of terms of trade on country welfare.

In: : Naukovij visnik Užhorodskoho universytetu : Seria Ekonomika : Užhorodská národná univerzita, 2014. – ISSN 0869-0782. – Č.2(43) (2014), s.206-214.

 

Madzinová Renáta [Autor] [35], Marcinčáková Daniela [Autor] [33], Kozel Roman [Autor] [32]

 

 

 

ADE067 Pawel Czarnecki : The theory of social work.

In: Jerzy Chorazuk, Darius Pater, Anna Wawrzonkiewicz-Slomska,Edyta Lyszkowska, Maria Marinicová, Marek Žukowski : Spoleczenstwo i Edukacja : Miedzynarodowe studia humanistyczne : Instytut Studiow Miedzynarodowych i Edukacji Humanum, 2014. – ISSN 1898-0171. – Č.15(3)2014 (2014), s.111-125.

 

Czarnecki Pawel [Autor]

 

Marián Ambrozy, Viera Mokrišová: Chosen relations between ecology and tax politics in Slovak republik, In: Journal of Law, Economy and Managament 4, (2), 2014, ISSN 2048-4186

 

Marián Ambrozy, autor [50], Viera Mokrišová, autor [50]

 

Storoška, M: Количество разводов и их влиание на семью и общество – возможности социальной роботы, In: Społeczeństwo i edukacja 13 (1) 2014. Warszawa: Instytut Studiów Międzinarodowych i Edukacji, Humanum, 2014, s. 219 – 231. ISBN 1898-0171

 

Storoška, Marek, autor [100]

 

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 9

 

 

ADF035 Viera Mokrišová : Concept of ecological elements Implementation in the Tax System.

In: : Transactions of the Universities of Košice, 2014. – ISSN 1335-2334. – Č.3 (2014), s.41-47 s.

 

Mokrišová Viera [Autor] [100]

 

 

ADF037 Katarína Radvanská; Eva Hvizdová : Ethical Principles in Marketing Communication.

In: : Transactions of the Universities of Košice : Technical University of Košice, 2014. – ISSN 1335-2334. – Č.3 (2014), s.7-12.

 

Radvanská Katarína [Autor] [50], Hvizdová Eva [Autor] [50]

 

 

ADF038 Martina Kášová : Frauen in der Wahlwerbung.

In: : Transactions of the Universities of Košice : Technická univerzita, Košice, 2014. – ISSN 1335-2334. – Č.3 (2014), s.17-22.

 

Kášová Martina [Autor] [100]

 

 

ADF039 Dušan Čurila : Niektoré aspekty nočnej práce.

In: : Dane a účtovníctvo : Mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva v praxi : Wolters Kluwer s.r.o., 2014. – ISSN 1335-7034. – Roč.XIX., č.11 (2014), s.29-32.

 

Čurila Dušan [Autor]

 

 

ADF040 Miroslav Kmec : Qualification and Mental Work from the Perspective of Sociology in Organization.

In: : Transactions of the Universities of Košice : Technical University Kosice, 2014. – ISSN 1335-2334. – Č.3 (2014), s.30-34.

 

Kmec Miroslav [Autor] [100]

 

 

ADF041 Iveta Sedláková : Testovanie úspešnosti predikčných modelov.

In: : Forum statisticum Slovacum : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. – ISSN 1336-7420. – Roč.X, č.4 (2014).

 

Sedláková Iveta [Autor] [100]

 

 

ADF042 Renáta Madzinová : Úloha a význam hrubého domáceho produktu v súčasnej ekonomike = The role and importance of Gross Domestic Product in the current economy ; Jozef Chajdiak, Ján Luha, Tomáš Želinský, Ján Cuper, Božena Vrabľová.

In: : Forum statisticum Slovacum : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. – ISSN 1336-7420. – Č.4 (2014), s.114-118.

 

Madzinová Renáta [Autor], Chajdiak Jozef [Recenzent], Luha Ján [Recenzent], Želinský Tomáš [Recenzent], Cuper Ján [Recenzent], Vrabľová Božena [Recenzent]

 

 

ADF043 Dušan Čurila; Dušan Čurila : Zásah záchrannej zdravotnej služby u duševne chorej osoby a u osoby s príznakmi duševnej poruchy.

In: : Právo a manažment v zdravotníctve : Wolters Kluwer s.r.o., 2014. – ISSN 1338-2071. – Roč.V., č.12 (2014), s.10-14.

