Študenti externého štúdia


  POZOR: Zmena výuky s prof. Dupkalom z piatku 16.2 !!!!!

  Výuka s prof. Dupkalom sa z piatku 16.2. presúva na sobotu 17.2!!! Teda konkrétne predmet Filozofia Kultúry (3HPEbe+3SSaPbe) na 17.2. v čase 10:30 miestnosť Aula 1, a predmet Dejiny Etiky (1HPEbe+1HPEb) na 17.2. v čase od 12:45 v miestnosti Aula 1.

  Oznam – konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD.

  Dňa 16.2.2018 konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD. z dôvodu pracovnej cesty nebudú. Náhradný termín konzultácií k záverečným prácam je 14.2.2018 v čase 12:30-14:45.

  Zmena rozvrhu s doc.Storoškom zo 16.2. 2018

  Oznamujeme študentom, že hodiny s doc.Storoškom, ktoré boli pôvodne plánované na 16.2. budú presunuté na termín 27.4. takto: 1SSaPbe (presúva sa predmet KIe zo 16.2. na 27.4. o 14:15 – miestnosť 321) 2SSaPme (presúva sa predmet PRSJe zo 16.2. na 27.4. o 16:45 – miestnosť 321 )

  Medzinárodné vedecké konferencie ISM (2018)

  Dňa 26.04. 2018 sa uskutočnia medzinárodné vedecké konferencie: Kvalita života IX. a Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIII. Viac sa dočítate v časti “Konferenčné pokyny” / Read more…     Registration / Formuláre prihlášky: www.ismpo.sk/formulare

  Prevzatie diplomu – oznam

  Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …

  Oznámenie o úhrade školného

  Oznamujeme študentom, že do 31.01.2018 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2017/2018 nasledovne: 680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách) 425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo) 425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)         650€    všetci študenti magisterského štúdia Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848 Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača Konštantný symbol: 0308…

  OZNAM – Knižnica ISM

  Dňa 10.01. a 12.01.2018 bude knižnica ISM zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.

  Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

  Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. budú dňa 19.12.2017 v zmenenom čase- 12:45- 15:00.

  Výučba s doc. PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.

  Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú výučbu s doc. Storoškom dňa 12.12.2017 (Filozofia výchovy), že táto výuka NEBUDE. Náhrada bude oznámená dodatočne.  

  Prednáška s PhDr. Polačkom 11.12.2017

  Prednáška “Tradičná a súčasná etika” s PhDr. Jozefom Polačkom dňa 11.12.2017 NEBUDE z dôvodu zahraničnej cesty. Náhrada bude oznámená dodatočne.

  ROZPIS ŠTUDENTOV NA DECEMBROVÉ ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – KATEDRA KSV

  Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove Dátum: 18. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď  1. Bc. Bělohlavová Lucie 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10 2. Bc. Budínová Dagmar 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30 3. Bc. Čížková Pavlína 09.10 – 09.30 09.30 –…

  Výberové konanie v programe ERASMUS +

  Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na letný semester akademického roka 2017/2018  na študijné pobyty a pracovné stáže . Prihlášky zasielajte do 10.12.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 13,00 hod. v študovni.

  Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – DECEMBROVÉ ŠTÁTNICE

  Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.

  Prihlasovanie na DECEMBROVÉ štátne záverečné skúšky!!

  Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v decembri 2017, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS najneskôr do 01.12. 2017. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)! POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf

  Zmena termínu prednášky

  Oznamujeme študentom 3SSaPb a 3HPEb, že prednáška z predmetu “Kulturológia a multikultúrna výchova” s profesorom Dupkalom sa prekladá z termínu 24.11. (9:00) na termín o týždeň neskôr, teda rovnako v piatok, ale 1.12. v rovnakom čase 9:00 v rovnakej miestnosti Aula 1 (348)   Zároveň oznamujeme, že prednáška z predmetu “Sociálna Etika” s PhDr. Polačkom…

  Oznam pre externých poslucháčov končiacich ročníkov magisterských študijných programov

  Podľa HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 je potrebné odovzdať a nahrať diplomovú prácu do systému do 11.11.2017. Každý poslucháč odovzdáva diplomovú prácu po dohode – školiteľovi.

  Týždeň vedy a techniky na Slovensku

  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Katedra spoločenských vied Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu                                     P R O G R A M   PONDELOK 6.11.2017     9:00 – 10:00 (miestnosť 343)   Mgr. Patrik Lompart   Niektoré aspekty rodinnej a sociálnej starostlivosti v Nemecku a na Slovensku v súčasnosti   10: 00 – 11: 00 (miestnosť 342)…

  Oznam pre študentov končiacich ročníkov

  Žiadame študentov končiacich ročníkov v AR 2017/2018, aby sa prihlásili na témy záverečných prác prostredníctvom systému AIS do 27.10.2017 a po akceptácií vedúceho práce ho následne kontaktovali ohľadom zadávacieho listu. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté v rámci predmetu Seminár k záverečnej práci.

  Knižnica

  Dňa 13.10. 2017 bude knižnica zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.

  Prevzatie diplomu

  Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …