Študenti externého štúdia


  Výučba s Dr. Mokrišovou

  Výučba s Dr. Mokrišovou v dňoch 12.12 a 13.12. 2018 z dôvodu jej neprítomnosti nebude. Náhrada bude uskutočnená po dohode so študentami.

  Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky – december 2018

  Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove   Dátum: 10. 12. 2018 pondelok                        Akademický rok:  2018/2019 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď  1. Bc. Dolečková Martina 08.00 – 08.20 08.20 – 08.40 2. Bc. Hřebřinová Stanislava 08.20 – 08.40 08.40 – 09.00 3. Bc. Jánošková Šárka 08.40 –…

  Výučba s PhDr. Vierou Mokrišovou, MBA a PhDr. Katarínou Radvanskou

  V dňoch 28.11- 29.11.2018 nebude výučba s PhDr. Vierou Mokrišovou, MBA a PhDr. Katarínou Radvanskou z dôvodu ich účasti na pracovnej ceste. Náhrada výučby bude realizovaná po dohode so študentami.

  2EVPm, 2EVPme: Seminár z axiológie

  Upozorňujeme všetkých študentov druhého ročníka odboru EVPm (2EVPm) v dennej aj externej forme, ktorí mali mať predmet: Seminár z axiológie s Mgr. Ingrid Vaňkovou, PhD. dňa 23.11.2018 v čase o 14:15, že táto hodina sa presúva na náhradný termín 14.12.2018, ako pokračovanie po skončení hodiny o 16:45 v zmysle pôvodného rozvrhu.

  ERASMUS+ Výberové konanie na mobility zamestnancov

  Dňa 21.11.2018 o 12.00 hod. sa v študovni VŠ uskutoční výberové koananie na mobility zamestnancov  vrámci programu ERASMUS +  na AR 2018/2019. Uchádzači musia predložiť  vyplnený formulár Teaching agreement  a prezentovať možné prínosy mobility. Minimálny počet odučených hodín  je 8 , čomu je potrebné adekvátne prispôsobiť aj témy a obsah prednášok . Uvedené prosím zaslať elektronicky koordinátorke programu ERASMUS+…

  Výučba s JUDr. Dušanom Čurilom, PhD.

  Výučba s JUDr. Dušanom Čurilom, PhD. v termíne 15.11.-16.11.2018 nebude. Náhrada výučby bude dohodnutá neskôr.

  Odovzdanie záverečných prác

  Pripomíname študentom, ktorí štátnicujú v decembrovom termíne, že práce je potrebné fyzicky odovzdať do 10.11.2018! Záverečnú prácu odovzdávate vedúcemu práce. V prípade ak ide o externého vedúceho, prácu odovzdáte PhDr. Jozefovi Polačkovi (kancelária č.350) Súčasťou práce má byť aj odovzdaná licenčná zmluva vytlačená z tejto oficiálnej webstránky školy v sekcii štátne skúšky a záverečné práce…

  Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – DECEMBROVÉ ŠTÁTNICE

  Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.

  Prihlasovanie na DECEMBROVÉ štátne záverečné skúšky!!

  Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v decembri 2018, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS najneskôr do 11.11. 2018. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)! POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf

  Oznam pre externých študentov končiacich ročníkov magisterských študijných programov

  Podľa HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019 je potrebné odovzdať a nahrať diplomovú prácu do systému do 10.11.2018. Každý študent odovzdáva diplomovú prácu po dohode – školiteľovi.

  Diplomový seminár s doc. Ing. Emíliou Pribišovou, PhD. MPH

  Oznamujeme študentom 2. ročníka Mgr., že dňa 8.11.2018 sa prednáška z predmetu Diplomový seminár  s doc. Ing. Emíliou Pribišovou, PhD. MPH, ruší. Náhradný termín prednášky bude dohodnutý so študentami na najbližšom stretnutí.

  Výučba s p. rektorom doc. PaedDr. M. Storoškom, PhD.

  Výučba s p. rektorom doc. PaedDr. M. Storoškom, PhD. dňa 18.10.2018 (štvrtok) NEBUDE . Náhrada bude dohodnutá dodatočne.

  Konzultácie k diplomovým prácam s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

  Konzultácie k diplomovým prácam s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. dňa 26.10.2018 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty nebudú. Náhradný termín konzultácií bude 29.10.2018 v čase 13:00 – 15:15.

  Erasmus+ výberové konanie

  Oznamujeme, že dňa 17. Októbra 2018  o 12.00 hod v študovni VŠ sa uskutoční  výberové konanie na študentské mobility a stáže v rámci programu Erasmus + na akademický rok 2018/19.Bližšie informácie u koordinátorky PhDr. Radvanskej, č. dverí 324 a mailom radvanska@ismpo.sk

  Výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

  V termíne od 8.10.2018 – 22.10.2018 nebude výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA z dôvodu jej pobytu v zahraničí.

  Výučba predmetu Anglický jazyk 1 – Externé štúdium

  Prosím študentov, aby si vybrali učebnice Market Leader Pre-Intermediate z knižnice školy do piatku 6.10. 2018. PhDr. Katarína Radvanská

  Oznam o elektronickom predzápise predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na AR 2018/2019

  V rámci predzápisu si študent zapisuje predmety – povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré bude študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2018/2019 (podľa zverejneného harmonogramu). UPOZORNENIE: NEZABUDNITE SI ZAPÍSAŤ PRENESENÉ POVINNOSTI (prenášané predmety) !!! Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do…

  HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

  Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.) 2.   ročník denné štúdium            06.09.2018      10:00 – 11.00 hod. 3.   ročník denné štúdium            06.09.2018      12:00 – 12:30 hod. 2.   ročník externé štúdium          07.09.2018      12:30 – 13:00 hod. 3.   ročník externé štúdium          07.09.2018      13:00 – 13:30 hod.    …

  POZOR !!!! Úprava úradných hodín na študijnom oddelení.

  V čase letných prázdnin od 01.08. 2018 do 24.08.2018 budú úradné hodiny na študijnom oddelení každý deň od 10.00 hod do 13.00 hod.

  Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

  Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.