Študenti externého štúdia


  Výučba s doc. PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.

  Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú výučbu s doc. Storoškom dňa 12.12.2017 (Filozofia výchovy), že táto výuka NEBUDE. Náhrada bude oznámená dodatočne.  

  Prednáška s PhDr. Polačkom 11.12.2017

  Prednáška “Tradičná a súčasná etika” s PhDr. Jozefom Polačkom dňa 11.12.2017 NEBUDE z dôvodu zahraničnej cesty. Náhrada bude oznámená dodatočne.

  ROZPIS ŠTUDENTOV NA DECEMBROVÉ ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – KATEDRA KSV

  Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove Dátum: 18. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď  1. Bc. Bělohlavová Lucie 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10 2. Bc. Budínová Dagmar 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30 3. Bc. Čížková Pavlína 09.10 – 09.30 09.30 –…

  Výberové konanie v programe ERASMUS +

  Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na letný semester akademického roka 2017/2018  na študijné pobyty a pracovné stáže . Prihlášky zasielajte do 10.12.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 13,00 hod. v študovni.

  Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – DECEMBROVÉ ŠTÁTNICE

  Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.

  Prihlasovanie na DECEMBROVÉ štátne záverečné skúšky!!

  Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v decembri 2017, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS najneskôr do 01.12. 2017. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)! POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf

  Zmena termínu prednášky

  Oznamujeme študentom 3SSaPb a 3HPEb, že prednáška z predmetu “Kulturológia a multikultúrna výchova” s profesorom Dupkalom sa prekladá z termínu 24.11. (9:00) na termín o týždeň neskôr, teda rovnako v piatok, ale 1.12. v rovnakom čase 9:00 v rovnakej miestnosti Aula 1 (348)   Zároveň oznamujeme, že prednáška z predmetu “Sociálna Etika” s PhDr. Polačkom…

  Oznam pre externých poslucháčov končiacich ročníkov magisterských študijných programov

  Podľa HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 je potrebné odovzdať a nahrať diplomovú prácu do systému do 11.11.2017. Každý poslucháč odovzdáva diplomovú prácu po dohode – školiteľovi.

  Týždeň vedy a techniky na Slovensku

  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Katedra spoločenských vied Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu                                     P R O G R A M   PONDELOK 6.11.2017     9:00 – 10:00 (miestnosť 343)   Mgr. Patrik Lompart   Niektoré aspekty rodinnej a sociálnej starostlivosti v Nemecku a na Slovensku v súčasnosti   10: 00 – 11: 00 (miestnosť 342)…

  Oznam pre študentov končiacich ročníkov

  Žiadame študentov končiacich ročníkov v AR 2017/2018, aby sa prihlásili na témy záverečných prác prostredníctvom systému AIS do 27.10.2017 a po akceptácií vedúceho práce ho následne kontaktovali ohľadom zadávacieho listu. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté v rámci predmetu Seminár k záverečnej práci.

  Knižnica

  Dňa 13.10. 2017 bude knižnica zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.

  Prevzatie diplomu

  Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …

  Zmena v rozvrhu 13.10 pre 2SSaPm (d+e)

  Probácia a mediácia z 13.10 o 17:35 až 20:35 NEBUDE Náhrada bude v sobotu 16.12.2017 po predmete Diplomový seminár s doc. Lachytovou, ktorý končí o 12:30

  Prvá svätá omša v novom akademickom roku 2017/2018

  Pozývame študentov, pedagógov, zamestnancov, priateľov a všetkých ľudí dobrej vôle na prvú svätú omšu v novom akademickom roku 2017/2018  dňa 04. októbra 2017 o 11:30 hod. v Kaplnke sv. Marka na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

  ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KEMM

  Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách Študijný odbor: 3.3.9. Obchodné podnikanie     Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky v náhradnom termíne  konané dňa 31. 8. 2017      P.č.   Priezvisko meno Čas na prípravu Čas na odpoveď 1.   Kundrátová  júlia 8.30 –   9.00 9.00  –    9.30 2.   Vojtaššák…

  Oznam o elektronickom predzápise predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na AR 2017/2018

  Žiadame študentov, aby si na AR 2017/2018 navolili v systéme AIS všetky povinné,povinne voliteľné a výberové predmety,  ktoré budú študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2017/2018 (podľa zverejneného harmonogramu).   Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.8.2017. Týka sa to všetkých…

  ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KSV

  Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove   Dátum: 30. 08. 2017                                          Akademický rok:  2016/2017 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď   1. Molnárová Timea 08.30   – 08.50 08.50   – 09.10 2. Osifová Ľudmila 08.50   – 09.10 09.10   – 09.30 3. Jaseňák   Miloš 09.10…

  HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

    Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)   2.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      14:00 – 15:00 hod.   Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)   2.   ročník denné a externé š        05.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       05.09.2017      14:00 – 15:00 hod.…

  Výberové konanie ERASMUS +

  Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na akademický rok 2017/2018 na študijné pobyty a pracovné stáže pre študentov a mobility zamestnancov. Prihlášky zasielajte do 30.8.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční 31.8.2017 o 13,00 hod. v študovni.

  Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

  Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.