 

Čurila Dušan [Autor] [50], Čurila Dušan [Autor] [50]

 

ADF Marián Ambrozy: Čo vlastne perzistuje? Kontroverzné portfolio analytickej filozofie, In: Testimonium fidei 2 (2), 2014, ISSN 1339-3685

 

Marián Ambrozy, autor (100)

 

 

 

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 6

 

 

 

 

AEC005 Marián Ambrozy : Phenomenon of economic crisis in the context of definition of values.

In: Juščius, Vytautas : Monography. Globalization and Crisis in modern economy [elektronický zdroj] : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2010. – ISBN 978-9955-18-507-9. – (2010), s.7-11.

 

Ambrozy Marián [Autor], Lapinskas Arunas [Recenzent], Naviskas Valentinas [Recenzent], Schelle Karel [Recenzent], Vojtovič Sergej [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Rozvoj a zvyšovanie kompetencií lektorov a pedagógov v oblasti rozvoja podnikateľských zručností v odbornom vzdelávaní a príprave

2014 [4] Rozvoj a zvyšovanie podnikateľských kompetencií lektorov a učiteľov odborných predmetov

 

 

 

AEC012 Marián Ambrozy : Kompetencie učiteľa filozofie.

In: Dorota Sikora ; Piotr Mazur : Wspolczesne strategie i wyzwania edukacyjne : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie, 2011. – ISBN 978-83-61149-05-7. – (2011), s.92-100.

 

Ambrozy Marián [Autor], Wagner Barbara [Recenzent], Gejdoš Miroslav [Recenzent], Šachov Vladimír, Ivanovič [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Kompetencie učiteľa filozofie

 

 

AEC062 Marek Storoška : Application of restorative justice as a security model in its social impacts on individual and society.

In: Komorowska, Beata, Mazur, Piotr : Safety of children and youth. Current problems, different perspective : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie, 2014. – ISBN 978-83-61149-70-5. – (2014), s.41-56.

 

Storoška Marek [Autor], Akimjaková Beáta [Recenzent], Rembierz Marek [Recenzent]

 

 

AEC063 Elena Širá; Katarína Radvanská; Ivana Vozárová-Kravčáková : Government Gross debt and unemployment in selected European Countries.

In: Michael McGreevy; Robert Rita : CER Comparative European Research 2014 [elektronický zdroj] : Sciemcee Publishing, 2014. – ISBN 978-0-9928772-2-4. – Roč.I., č.II. (2014), s.25-27 CD-ROM.

 

Širá Elena [Autor] [34], Radvanská Katarína [Autor] [33], Vozárová-Kravčáková Ivana [Autor] [33]

 

 

AEC064 Elena Širá; Katarína Radvanská : Insurance as a Means of Risk Transfer.

In: Renata Karkowska : Challenges to Financial Stability – Perspective, Models and Policies [elektronický zdroj] : A Framework for Modeling Systemic Risk Drivers of Different Markets : ASERS Publishing, 2014. – CD-ROM. – ISBN 978-606-8689-01-2. – Č.1 (2014), s.211 CD-ROM.

 

Širá Elena [Autor] [50], Radvanská Katarína [Autor] [50], Ungureanu Laura [Recenzent]

 

Marián Ambrozy: Filozofia organizácie – k pragmatickej a sémantickej analýze slovného spojenia, In: Medzinárodný vedecký zborník, Bačsky Petrovec: Srbsko razvojno uzdruženje, ISBN 978-86-916257-8-8

 

Marián Ambrozy [autor] [100]

 

Storoška, Marek: Mediácia v prostredí školy – prostriedok eliminácie sociálno – patologických javov. In: Skwarek, B., Wulbach, E., Lewicka, I. (Eds.): Patologie i ulaleźnenia, Wybrane problemy teorii i praktyki. Warszawa-Łodz: Studio Poligraficzne Edytorka, 2014, s. 153 – 166. ISBN 978-83-936887-5-3.

 

Lenka Lachytová: Situácia rodiny, In: Wsparcie rodziny dysfunkcionalnej. Poliana: 2011, ISBN 978-83-930810-6-6.

 

Ohlas:

 

2014 [4] Agresia a násilie v domácom prostredí – rodine

 

Marek, Storoška: Application of restorative justice as a security model in its social impacts on individual and society. In: Saffety of children and youth. Current problems, different perspective, Chełm, 2014, ISBN 978-83-61149-70-5.

 

 

 

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 4

 

 

 

AED002 Marián Ambrozy : Kvalita učiteľov gymnázií a možnosti zvyšovania ich odbornej prípravy.

In: Sirotová, Mariana : Pedagogica Actualis : Pedagogické otázky prípravy učiteľov : Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. – ISBN 978-80-8105-017-6. – Č.I. (2008), s.153-162.

 

Ambrozy Marián [Autor]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Alternatívne vyučovanie anglického jazyka na základnej škole ako súčasť inkluzívnej edukácie

 

AED007 Marián Ambrozy : Metaetický základ aplikovanej etiky v ekonomickom kontexte.

In: Jablonský, Tomáš : Týždeň vedy a techniky na PF KU Ružomberok : VERBUM, 2009. – ISBN 978-80-8084-426-4. – (2009), s.189-195.

 

Ambrozy Marián [Autor], Trenkler Marián [Recenzent], Adamko Rastislav [Recenzent], Rusnáková Markéta [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [3] Comparative analysis of ethics in marketing communication of higher education institutions

 

 

AED012 Marián Ambrozy : Náčrt histórie vedeckej reflexie pojmu chaos.

In: Akimjak, Amantius : Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : Zborník prednášok z týždňa európskej vedy 29.11.-3.12.2010 : VERBUM-vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. – ISBN 978-80-8084-682-4. – (2011), s.286-298.

 

Ambrozy Marián [Autor], Pekarčík Ľubomír [Recenzent], Janigová Emília [Recenzent], Bieľak Jozef [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Teória hromadnej obsluhy

 

 

AED015 Marián Ambrozy : Riešenie nesúladu v terminilógii vedy, filozofie, kvantitatívnej a verbálnej deskribcie kvantovej fyziky v kontexte kreácie novej terminológie Alfreda Northa Whiteheada.

In: Cíbiková, Ingrid : Terminologické fórum “Quo vadis terminológia” : Zborník z vedeckej konferencie : Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2011. – ISBN 978-80-8075-478-5. – Č.III. (2011), s.107-114.

 

Ambrozy Marián [Autor], Keníž Alojz [Recenzent], Dvorecký Michal [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Kompetencie učiteľa filozofie

 

 

 

AED027 Marián Ambrozy : Vybrané problémy reflexie vedy u Martina Heideggera.

In: Čupková, Lenka, Skačan, Juraj : Filozofia, kultúra a spoločnosť v 21. storočí : Recenzovaný zborník vedeckých prác : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. – ISBN 978-80-8094-967-9. – (2012), s.101-110.

 

Ambrozy Marián [Autor], Gálik Slavomír [Recenzent], Pružinec Tomáš [Recenzent], Špirko Dušan [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [3] Zakúšanie toho, čo je za slovami u Mauricea Blanchota

 

 

AED036 Marián Ambrozy : Niekoľko postrehov vo vzťahoch medzi filozofiou a náboženstvom s prihliadnutím ku kurikulu gymnázia ; Peter Fraňo, Jaroslav Cepko.

In: : Filozofia-človek-spoločnosť [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých príspevkov : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. – ISBN 978-80-8105-626-0. – S.83-89.

 

Ambrozy Marián [Autor], Fraňo Peter [Recenzent], Cepko Jaroslav [Recenzent]

 

 

AED037 Miroslav Kmec : Tolerancia v intenciách staronových dôsledkov globalizácie ; Róbert Ištok, Alexander Duleba.

In: Dudinská, Irina, Dudinský, Vladislav : Idea tolerancie II : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. – ISBN 978-80-555-1219-8. – S.184-190.

 

Kmec Miroslav [Autor], Ištok Róbert [Recenzent], Duleba Alexander [Recenzent]

 

 

AED038 Marián Ambrozy : Úloha filozofie v znalostnej ekonomike ; Miroslav Hrnčiar.

In: : Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : Zborník vedeckých statí 2 : VERBUM – Katoliícka univerzita v Ružomberku, 2013. – ISBN 978-80-561-0067-7. – S.9-21.

 

Ambrozy Marián [Autor], Hrnčiar Miroslav [Recenzent], Pružinský Michal [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Vyučovanie anglického jazyka netradičnou metódou

2014 [4] Kompetencie učiteľa filozofie

 

 

 

AED039 Marián Ambrozy : Univerzálny model a jeho budovanie v didaktike filozofie.

In: : Ďalšie vzdelávanie učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov [elektronický zdroj] : Book Series : EDUCO. – 1.vyd. : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra zoológie a antropológie. – ISBN 978-80-558-0741-6. – Č.13, s.CD-ROM 52-59.

 

Ambrozy Marián [Autor], Matejovičová Barbora [Recenzent], Švecová Milada [Recenzent], Vondráková Mária [Recenzent]

 

 

AED Marián Ambrozy : Explicitné znalosti a ich validita v znalostnej spoločnosti; Radim Valenčík, Peter Čuka, Alena Dubcová, Josef Abrhám.

In: Lisnik, Anton, Greňová, Katarína : Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2014. – ISBN 978-80-89608-19-5. – S.5-18.

 

Ambrozy Marián [Autor], Valenčík Radim [Recenzent], Čuka Peter [Recenzent], Dubcová Alena [Recenzent], Abrhám Josef [Recenzent]

 

AED Marián Ambrozy: Ku kvalite výučby na vysokých školách: In: Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl, Trenčín, Trenčianska univerzita, 2008, ISBN 978-80-8075-302-3

 

Ohlasy:

2014 [4] Možnosti hodnotenia kvality výučby vybraného predmetu v podmienkach vysokých škôl

 

Lenka Lachytová: Dôsledky nových informačných technológií v sociálnej oblasti. In: Spoločnosť, kultúra a ekonomika. Prešov: VŠMP, 2008, ISBN 978-80-89372-06-5

 

Ohlasy:

 

2014 [4] Agresia a násilie v domácom prostredí – rodine

 

AED Miroslav Kmec: Realizácia práva, In: Spoločnosť – Kultúra – Ekonomika, Prešov, 2008

 

Ohlasy:

 

2014 [3] Application of restorative justice as a security model in its social impacts on individual and society

 

AED Miroslav Kmec: Mládež ako subkultúrna skupina v globalizovanej spoločnosti. Prešov. VŠMP ISM Slovakia v Prešove. 2009.

 

Ohlasy:

 

2014 [3] Количество разводов и их влиание на семью и общество – возможности социальной роботы

 

 

 

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 2

 

AFC019 Drahomíra Sabolová : K voprosu o mežslavjanskoj kommunikacii = Analiz perevoda češskogo fiľma Kolja na russkij jazyk.

In: T.P.Rogožnikova, M.A. Charlamov : Slavjanskie čtenija : Materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem, 2014. – ISBN 978-5-7779-1779-9. – Roč.XVI. (2014), s.157-166.

 

Sabolová Drahomíra [Autor], Maľševa E. G. [Recenzent], Vaganova K. R. [Recenzent]

 

 

AFC020 Drahomíra Sabolová : Sopostaviteľnoe izučenie otdeľnych leksičeskich edinic ekonomičeskoj sfery ; Simona Korčankova, Dmitrij Vladimirovič Larkovič.

In: : Filologičeskoe obrazovanie v rossijsko-evropejskom obrazovateľnom prostranstve : Zborník príspevkov Medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie, konanej v rámci roku vedy a kultúry : Surgutskýj gasudárstvenj pedagogičeskij universitet, 2014. – ISBN 978-5-93190-325-5. – S.163-166.

 

Sabolová Drahomíra [Autor], Korčankova Simona [Recenzent], Larkovič Dmitrij Vladimirovič [Recenzent]

 

 

 

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 4

 

AFD008 Marián Ambrozy : Religionistický aspekt vzniku vesmíru vo filozofickej reflexii.

In: Slodička, Andrej : Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : Prešovská univerzita v Prešove, 2009. – ISBN 978-80-8068-968-1. – (2009), s.46-56.

 

Ambrozy Marián [Autor], Stolárik Stanislav [Recenzent], Leščinský Jozef [Recenzent], Coranič Jaroslav [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Levinasov príspevok k rozlíšeniu kresťanského a židovského chápania času

 

 

 

AFD009 Ingrid Ružbarská : Faktorová štruktúra motorických schopností 5 – 6 ročných dievčat.

In: : Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej adukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy : Zborník z vedecko – odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), 2010. – ISBN 978-80-555-0208-3. – (2010), s.252-257.

 

Ružbarská Ingrid [Autor]

 

 

Ohlasy:

2014 [3] Rust a motorická výkonnosť předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu

 

 

 

AFD011 Marián Ambrozy; Andrea Dvorčáková : Hodnotové a sociálnofilozofické aspekty problematiky prevencie krízy.

In: Vyhnal, Petr, Slovíková, Ľudmila, Čevan, Matej : Spoločnosť, kríza, rodina : Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie : Pedagogická fakulta,Katolícka univerzita, 2010. – ISBN 978-80-8084-610-7. – (2010), s.41-47.

 

Ambrozy Marián [Autor] [50], Dvorčáková Andrea [Autor] [50], Pružinský Michal [Recenzent], Žilová Anna [Recenzent], Mihalčová Bohuslava [Recenzent]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Suicidalita ako výsledok krízy v rodine?

 

 

AFD068 Marián Ambrozy : K vybraným problémom vzdelávania v slovenskom geopriestore.

In: Anton Lisnik a kol. : Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. – 1. vyd. : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. – s. 770. – ISBN 978-80-561-0030-1. – (2014), s.25 – 30.

 

Ambrozy Marián [Autor]

 

 

Ohlasy:

2014 [3] Komparatívna analýza potenciálu exportu stredných podnikov v Prešovskom kraji na východnom Slovensku a v podregióne Krosno-Przemysl v Podkarpatsku

 

 

 

AFD069 Marián Ambrozy : Tvorivosť učiteľa filozofie ; Elena Kovalenko, Pavel Krpálek, Tomáš Lengyelfalusy, Tiia Ruutmann, Gabriela Sláviková, Miroslav Škoda, Kevin Taylor.

In: Lajčin, Daniel, Hrmo, Roman : Schola 2014. Inovácie vo výchove a vzdelávaní. Trendy v odborovej didaktike [elektronicý zdroj] : Zborník príspevkov : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. – ISBN 978-80-89732-15-9. – S.27-36 CD-ROM.

 

Ambrozy Marián [Autor], Kovalenko Elena [Recenzent], Krpálek Pavel [Recenzent], Lengyelfalusy Tomáš [Recenzent], Ruutmann Tiia [Recenzent], Sláviková Gabriela [Recenzent], Škoda Miroslav [Recenzent], Taylor Kevin [Recenzent]

 

 

AFD070 Renáta Madzinová; Iveta Sedláková : Vplyv podnikateľského prostredia na malé a stredné podniky ; Peter Babinčák, Oľga Balegová, Anna Čepelová, Viliam Kubáni, Drahomíra Ondrová, Juraj Tej.

In: Iveta Jeleňová; Gabriela Kravčáková : Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2014. – ISBN 978-80-8152-210-9. – S.CD-ROM 225-233.

 

Madzinová Renáta [Autor], Sedláková Iveta [Autor], Babinčák Peter [Recenzent], Balegová Oľga [Recenzent], Čepelová Anna [Recenzent], Kubáni Viliam [Recenzent], Ondrová Drahomíra [Recenzent], Tej Juraj [Recenzent]

 

 

AFD071 Viera Mokrišová : Zavedenie environmentálnej dane v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický zdroj] ; Adriana Csikósová.

In: : Vedecký seminár doktorandov 2014 [elektronický zdroj] : Ekonomika zemských zdrojov & Využívanie a ochrana zemských zdrojov : Edičné stredisko FBERG, 2014. – ISBN 978-80-553-1826-4. – S.CD-ROM 31-39.

 

Mokrišová Viera [Autor], Csikósová Adriana [Recenzent]

 

Rudolf Dupkala: Idea tolerancie v kontexte dialógu kultúr (filozofické reflexie)

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. “Univerzita ako miesto dialógu”: Ružomberok: Verbum, 2014, ISBN 978-80-561-0151-3

 

 

 

AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet záznamov: 1

 

AFG001 Mária Marinicová : Social aspects of corporate social responsibility.

In: : Management 2014 : Faculty of Business and Industrial Management, 2014. – ISBN 978-86-6375-011-1. – S.15.

 

Marinicová Mária [Autor]

 

 

 

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet záznamov: 1

 

AFH005 Marián Ambrozy : Heideggerova filozofia matematiky.

In: Marčoková, Mariana, Kúdelková, Mária : 46. konferencia slovenských matematikov : Slovenská matematická spoločnosť, sekcia JSMF, Žilinská pobočka JSMF, 2014. – ISBN 978-80-554-0946-7. – S.15.

 

Ambrozy Marián [Autor]

 

 

BCI  Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 0

 

BCI001 Eva Hvizdová : Základy marketingu. – Prešov : VŠMP ISM Slovakia Prešov, 2007. – 150. – ISBN 978-80-7165-617-3.

 

Hvizdová Eva [Autor]

 

 

Ohlasy:

2014 [4] Postavenie sociálnych médií v podmienkach e-commerce

 

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet záznamov: 1

 

BDE003 Eva Hvizdová; Viera Mokrišová : Culture – decisive determinant of development of cultural tourism in Slovakia.

In: : Visnyk Charkovskej národnej univerzity im.B.H. Karazina : Ministerstvo osvety a vedy Ukrajiny, 2014. – ISSN 0453-8048. – Č.1083 (2014), s.114-119.

 

Hvizdová Eva [Autor] [50], Mokrišová Viera [Autor] [50]

 

 

 

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 4

 

BEE001 Ingrid Ružbarská : Coordination abilities and body mass index in the context of motor competence development in primary school children.

In: Dasheva, Daniela, Antala Branislav, Djobova, Stefka, Kuleva, Milena : Physical Education and Sport – Competernces for Life 9 – 12 October 2014 [elektronický zdroj] : National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia, Bulgaria : National Sports Academy, 2014. – ISSN 2367-458X. – Č.Extra issue (2014), s.CD-ROM 431-435.

 

Ružbarská Ingrid [Autor]

 

 

BEE002 Erika Chovanová; Ingrid Ružbarská : Pohybové hry a motorické kompetencie detí s poruchami správania.

In: : Sborník příspěvku 20. ročník konference. Optimální pusobení tělesné záťeže. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : Univerzita Hradec Králové, 2014. – ISBN 978-80-7435-385-7. – S.87-92.

 

Chovanová Erika [Autor] [50], Ružbarská Ingrid [Autor] [50]

 

 

BEE003 O.V. Danajkanič; U.G. Kubinij; Viera Kuzmišinová : Potencial ekonomičeskoj sistemy: principy i trebovanija k ego modelirovaniju.

In: : Sociaľno ekonomičeskije problemy regiona v uslovjach innovacijnnogo razvitja teritorij : Zapadno-Sibirski Inštitut Financii i Prava, 2014. – ISBN 978-5-94301-506-1. – S.25-28.

 

Danajkanič O.V. [Autor] [40], Kubinij U.G. [Autor] [40], Kuzmišinová Viera [Autor] [20]

 

 

BEE004 Ingrid Ružbarská; Erika Chovanová : Primary school children diagnosed with ADHD and physical activity preferences.

In: Milanovic D., Sporis G. : 7th Intgernational scientific conference on kinesiology. Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward : University of Zagreb, Fakulty of Kinesiology, 2014. – ISBN 978-953-317-027. – S.295-297.

 

Ružbarská Ingrid [Autor] [60], Chovanová Erika [Autor] [40]

 

 

FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy…)

Počet záznamov: 2

 

 

FAI022 Krzysztof Kaszuba; Renáta Madzinová; Iveta Sedláková : Komparatívna analýza potenciálu exportu stredných podnikov v Prešovskom kraji na východnom Slovensku a v podregióne Krosno-Przemysl v Podkarpatsku. – 1. vyd. – Rzeszow-Prešov : Malopolski Instytut Gospodarczy, 2014. – 301 s. – ISBN 978-83-63706-39-5.

 

Kaszuba Krzysztof [Redaktor, editor] [33], Madzinová Renáta [Redaktor, editor] [34], Sedláková Iveta [Redaktor, editor] [33], Tej Juraj [Recenzent], Wozniak Leszek [Recenzent], Manczewa-Wicik Wania [Prekladateľ], Polačko Jozef [Prekladateľ]

 

FAI Anton Lisnik [editor, 40], Katarína Greňová [editor, 20], Marián Ambrozy [editor, 10], Jana Janičková [editor, 10], Iveta Franzenová [editor, 10], Karol Čarnogurský [editor, 10], Sociálne posolstvo Jána Pavla II. “Univerzita ako miesto dialógu”, Ružomberok: Verbum, 2014, ISBN 978-80-561-0151-3

 

Počet citácií: 26

Kategória 3: 6 citácií

Kategória 4: 20 citácií

———————————————————————————————————————————-

Grantová úspešnosť roku 2014:

Výdavky výskum a vývoj: spolu  85 523 eur

z toho:

suma grantových prostriedkov z agentúry APVV: 0

Suma ostatných výskumných grantov: 36 463 eur

z toho vlastné prostriedky VŠ :14 600 eur

z toho KEGA: 13 864 eur, zodpovedná riešiteľka zo spolupracujúceho pracoviska

z toho VEGA: 7 999 eur

suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov: 49 060 eur ,

———————————————————————————————————————————–

  • Počet študentov vyslaných na mobility v rámci programu Erasmus v akad. roku 2013/2014

Katedra ekonomiky, marketing a manažmentu: 3 študenti

Katedra spoločenských vied: 9 študentov

spolu: 12 študentov